Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtanggi kay Jesus”

 

 

 

Agosto 31, 2020. Lunes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Corinto 2, 1-5
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, nang ako’y pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasiya kong wala akong ipangangaral sa inyo kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko’y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya’t hindi na karunungan ng tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos nababatay ang inyong pananalig kay Kristo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 97. 98. 99. 100. 101. 102
Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong D’yos.

MABUTING BALITA
Lucas 4, 16-30
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga nang Araw ng Pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa; at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa doking kinasusulatan ng ganito:

“Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon,
Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita.
Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya,
At sa mga bulag na sila’y makakikita;
Upang bigyang-kaluwagan ang mga sinisiil,
At ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon.”

Binalumbon niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya’y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila: “Natupad ngayon ang bahaging ito ng Kasulatan samantalang nakikinig kayo.” Pinuri siya ng lahat, at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. “Hindi ba ito ang anak ni Jose?” tanong nila. Kaya’t sinabi ni Hesus, “Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito: ‘Doktor, gamutin mo ang iyong sarili!’ Sasabihin din ninyo sa akin, ‘Gawin mo naman sa ‘yong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum.’”

At nagpatuloy ng pagsasalita si Hesus, “Tandaan ninyo: walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo: maraming babaing balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlong tao’t kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kaninuman sa kanila pinapunta si Elias kundi sa isang babaing balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila; si Naaman pang taga-Siria ang pinagaling.” Galit nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila, at pinagtabuyan siyang palabas, sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan, upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Noong nagustuhan ng mga kababayan ni Jesus ang Kanyang mga sinabi, pinuri Siya ng mga tao roon. Ngunit noong hindi na nila gusto, kahit pa katotohanan ito, ay nagalit sila at tinangka pang ihulog sa bangin si Jesus. Bakit kaya ganito sila umasta sa Panginoon? Bilang mga kababayan ni Jesus, iniisip nila na kilala nila ang Panginoong Jesus. Subalit hindi nila kilala si Jesus sa Kanyang pagka-Diyos. Sa pagsasabing “Hindi ba ito ang anak ni Jose?”, ibig sabihin sa kanilang isip ay kilalang kilala nila si Jesus at alam na nila kung saan nagmula si Jesus. Dito sila nagkamali. Kaya naman ay hindi nila nakuha ang mensaheng ibig iparating ng Panginoon sa kanila. Gagawa sana Siya ng maraming milagro at pagpapala roon, subalit hindi ito nangyari dahil sarado ang isip ng mga taga-Nazaret.

Minsan ganito rin tayo sa ating pakikitungo sa ibang tao, lalo ang mga nangangaral sa atin. Iniisip nating alam na natin ang bagay na ito, o narinig na natin iyan na para bang alam natin ang lahat. Tulad ng Ebanghelyo na paulit-ulit daw. May mga taong nag-iisip na alam na nila ito at narinig na raw nila. Subalit hindi ito maaring mangyari. Ang Diyos ay buhay. Lagi Siyang may bagong mensahe sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Laging may dapat na malaman mula sa Diyos lalo na ang Kanyang kalooban. Hindi maaring mangyari na alam na nating itong lahat. Dapat nating sundan ang Panginoon, sapagkat laging mayroon pang higit na kalaliman ng mga paksang dapat pagnilayan. Hindi lang sa bagay na ito kung hindi sa marami pang iba.

Kung masyado na tayong nagiging mapagmataas para isipin na alam na natin ang lahat ng bagay at madali rin tayong maghusga ng ibang tao, dito na tayo madadapa sa ating lakaran. Mahirap na nating makita pa ang mensahe ng Panginoon.

Kaya naman, nawa ay buksan natin ang ating mga sarili. Lawakan natin ang ating pang-unawa at huwag tayong basta basta humatol at magsalita ng tapos sa mga bagay. Maging mapagmatyag, mapagsiyasat at mapagnilay sa lahat ng bagay. Dahan-dahan tayong mag-isip bago maghusga at humatol ng kapwa tao. Sa bawat bagay ay alamin natin ang mensahe at ibig iparating ng Diyos sa panalangin nang sa gayon ay makita natin si Jesus sa ating buhay. Nasa harapan na ng mga taga-Nazaret ang hinihintay nilang Tagapagligtas ngunit hinusgahan nila ito, itinanggi at ipinagtabuyan. Ganito rin ang ginagawa natin kay Jesus kung hindi natin Siya nakikita sa ating buhay. Hindi natin namamalayang pinapaalis na natin Siya. Kaya naman, dapat tayong maging matiyaga, magdasal at magnilay sa bawat pangyayari kung saan naroon ang Diyos. Patuluyin nawa natin Siya sa ating mga puso at huwag itanggi o ipagtabuyan.

Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.