Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtataksil kay Jesus”

Photo Credit: visir.is

 

Abril 17, 2019. Miyerkules Santo. 

Salmo 69: Poon, ako’y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. 

Unang Pagbasa: Isaias 50:4-9

Ang Panginoong Yahweh ang nagturo sa akin ng aking sasabihin, para tulungan ang mahihina.
Tuwing umaga’y nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin.

Binigyan ako ng Panginoong Yahweh ng pang-unawa, hindi ako naghimagsik
o tumalikod sa kanya.

Hindi ako gumanti nang bugbugin nila ako, hindi ako kumibo nang insultuhin nila ako.
Pinabayaan ko silang bunutin ang aking balbas at luraan ang aking mukha.

Hindi ko pinansin ang mga pag-insultong ginawa nila sa akin, sapagkat ang Panginoong Yahweh ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, sapagkat aking nalalaman na ako’y hindi mapapahiya.

Ang Diyos ay malapit, at siya ang magpapatunay na wala akong sala.

May mangangahas bang ako’y usigin?
Magharap kami sa hukuman, at ilahad ang kanyang paratang.

Ang Panginoong Yahweh mismo ang magtatanggol sa akin.

Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala?
Mawawalang lahat ang nagbibintang sa akin,
tulad ng damit na nginatngat ng insekto.

Ebanghelyo: Mateo 26:14-25

Si Judas Iscariote, isa sa Labindalawa, ay nakipagkita sa mga punong pari. “Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus?” tanong niya. Noon di’y binayaran nila si Judas ng tatlumpung pirasong pilak.

Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus.
Dumating ang unang araw ng Pista ng Tinapay na Walang Pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, “Saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang pampaskwa?”

Sumagot siya, “Puntahan ninyo sa lunsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ‘Ipinapasabi po ng Guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya’y sa bahay ninyo kakain ng hapunang pampaskwa.’”

Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus, at doo’y inihanda nga nila ang hapunang pampaskwa.

Nang gabing iyon, dumulog sa mesa si Jesus, kasama ang Labindalawa. Sinabi ni Jesus habang sila’y kumakain, “Tandaan ninyo, ako’y pagtataksilan ng isa sa inyo!”

Nanlumo ang mga alagad, at isa-isang nagtanong sa kanya, “Hindi ako iyon, di po ba, Panginoon?”

Sumagot si Jesus, “Ang kasabay kong sumawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin.

Mamamatay ang Anak ng Tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya! Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak!”

Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, “Guro, ako po ba?” Sumagot si Jesus, “Ikaw na ang nagsabi.”

Pagninilay:

Napakamura ng halaga ng ipinagpalit ni Judas. Tatlumpu’t pirasong pilak lamang. Bagama’t may mga nagsasabing mga artikulo na ito’y katumbas sa ilang libong dolyar o mahigit isang daan at limpampung libong piso, may katumbas ba na sa salapi ang ating Panginoon? Ang Diyos nati’y hindi nabibili at walang katumbas ang kanyang halaga kahit pagsama-samahin pa lahat ng kayamanan at maharlika sa mundo walang sinuman at anumang hihigit o makakapantay man lamang sa Diyos. Siya’y ating yaman na walang katulad at walang hanggan. Ngunit tulad ni Judas ano ang nagagawa ng ating kasalanan sa Panginoon?

Ang tatlumpu’t pirasong pilak ay katumbas lamang din daw, ayon sa Banal na Teksto, ng ibinabayad sa mga napatay na alipin noong mga panahon na iyon. Gayundin, ganito rin ang kahihiyan na sasapitin pa lalo ng ating Jesus sa sukdulang pangungutya sa kanya sa Krus na tanging mga matitinding kriminal at mamamatay na tao lamang ang nagkakarga. Dahil sa lubusang pag-ibig sa atin, tinanggap itong lahat ni Jesus upang siya’y maging karapat-dapat na alay sa Diyos Ama para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan.

Tayo kaya, ano ang ating naggawa upang kahit paano’y tumugon sa kanyang lubusang sakripisyo ng pag-ibig? Paano natin sinusuklian ang kanyang lubos na pag-aalay ng sarili para sa atin?

