Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagsunod sa Panginoon”

 

 

 

 

 

Disyembre 30, 2019. Lunes. Ika-6 na Araw na Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang.

UNANG PAGBASA
1 Juan 2, 12-17
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa’y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa’y siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo; nananatili sa inyo ang salita ng Diyos, at tinalo ninyo siya, ang masama.

Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan – ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay – ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito; ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 95, 7-8a. 8b-9. 10
Tugon: Magalak ang kalangitan, at daigdig ay magdiwang.

MABUTING BALITA
Lucas 2, 36-40
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya’y napakatanda na. Pitong taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa, nang siya’y mabalo. At ngayon, walumpu’t apat na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi’y sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya nang oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Hesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem.

Nang maisagawa ng mga magulang ni Hesus ang lahat ng bagay ayon sa Kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan, sa Nazaret, Galilea. Ang batang si Hesus ay lumaking malakas, marunong at kalugud-lugod sa paningin ng Diyos.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Ngayon po ay malapit nang matapos ang taon at bukas nga po ay ang huling araw na ng taon. Kahapon ay pista ng Banal na Mag-anak at ngayon naman ay tampok sa Ebanghelyo ang Paghahain sa Templo ng Anak ng Diyos o ang “Presentation of Jesus in the Temple”. Ano ang kahalagahan nito? Ito ay tradisyon ng mga Hudyo na dapat ay gagawing dalisay sa isang ritwal sa Templo matapos ng apatnapung araw na paghihintay. Kung tutuusin ay hindi na ito kailangang gawin ni Maria dahil Siya ay malinis na at walang bahid ng kasalanan. Hindi na niya kailangang sumunod sa alintuntuning ito subalit dahil sa kanyang kababaang loob, ginawa pa rin niya.

Sa darating na bagong taon, sino kaya ang susundin natin? Mga horoscopes, manghuhula, feng shui at mga kung anu-anong kapalaran? Kung tunay kang nananalig sa Panginoon, hindi mo kailangan ang lahat ng ito. Lahat ito ay taliwas sa pagmamahal at pananalig natin sa Panginoon. Sapagkat ang mga ito ay hindi Katolikong pananampalataya at inilalayo lamang tayo mula sa tunay sa Diyos. Labag ito sa unang kautusan “Ako ang Panginoon mong DIyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang diyos maliban sa akin.”

Nawa ay iwanan na natin lahat ng ito sa taon na ito. Ibigay lamang natin ang pananampalataya sa Panginoon. Sa kanya lamang galing ang lahat ng biyaya natin. Wala pong swerte. Hindi po ito totoo dahil ito ay pananampalatayang nakuha lamang ng Pilipino sa mga banyagang impluwensiya. Kung maniniwala pa rin tayo dito ay binubuksan lamang natin ang sarili sa pag-atake ng diablo sa buhay natin. Ang pananampalatayang hati ay hindi kailanman, magbubunga. Kailangan nating manalig sa Diyos at sa Diyos lamang nang buong buo at pagpapalain Niya tayo higit sa ating iniisip at pinapangarap. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.