Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtanggol sa Katotohanan”

 

 

 

Nobyembre 25, 2020. Miyerkules ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon.

or mass of St. Catherine of Alexandria, Virgin and Martyr (Red)

UNANG PAGBASA
Pahayag 15, 1-4
Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Akong si Juan ay nakakita ng isa pang kagila-gilalas na pangitain sa langit: pitong anghel na may dalang pitong salot. Ito ang panghuling mga salot sapagkat dito magwawakas ang poot ng Diyos.
May nakita akong animo’y dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito, at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animo’y kristal, hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos, at ang awit ng Kordero:
“Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat,
dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa!

O Hari ng mga bansa,
matuwid at totoo ang iyong mga daan!
Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon?
Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan?
Ikaw lamang ang banal!
Lahat ng mga bansa ay lalapit
at sasamba sa iyo,
sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 7-8. 9
Poong Diyos na Dakila, gawa mo’y kahanga-kahanga.
Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hanggang tunay!

Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.
Poong Diyos na Dakila, gawa mo’y kahanga-kahanga.
Ang tagumpay niyang ito’y siya na rin ang naghayag,
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad.

Poong Diyos na Dakila, gawa mo’y kahanga-kahanga.
Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy,
umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon.
Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman;
umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan.

Poong Diyos na Dakila, gawa mo’y kahanga-kahanga.
Pagkat siya’y dumarating maghahari sa daigdig;
taglay niya’y katarungan at paghatol na matuwid.
Poong Diyos na Dakila, gawa mo’y kahanga-kahanga.

ALELUYA
Pahayag 2, 10k
Aleluya! Aleluya!
Manatili kang matapat
hanggang iyong kamatayan,
pagkat buhay, aking bigay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 21, 12-19
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Darakpin kayo’t uusigin. Kayo’y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili; sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan. At ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa lahat! Ang pagsunod kay Jesus ay ang ‘di pagsunod sa agos ng mundo. Asahan nating kung mayroon tayong pinaniniwalaan at ipinagtatanggol ay magkakaroon tayo ng oposisyon. Ganito sa ating pananampalataya. Ngunit sinasabi ng Panginoon na sa Kanya galing ang lahat ng karunungan. Hindi nating kailangang mangamba o matakot. Ang sosyedad ngayon ay palaging takot makasakit ng kapwa. Subalit kung ito ay katotohanan na magsasalba sa kanilang kaluluwa hindi ba dapat sabihin?

Sapagkat ito ang mas makakabuti sa mas mahabang panahon – ang buhay na walang hanggan. Laging may masasaktan at magagalit sa ngalan ng katotohanan. Lalo ang mga tao na gusto lang gawin ang kanilang sariling kagustuhan. Bilang Kristiyano, hindi tayo nilikha upang maging mga duwag o takot. Nilikha tayo upang maging matapang sa harap ng tunay na pang-aapi at sa pagtatanggol kay Cristo at sa Simbahan.

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.