Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtanggol sa Katotohanan”

 

 

 

 

 

Oktubre 22, 2020. Huwebes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon.
or mass of St. John Paul II, Pope (White)

UNANG PAGBASA
Efeso 3, 14-21
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, ako’y naninikluhod sa Ama, na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay espirituwal sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Nawa’y manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang, kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At nawa’y makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos.

Sa Diyos na makagagawa nang higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin – sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Hesus magpakailanman! Amen.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19
Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.
Lahat ng matuwid dapat na magsaya
dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila;
Kayong masunuri’y magpuri sa kanya!
Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan,
tugtugin ang alpa’t awit ay saliwan.
Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.
Panginoo’y tapat sa kanyang salita,
at maaasahan ang kanyang ginawa.
Minamahal niya ang gawang matapat,
ang pag-ibig niya sa mundo’y laganap.
Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.
Ngunit ang mga panukala ng Diyos,
ay mamamalagi’t walang pagkatapos.
Mapalad ang bansang Panginoo’y Diyos,
mapalad ang bayang kanyang ibinukod.
Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.
Ang may takot sa Diyos, at nagtitiwala
sa kanyang pag-ibig, ay kinakalinga.
Hindi babayaang sila ay mamatay,
kahit magtaggutom sila’y binubuhay.
Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.

ALELUYA
Filipos 3, 8-9
Aleluya! Aleluya!
Tana’y aking tatalikdan
upang si Kristo’y makamtan
bilang tanging pakinabang.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 12, 49-53
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa – at sana’y napagningas na ito! May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hangga’t hindi natutupad ito! Akala ba ninyo’y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo: hindi kapayapaan kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang limang katao sa isang sambahayan ay mababahagi: tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo.
Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki,
Ang ina at ang anak na babae,
At gayun din ang biyenang babae, at manugang na babae.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Tila yata kakaiba ang sinasabi ni Jesus ngayon. Hindi ba’t Siya ang inaasahan ng lahat na magbabalik sa Israel? Siya rin ang pinagmumulan at Prinsipe ng Kapayapaan. Subalit bakit ganito ang ipinahahayag ng Diyos?

Sapagkat sa tunay na pananampalataya, hindi tayo maaring hindi ipagtanggol ang katotohanang alam natin. Ang katotohanan ay hindi pasisiil. Lagi itong namumunga ng mabuti kahit masalimuot ang daan. Pinapalaya nito ang tao sa pagkakaalipin sa kasalanan, pera at anu pa mang umaapak sa ating pagkatao.

Subalit ang pagtatanggol na ito ay hindi madali. Ang paninindigan sa Diyos, kung totoong nananalig tayo, ay ibig sabihin hindi pagsang-ayon sa mundo. Kabaliktaran ang sinasabi ng mundo sa sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya tayo ay magkakaroon at magkakaroon ng hidwaan sa iba, kahit pa ang ating mga pinakamalapit sa buhay. Kailangan ito. Dahil kung hindi, paano natin maipagtatanggol ang Diyos?

Hindi maaring sumabay sa agos ng mundo at sumunod sa Diyos dahil ang dalawang ito ay magkasalungat na bagay. Pipili lamang tayo ng isa. Ito ang paninindigan. Ito ang aalagaan. Ito ang ating gagawing buhay at ipagtatanggol hanggang dulo. Sa pagkakawanggawa o sa paggawa ng mabuti, hindi laging ngingiti sa’yo ang iba. Lalo ang sarili mong pamilya kung may mas gustong makinabang doon kaysa ipamigay. Mamimili ka at mamimili. Kung hindi tanggap ng iba mong pamilya ang turo sa Simbahan, hindi kayo magkakasundo. Hindi naman ibig sabihin nito na sila ay bibitawan. Bagkus, lalo pang ipagdadasal.

Alam ng Diyos ang ating mga paghihirap. Mayroon Siyang plano kung mananatili tayong tapat sa Kanya at pipiliin natin maging matapang sa katotohanan. Mas ibubuhos Niya ang lahat ng biyayang ating kailangan, ano mang paghihirap ang daanan. Nawa ay magkaroon tayo ng lakas ng loob na laging piliin ang tama at totoo na siyang laging mabuti. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.