Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtatalaga sa Simbahan”

 

Nobyembre 9, 2019. Kapistahan ng Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma.

UNANG PAGBASA
Ezekiel 47, 1-2. 8-9. 12
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito’y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo’y paharap sa silangan. Ito’y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan.

Sinabi niya sa akin, “Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan, hanggang Dagat na Patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punongkahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo; ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9.
Tugon: Sa bayan ng Dakilang D’yos batis n’ya’y may tuwang dulot.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 3, 9k-11. 16-17
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon, bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo na gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na, si Hesukristo.

Hindi ba ninyo alam na kayo’y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya. Sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 2, 13-22
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo Panginoon.

Malapit na ang Paskuwa ng mga Judio, kaya’t pumunta si Hesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabong niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, “Alisin ninyo rito ang mga iyan! Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama!” Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa Kasulatan, “Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko.”

Dahil dito’y tinanong siya ng mga Judio, “Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?” Tumugon si Hesus, “Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw.” Sinabi ng mga Judio, “Apatnapu’t anim na taon na ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw?”

Ngunit ang templong tinutukoy ni Hesus ay ang kanyang katawan. Kaya’t nang siya’y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito; at naniwala sila sa Kasulatan at sa mga sinabi ni Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ng Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma!

Ano po ba ang Simbahan sa Laterano, Roma? Ito ay ang tinatawag na “Archbasilica of St. John Lateran”. Ang Katedral at bahay pamunuan ng Opisbo ng Roma. Walang iba kung hindi ang ating Santo Papa na si Francis. Ito ang tinatawag na “Ina ng mga Simbahan”. Sapagkat ito ang kauna-unahang simbahan na itinatag para sa pampublikong pagsamba sa Roma noong ika-apat na siglo. Kaya napakahalaga ng araw na ito. Ating ipinagdiriwang ang Simbahan na nagsisimula sa malaking “S”. At simbahan na nagsisimula naman sa maliit na “s”. Ang Simbahan ay tayo na bumubuo sa simbahan. Ang Simbahan na ina natin na kung saan tayo ang mga anak. Sa pamamagitan ng bautismo, tayo ay nagiging anak ng Simbahan at kabilang niya. Samantalang ang “simbahan” na may maliit na “s” ay ang gusali na nakikita natin na ginawa ng kamay ng tao.

Gaano tayo kahalaga bilang “Simbahan”? Pinaaalalahanan tayo na tayo ay templo ng Diyos. Banal ang simbahan na gusali dahil naninirahan ang Diyos sa kabuuan nito. Nag-aantanda tayo ng Krus pag pumasok ng simbahan. Lumuluhod at yumuyuko sa harap ng altar at tabernakulo. Sa parehong paraan, tayong bawat isa na bahagi ng Simbahan ay banal at templo rin ng Diyos. Kaya marapat lang na pag-ingatan natin ang ating mga sarili. Ilayo natin ang ating mga sarili sa pagkakasala, bantayan ng maayos ang bawit nating salita, isip at gawa.

Mahalagang lagi nating linisin ang ating mga kaluluwa bago tumanggap ng Banal na Komunyon. Kung ang mga bahay natin ay panay ang linis natin. Paano tayo, na tahanan ng Panginoon? Hindi ba natin lilinisin ang ating kaluluwa para sa maging kaaya-ayang tirahan Niya? Sapagkat nanahan ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang ating puso ang kanyang luklukan gaya ng tabernakulo na nakikita natin sa altar. Isipin natin ito at pagnilayan. Kung paanong nananahan sa ating katawan, puso, isip at kaluluwa ganoon din ang Diyos sa simbahan na gusaling dapat nating galangin. Gaya ng paggalang sa ating katawan. Panatilihin nating malinis para kay Jesus sa tulong ni Maria ating ina. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : Francesca Maria Margarita D.J.
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.