Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtanggap ng Diyos sa Atin”


Photo Credits: es.catholic.net

 

Enero 26, 2019. Sabado. Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon. 

Salmo 96: Sa lahat ay pinahahayag gawa ng Poong nagligtas.

Unang Pagbasa: 2 Timoteo 1:1-8

Mula kay Pablo na apostol ni Cristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos upang ipangaral ang tungkol sa buhay na ipinangakong makakamtan natin sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Cristo Jesus—

Kay Timoteo na minamahal kong anak.
Sumaiyo nawa ang pagpapala, habag, at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Cristo Jesus na ating Panginoon.

Tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran nang tapat gaya ng ginawa ng aking mga ninuno.

Sabik na sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagluha.

Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya, na unang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ng iyong inang si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo ang pananampalatayang ito.

Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na gamitin mong mabuti ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang Espiritung ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili.

Kaya’t huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon, at huwag mo rin akong ikakahiya, na isang bilanggo alang-alang sa kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa Magandang Balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos.

Ebanghelyo: Marcos 3:20-21

Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao kaya’t hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa.
Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, lumabas sila para hulihin siya. Sinasabi nga nilang “Nababaliw siya.”

Pagninilay:

Napakaiksi ng ating Ebanghelyo ngayong araw ngunit ito rin naman ay malaman. Makikita natin na maging si Jesus ay hindi nakaligtas sa kritisismo pati ng sarili niyang kamag-anak. Nasasalamin ito sa mga balakid na ating kinakaharap tuwing tayo’y magdadasal, gagawa ng mabuti o ano pa man. Minsan may mga taong susubukan na hilahin tayo pababa. Magiging matagumpay lamang sila kung hahayaan natin.

Ano ba ang mas mahalaga? Ang pagtanggap ng Diyos o ang pagtanggap ng tao? Hindi man tayo laging natatanggap ng tao ay ang Diyos ay walang hanggan ang pagmamahal sa atin. Ang mga sabi-sabi na ito kay Jesus ay hindi niya iniintindi dahil ang mahalaga sa kanya ay ang kanyang misyon dito sa lupa na galing sa Ama. Alam Niya na siya ang hinirang ng Diyos Ama at hindi na niya kailangan pa ng papuri ng iba.

Nakalulungkot na ang mga taong ito ay hindi lubos maunawaan kung bakit si Jesus ay nangangaral at nagpapagaling ng mga may-sakit. Ang Kanyang pagkatao bilang Mesiyas at Anak ng Diyos ay iba sa kanila. Marahil tulad ng mga ibang kapit-bahay ni Jesus sa Nazaret na hindi rin siya tinanggap ay masyado silang nakatuon sa pagkatao ni Jesus. Nanghuhusga dahil alam nilang “kilala niya siya”. Subalit hindi ito ang buong katotohanan dahil ating tandaan na kahit makita man natin ang isang tao, wala tayong karapatang manghusga dahil mas marami ang hindi natin alam tungkol sa kanya. Katulad ng sa atin ding mga sarili, ay marami pang hindi alam ang ibang tao sa atin. Diyos lamang ang may alam ng lahat. Nasa kanya ang hustisya.

Kaya naman, mga kapatid, bagamat ito’y mahirap maintindihan para sa mga hindi naniniwala na siya ay Anak ng Diyos, ang mahalaga ay ang mga taong nababago ang buhay dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos.

Ganito rin naman sa ating buhay. Ang mga tao kahit pa ang sarili nating kamag-anak, kakilala, kapit-bahay ay maraming masasabi tungkol sa atin. May mga taong sa kapintasan lamang nakatuon. Kung tayo’y hindi buo sa ating sarili at naghahangad ng kanilang papuri ay pagkawasak ng puso ang ating matatamo.

Ilagay natin ang ating kahalagahan sa pagkamatay ng Diyos para sa atin. Pinili niya tayo kaya tayo nabubuhay at sumasamba sa kanya. Gaya ni Jesus ang tunay na lakas ng ating loob, ay ang pagtanggap natin mismo sa ating sarili. Kapag ito’y ating naggawa, hindi na kailangan pa ng kahit anong sasabihin ng iba. Magagawa natin ang ating misyon galing sa Diyos kahit ano o sino pa ang tumutol sa atin dahil walang ibang mahalaga sa atin kung hindi ang Salita ng Diyos.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.