Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtalima sa Diyos”

 

 

 

Disyembre 11, 2019. Miyerkules sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Isaias 40, 25-31
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos?
Siya’y kanino itutulad?
Tumingin kayo sa sangkalangitan.
Sino ba ang lumikha ng mga bituin?
Sino ba ang sa kanila’y nagpapakilos
at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan?
Dahil sa kanyang kapangyarihan,
isa ma’y wala siyang nakaligtaan.
Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo
na tila di alintana ng Panginoon
ang kabalisahan mo,
at tila di pansin ang iyong kaapihan?
Di ba ninyo alam, di ba ninyo narinig,
na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos?

Siya ang lumikhang buong daigdig,
hindi siya napapagod;
sa isipan niya’y walang makatatarok.
Ang mga mahina’t napapagal ay pinalalakas.
Kahit kabataan
ay napapagod at nanlulupaypay.
Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon
ay magpapanibagong sigla.
Ang lakas nila’y matutulad
sa walang pagod na pakpak ng agila.
Sila’y tatakbi nang tatakbo
ngunit si manghihina,
lalakad nang lalakad
ngunit hindi mapapagod.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8 at 10
Tugon: Panginoo’y papurihan, aba kong sariling buhay.

ALELUYA
Aleluya! Aleluya!
Panginoon nagliligtas
sa ati’y darating tiyak
mapalad s’yang makaharap.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 11, 28-30
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus: “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin; ako’y maamo at mababang-loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa lahat! Hindi na maiiwasan ang problema. Sapagkat ito ay bahagi na ng ating buhay. Dito tayo nagiging mas matatag. Sa bawat pagsubok ng ating buhay, doon mas nagniningning ang tunay na pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya naman, mamimili lamang tayo ng dalawang bagay. Kung papasanin natin ang ating Krus na kasama ang Diyos o hindi. Ano ang pipiliin natin? Ang maghirap kasama ni Jesus o ang maghirap nang hindi Niya kasama? Dalawa lamang po ito. Alam nating mas magaan ang lahat kahit mahirap kasama ng Panginoon.

Malimit ay napanghihinaan tayo ng pananampalataya at pakiramdam natin tayo ay nagiisa. Ibig sabihin nito ay ito ang pinakamagandang panahon upang mas lumapit pa tayo sa Diyos. Mas magdasal. Mas kumapit at mas manalig sa Kanya. Sa mga Banal na Labi na mismo ng ating Panginoong Jesus nanggaling ang mga Salitang magpahinga tayo sa Kanya. Magpunta tayo sa Kanya. Bukas ang pintuan ng ating simbahan kahit anong oras natin gustuhin. Si Jesus ay naghihintay sa mga Adorasyon sa anyo ng Tinapay – ang Banal na Sakramento sa altar. Naghihintay Siyang kausapin natin Siya.

Nasubukan na ba nating pagod na pagod tayo sa mga nangyayari sa atin at kay Jesus tayo nagpunta? O kahit hindi sa simbahan ay kahit saan basta sa katahimikan ng ating puso at sinseridad ay mangusap tayo sa Kanya. Kay Jesus lamang natin matatagpuan ang Kapayapaang nanatili sa gitna ng magugulong kaganapan sa ating buhay. Ito ay mula sa langit at hindi maiaalis sa atin.

Halika at puntahan natin si Jesus tuwing tayo ay pagod. Araw-araw at gabi-gabi ay hinihintay Niya tayo. Sa Kanya natin ibuhos ang lahat ng laman ng ating puso at makikita natin ang kakaibang himala sa ating buhay, sa kabila ng hirap na dinaranas natin. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.