Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtalikod sa Dati mong Buhay”

members/forum/view.php

 

Nobyembre 20, 2018. Martes. Ika-33 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 15: Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habambuhay.

Unang Pagbasa: Pahayag 3:1-6, 14-22

“Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Sardis: “Ito ang sinasabi ng nagtataglay ng pitong espiritu ng Diyos at ng pitong bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo; ipinapalagay kang buháy, ngunit ang totoo, ikaw ay patay.

Kaya’t gumising ka! Pag-alabin mo ang mga katangiang nalalabi pa sa iyong buhay upang hindi ito tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos.

Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon; pagsisihan mo’t talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya ng isang magnanakaw, at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating.

“Ngunit may ilan sa inyo diyan sa Sardis na nag-ingat na mapanatiling malinis ang kanilang damit, kaya’t kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng puti sapagkat sila’y karapat-dapat.

Ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti, at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel.

“Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya!”

“Isulat mo sa anghel ng iglesya sa Laodicea:
“Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang Matapat at Tunay na Saksi, at siyang Pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos.

Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit man! Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita!

Sinasabi mo, ‘Ako’y mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa,’ ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, mahirap, bulag at hubad.

Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya mong kahubaran, at ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita.

Sinasaway ko’t pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya’t maging masigasig ka! Pagsisihan mo’t talikuran ang iyong mga kasalanan.

Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo.

Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking Ama sa kanyang trono.

“Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya!”

Ebanghelyo: Lucas 19:1-10

Pumasok si Jesus sa Jerico at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaqueo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman.

Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito, ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil sa siya’y pandak.

Kaya’t patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro.

Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaqueo at sinabi, “Zaqueo, bumabâ ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay.”

Nagmamadaling bumabâ si Zaqueo, at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulung-bulungan. “Nakikituloy siya sa isang makasalanan,” sabi nila.

Tumayo si Zaqueo at sinabi niya kay Jesus, “Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako’y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng maka-apat na beses.”

At sinabi sa kanya ni Jesus, “Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito.

Ang Anak ng Tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw.”

Pagninilay:

Mahilig ang mga Pilipino sa “Pwede na” o “Pwede na yan.”
Maaring ito’y magamit sa masama o sa mabuti. Masama kung madali na tayong makuntento sa mga bagay na dapat ay itinatama natin. Minsan kasi’y nagiging dahilan na ito para huwag nang magsumikap pa o huwag na pag-igihin pa “Pwede na yan!” na lang ang babanggitin at ayos na.

Maari rin namang sa mabuti ito magagamit kung sasabihing “Pwede na yan” dahil kaya mong magtiis. Ang taong marunong magtiyaga ay sasabihing “Hindi ko kailangan ng kahit ano at sapat na ang mayroon ako o kung ano ang ibibigay mo.” Isang pusong marunong makuntento sa mabuti kahit gaano kaliit ngunit hindi pinapalagpas ang masama o kawalan ng hustisya.

Alin dito ang dapat nating piliin? Sa unang pagbasa’y nabanggit ang pagiging maligamgam. Ito ang taong palaging nasa gitna. Katamtaman. Bakit ito tila kinamumuhian ng Panginoon? Dahil ang taong ganito’y palaging pinipili ang kanyang kapakanan o kaligtasan. Nasa “safe zone” lagi kumbaga. Ayaw ng gulo. Ayaw din kumilos. Ayaw ipaglaban ang kahit ano. Ito’y delikado dahil tila may buhay kang humihinga ngunit wala kang buhay. Ito ang mga taong walang nagagawang masama ngunit wala ring mabuting ginawa.

Marami silang takot at ayaw sumugal dahil sa kakulangan ng tiwala. Bago pa nila malaman ay tapos na ang buhay at walang nangyari sa kanilang buong buhay. Sayang. Dahil lahat pa naman sa atin ay nilikha ng Diyos upang magkaroon ng mahalagang papel na gagampanan dito sa mundo. Isang tungkulin para makapagsilbi sa ibang tao at makapagbigay pugay sa Diyos sa pamamagitan ng mga gawa.

Tayo’y nilikha hindi upang tumunganga lamang kung hindi upang gamitin ang ating mga talento at biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Ang mga tao ding nabanggit ay madalas wala nang pakialam sa paligid o sa sosyedad.

Hindi na mahalaga sa kanya ang pagsisilbi kung hindi ang sariling seguridad. Ang paglilingkod sa Diyos at pagsasakripisyo ay taliwas sa kanyang kagustuhan. Dahil ito’y di komportable. Walang kasiguraduhan, atbp. Ayaw na niyang sumugal pa. “Bakit pa ako maghihirap? Maayos na buhay ko hayaan mo silang magdusa” Ito ang mga katagang sambit nila.

Kaawa-awa ang mga taong ganitong namuhay lamang para sa sarili at matapos ay kinagalak nila ito ng lubos at naging dahilan upang ipagyabang ang kanilang mga ‘kayamanan’ sa buhay. Para sa kanila’y mayaman sila at maraming naggawa sa buhay. Ngunit ang Diyos ay alam na sila’y dukha. Dukha dahil di na sila nakapagipon ng tunay na kayamanang matatagpuan sa buhay na walang hanggan. Iginugol na lang nila ang lahat ng kanilang oras sa mundo at binuhos ang lahat ng kakayanan sa mga kayamanang di nagtatagal. Ito rin ba ang pangarap natin, mga kapatid? Simulan na nating pagnilayan kung saan natin ibubuhos ang ating lakas. Sa mundo ba o sa Diyos?

Sa lipunan ngayon lalo sa panahon ng “Social Media” napakadaling palabasing lahat tayo’y masaya, walang problema at mukhang lahat ay ayos lang. Ngunit ang realidad ng buhay ay hindi ganito. Lahat tayo’y may kanya-kanyang pinagdaraanan. Ang tunay nating kayamanan ay ang kapayapaan ng Diyos na magbibigay sa atin ng kaginhawaan ng puso anuman ang ating danasin at hindi ito mabibigay ng pera. Gaya ni Mateo (daing Zekeo) sa Ebanghelyo, na iniwan ang lahat para sa Diyos dahil naramdaman niyang sa Diyos ang tunay nating ligaya.

Mayroon na siya ng lahat. Marami siyang pera, sagana sa damit at pagkain ngunit may kulang pa rin at hindi siya masaya dahil malungkot ang buhay kung wala ang Diyos. Tayo, ano ang pipiliin natin?

Panalangin: Patawarin mo ako Diyos sa aking pagkukulang. Turuan mo akong makapagdesisyon ng tama sa aking buhay na ayon sa iyong kalooban. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.