Kahit hanggang ngayon, ay may mga tao pa ring nahahalina sa pera. Nagagawang ipagpalit ang dignidad at sagradong buhay ng ating mga kapatid nang dahil sa pera. Nariyan ang prostitusyon, human trafficking, pagpatay kapalit ng pera at marami pang ibang masasama. O kung hindi man sa pera mismo, ang ating kasalanan ay pumapatay din. Isipin natin diba’t parang ganito din ang kasalanan? Ang perang katumbas ng ipinagpapalit kay Jesus ay ang kasalanan. Sa una, mukhang kaaya-ayang gawin. Pero ang patutunguhan ay pagsisi, pagkahiya at pagkasuklam sa sarili. Ito ba ang ipagpapalit natin sa Diyos na lubos na nagmamahal sa atin? Siyang nagkatawang tao para sa atin upang tayo’y maging tulad niyang isang Diyos?

Sa wikang ingles, maituturing itong napaka-“cheap” na ipinagpapalit kay Jesus para sumama sa kasalanan. Ang pera ay maihahalintulad sa lahat ng mga materyal na bagay sa mundo at mga bagay na dulot ng kasalanan. Lahat sila’y mawawala din. Matatapos din ang kasiyahan. Mauubos din ng pera. Darating ang panahong sisingingilin ng mga sariling gawain ng mga sarili niyang gawa ang mga may kasalanan.

Alam natin ang karumal-dumal na krimen na ito ay hindi nakayanan ni Judas Iscariote. Ginusto niyang isauli ang pera ngunit huli na ang lahat. Sarado na ang kanyang isip sa pagpapatawad at siya’y nagbigti sa bandang huli. Marahil noong una’y hindi naman niya gustong mamatay si Jesus. Baka naman gusto lang niya na masunod ang kanyang kagustuhan. Ang kagustuhan niya ay galing sa kanyang sariling pag-iisip. Marahil ay naiinip na siyang maghari nang political noon si Jesus at iligtas (sa makamundong paraan) ang mga Israelita mula sa kamay ng mga Romanong sumakop sa kanila noon. Subalit hindi siya nakikinig paulit-ulit kung paanong ang kaharian ng Diyos ay hindi nakikita dito sa lupa nang hubad na mata. Ito’y ganap sa langit.

Subalit tayo ngayon ay panahon pa upang magsisi. Tayo’y bumalik sa Diyos at mangumpisal. Ibukas natin ang puso sa kanya at talikdan ang kasalanan nang tuluyan. Mangyayari ito kung may matibay tayong pusong iwawaksi ang kasalanan gaya noong ating binyag. Ito ang ating pangako sa Diyos bilang Kristiyano.

Ang kasalanan tulad ng ating natunghayan ay wala namang naidudulot na maganda kung hindi kamatayan. Ang kasalanan at mga bisyo na nakapagbibigay nga ng kahingahan ngunit saglit lamang, at matapos ay hihilahin ka na patungo sa pagwasak ng iyong sarili. Ganito ang kasalanan na paulit-ulit na ipinapapalit natin sa Diyos. Mahirap kung tutuusin ang pagpapakabanal ngunit ito ang magdudulot sa atin ng langit.

Pagnilayan natin kung mayroon ba at anu-ano ba ang mga bagay na ipinagpapalit natin sa Diyos? Ang mga bagay kung saan inilalagay natin muna sa harapan bago ang Diyos? Panahon na upang baguhin ito at unahin ang ating Panginoon sa lahat ng bagay. Mawawala ang lahat ng ito kahit ang ating katawang lupa ay mamamatay. Subalit isa lang ang mananatili at ito ay ang Panginoon. At tayo ay mabubuhay kasama niya kapag nanatili tayo sa Kanya. Tayo’y maging wais at ito ang tinatawag na pagiging tunay na wais. Alam nating lilipas din ang buhay na ito at mabilis lang ang buhay dito sa mundo, kaya tayo’y ilalagay ang ating buong puso, buhay, isip at kaluluwa doon sa nagtatagal magpakailanman – walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos.

Pagnilayan natin ang mga ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.