Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtanggap kay Jesus”

Enero 18, 2020. Sabado ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Samuel 9, 1-4. 17-19; 10, 1a
Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel

Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangala’y Cis. Siya’y anak ni Abiel at apo ni Zeror na anak ni Becorat at apo naman ni Afia. Mayroon siyang anak na ang pangala’y Saul na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel.

Minsan, nawala ang mga asno ni Cis. Kaya, inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapon ang mga asno. Hinalughog nila ang kaburulan ng Efraim at ang lupain ng Salisa ngunit wala silang nakita isa man. Nagtuloy sila sa Saalim ngunit wala rin. Nagtuloy sila Benjamin, wala rin silang makita.

Nang dumating si Saul, sinabi ng Panginoon kay Samuel, “Iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiran mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naaawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan.”

Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, “Saan po kaya makikita ang manghuhula?”

Sumagot si Samuel, “Ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka na lumakad pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman.”

Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binusan ang ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, “Binusan kita ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 20, 2-3. 4-5. 6-7
Tugon: Poon, ang bigay mong lakas, sa hari’y nagpapagalak.

MABUTING BALITA
Marcos 2, 13-17
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, muling pumunta si Hesus sa baybayin ng Lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao, at sila’y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin.” Tumindig naman si Levi at sumunod.

Nang si Hesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, “Bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan?” Narinig ito ni Hesus, at siya ay sumagot, “Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang maysakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat!

Minsan tayong mga tao ay madaling maghusga. Akala natin ay alam na natin ang lahat tungkol sa isang tao. Subalit ang Panginoon ay hindi ganito ituring ang mga tao lalo ang mga makasalanan at mga itinatanggi ng lipunan. Mas mahirap, mas api at kawawa ay mas may karapatan sa awa ng Diyos. Bawat isa sa atin ay tanggap ni Jesus at sa pagtanggap natin sa kanya, doon tayo mahihilom sa ating mga sugat at pagbabago. Gaya ni Levi na kinalaunan ay nakilala bilang si San Mateo, isa sa labindalawang alagas ni Jesus. Tanggap siya ni Jesus at tinanggap niya rin ang tawag. Hindi sapat na malaman nating tanggap tayo ng Panginoon kung hindi, na matanggap din natin Siya upang tayo ay magbago at mamuhay na mas mapayapa. Ano ang tawag sa iyo ng Panginoon? Paano ka tumugon dito? Paano mo tingnan ang iyong kapwa? Patawarin ang iba at huwag mashuga upang hindi rin natin parusahan ang ating mga sarili at matanggap din natin ang ating kahinaan. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communicatons

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.