Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtatanggol sa Ating Pananampalataya”

Photo Credit: Study, Pray, Serve.

 

Pebrero 8, 2019. Biyernes. Ika-4 na Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 27: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan. 

Unang Pagbasa: Hebreo 13:1-8

Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Cristo. Palaging maging bukás ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. Lingid sa kanilang kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel.

Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo, na parang kayo’y nakabilanggo ring kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan, na parang kayo’y dumaranas din ng ganoon.

Dapat igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa isa’t isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya.

Huwag kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, “Hindi kita iiwan ni pababayaan man.”

Kaya’t buong tapang nating masasabi,
“Ang Panginoon ang tumutulong sa akin,
hindi ako matatakot.

Ano ang magagawa sa akin ng tao?”

Alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay, at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos.

Si Jesu-Cristo ay hindi magbabago kailanman; siya ay kahapon, ngayon, at bukas.

Ebanghelyo: Marcos 6:14-29

Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na bantog na ito.

May mga nag-aakala na si Juan na Tagapagbautismo ay muling nabuhay kaya si Jesus ay nakakagawa ng mga himala. Ngunit mayroon ding nagsasabi na siya si propeta Elias. At may iba pang nagsasabing, “Siya’y isang propeta, katulad ng mga propeta noong unang panahon.”

Nang ito’y marinig ni Herodes, sinabi niya, “Siya ay si Juan na aking pinapugutan ng ulo. Muli siyang nabuhay.” Si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. (Ang babaing ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes bagama’t ito’y asawa ng kapatid niyang si Felipe.)

Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, “Labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng inyong kapatid!” At dahil dito, si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawâ sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan. Itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal, at sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gustung-gusto niyang makinig kay Juan kahit na labis siyang nalilito sa mga sinasabi nito.

Subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpahanda ng malaking salu-salo at inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea.

Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya’t sinabi ng hari sa dalaga, “Hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo.”

Naipangako rin niya sa dalagang, “Ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo, kahit pa ang kalahati ng aking kaharian.”

Kaya’t lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, “Ano po ang hihingin ko?” “Ang ulo ni Juan na Tagapagbautismo,” sagot ng ina.

Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, “Ang nais ko’y ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na Tagapagbautismo, na nakalagay sa isang pinggan.”

Labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga.

Kaagad niyang iniutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan.

Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina.

Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing.

Pagninilay:

Kapag ang tao na ang ating sinusunod natin kahit nasa mali ito, ang tao na ito ang ating nagiging diyus-diyosan. Kung ang sariling dangal ang ating inaalagaan kahit nasa maling panig tayo, ang dangal na ito ang ating nagiging diyus-diyosan sa buhay.

Mga kapatid sa ating ebanghelyo ngayon, bagamat si Herodes ay isang hari at tila isang makapangyarihang tao, siya ay isang mahina at duwag sa ating Pagbasa. Ni hindi niya makayanang tumindig nang matuwid alang-alang sa katotohanan. Bagamat alam niyang si Juan Bautista ay isang propeta at hinirang ng Diyos, mas pinili niyang isalba ang kanyang sarili dahil sa nabitawang salita sa harap ng tao upang hindi siya mapahiya sa kanila.

Kaya naman ito ay nagresulta sa kamatayan ni Juan Bautista. Hinayaan niyang magtagumpay ang masama kaysa sa mabuti. Ngunit alam nating ito’y panandalian lamang. Dahil hindi kailanman mapupuksa ng kasamaan ang kabutihan. Ang mabuti ang laging nagtatagumpay at ang nagwawagi sa huli.

Matapos ni Juan, naging tanyag si Jesus at gumawa Siya ng mas marami pang himala. Kaya nabagabag nang lubos si Herodes dahil siya’y nahataluan ng sarili niyang konsensiya sa kanyang patung-patong na maling naggawa. Subalit hindi pa rin siya nagbago. Nagpatuloy siya sa kasamaan at tinanggap na lamang ang kanyang tila isang komportableng posisyon dahil nakasanayan na niyang maging mayaman, makapangyarihan at nagagawa niya ang kanyang anumang gustuhin. Ngunit sa huli’y hustiya pa rin ng Panginoon ang magwawagi at siya naman ang magiging api. Mayaman siya sa paningin ng tao ngunit napakahirap niya sa paningin ng Diyos.

Sa ating buhay ay mayroon tayo laging desisyon na kailangang gawin. May kapangyarihan tayong mamili – gawin ang tama o hindi. Ang pagpanig sa katotohanan at kabutihan ay laging may kaakibat na sakripisyo dahil may mga taong sasalungat sa atin. Subalit ang pagsubok ay kung ipagpapatuloy ba nating gumawa ng mabuti at ipaglaban ang katotohanan kahit may mga pag-uusig tayong pagdaraanan? Maghirap man tayo sa saglit sa ngalan ng kabutihan ay bibiyayaaan tayo ng walang hanggang gantimpala ng Diyos.

Subalit kung magpakasarap tayo sa pag-ayon sa iba kahit na sila’y mali at magkaroon tayo ng huwad na kapayapaan saglit, ay sa huli, sasapitin din natin ang ating mga piniling desisyon. Sapagkat ang mali ay mananatiling mali. Kailangan ng ating tapang upang ito’y baguhin sa Ngalan ni Jesus. Ito ang ating tungkulin bilang Anak ng Diyos, tagapagmana ng Kanyang Kaharian sa pamamagitan ni Cristo.

Si Cristo mismo ang ating magiging sandigan sa pagtatanggol ng ating pananampalatayang ito. Magkakaroon tayo ng gantimpala mula sa Kanya dito man sa lupa hanggang sa langit at walang makakakuha sa atin nito anuman ang paghihirap na ating sapitin ngayon ay balewala kumpara sa gantimpalang inihanda Niya para sa mga tapat sa ating Panginoon.

Ano ang ating pipiliin? Pagnilayan natin ito.
Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.