Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtalikod sa Masama”

 

 

 

Disyembre 14, 2019. Paggunita kay San Juan de la Cruz, Pari at Pantas ng Simbahan. Sabado sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

UNANG PAGBASA
Sirak 48, 1-4. 9-11
Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy,
parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita.
Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan,
pinadalhan niya sila ng taggutom, at marami sa kanila ang nangamatay.
Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan,
at tatlong ulit siyang nagpaulan ng apoy.
kagila-gilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias!
Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo?
Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo,
lulan ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy.

Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon,
upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw;
para pagsunduin ang mga magulang at mga anak,
at muling tipunin ang mga lipi ng Israel.
Mapapalad ang mga makakakita sa iyo
at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos,
sapagkat kami rin ay mabubuhay.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19
Tugon: Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

MABUTING BALITA
Mateo 17, 10-13
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Hesus ng mga alagad, “Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?” Sumagot siya, “Paririto nga si Elias ipong ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahihirapan nila ang Anak ng Tao.” At naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa lahat at maligayang kapistahan po ni San Juan dela Cruz!

Napakahalaga po ng papel ng isa pang “Juan” na si San Juan Bautista. Siya po ang nagdugtong sa Luma at Bagong Tipan kung saan siya ang nagturo sa Mesiyas na si Jesus. Kaya naman ngayong adbiyento, napakahalagang balik-balikan natin si San Juan Bautista na siyang naghanda sa mga tao noong sa pagdating ni Jesus. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng paghahayag ng kapatawaran ng mga kasalanan at pagbabautismo sa mga tao.

Tayo rin na naghihintay sa pagdating ni Cristo ay dapat tingnan ang ehemplo ni Juan Bautista. Buong tapang niyang sinabihan ang mga tao nang buong katotohanan. Kahit pa ang hari ay wala siyang takot na sinabihan itong masama ang ginagawa nito at nangangalunya siya. Tayo rin ba ay may paninidigan sa hustisya at katotohanan? Ang hustisya ay hindi lamang sa korte kung hindi araw-araw sa buhay kung saan hindi nakakakain ang mahihirap, ang mga bata ay nagtatrabaho at hindi nag-aaral gaya ng ibang bata at napakarami pang iba. May pakialam ba tayo dito sapat para tayo mismo ay umalis sa “comfort zones” natin upang tulungan at pansinin sila?

Si Juan Bautista ay hindi pinahalagahan ang kanyang buhay. Basta’t magawa lamang ang utos ng Panginoon para sa plano ng kaligtasan na magmumula kay Jesus. Ang kaligtasan na pangako ng Diyos ay mangyayari lamang kung tatalikdan natin ang kasalanan at gagawa ng mabuti.

Hindi maaring mahalin nang buo ang Diyos kung mayroon tayong pagnanais sa kasalanan na hindi maiwasan. Kailangang nating mamili. Diyos ba o sarili? Diyos ba o kasalanan? Ibigay natin ang sarili ng buo kay Cristo. Gaya ng pagbibigay niya ng sarili sa atin buong buo, upang matupad sa atin ang pangako niya para sa atin. Ano ang dapat nating bitawan sa buhay para mangyari ito? Tanungin natin ang ating sarili.

Akayin din natin ang ibang tao sa Diyos at alagaan natin ang kanilang kaluluwa at pananampalataya hindi lang ang pagpapakabusog sa pagkaing pangkatawan. Kailangang ding nating mabusog sa espiritwal na tanging si Cristo lang ang makakagawa. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at ng grasya upang tayo rin makapagpatawad ng ating kapwa ngayong darating na kapaskuhan. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.