Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtawag kay Jesus”

 

 

 

 

Enero 3, 2020. Biyernes bago ang pagpapakita ng Panginoon. Kabanal-banalang Ngalan ng Ating Panginoong Jesus.

UNANG PAGBASA
1 Juan 2, 29 – 3, 6
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo’y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos.

Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos – at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo’y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin.

Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo’y matutulad sa kanya, sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Kaya’t ang sinumang may pag-asa sa kanya ay nagpapakalinis, tulad ni Kristo – siya’y malinis.

Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan; at siya’y walang kasalanan. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 3kd-4. 5-6
Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

MABUTING BALITA
Juan 1, 29-34
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Papuri sa iyo Panginoon.

Kinabukasan, nakita ni Juan si Hesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, “ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan! Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya’y siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako’y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel.”

Ito ang patotoo ni Juan, “Nakita ko ang Espiritung bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, ‘Makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao – siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo.’ Nakita ko ito, at pinatototohanan kong siya ang Anak ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ng Kabanal-banalang Ngalan ni Jesus! O ang Most Holy Name of Jesus sa wikang Ingles. Ang Pangalan ni Jesus ay sadyang napakabanal at ginagamit ito sa pagpapalayas ng demonyo. Ito rin ay ginagamit sa mga paghiling ng mga bagay. Madalas nating sinasabi at naririnig sa Banal na Misa ang panalangin na “Hinihiling natin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.” Nawa sa bagong taon ay ugaliin nating sambitin lagi ng Ngalan ni Jesus. Oras-oras at minu-minuto, sa lahat ng pagkakataon na kailangan natin ng tulong, tawagin nati si Jesus. Iwasan natin na gamitin ang Kanyang pangalan sa walang katuturang bagay tulad ng paggamit ng “Ay sus!” na wala naman talagang kinalaman sa pagpapahalaga natin sa Banal na Ngalan ni Jesus.

Tawagin natin lagi ang Ngalan ng ating Panginoon nang may pananalig at puno ng pananampalataya sa puso. Hindi tayo dapat manalig sa mga pampaswerte, kung ano mang hayop, horoscope, mga crystal at kung anu-ano pa. Tanging si Jesus lamang na Siyang tunay nating Diyos wala nang iba. Hindi po totoo na walang mawawala sa paniniwala natin sa swerte, horoscope, feng shui at sa hula-hula sapagkat napakalaki ng nawawala sa atin – isang buo at tunay na relasyon sa Panginoon. Sapagkat nagkakaroon ng ibang diyus-diyusan bukod sa Kanya na dapat nating sundin mag-isa. Lubos na Siyang nasasaktan kahit hanggang ngayon dahil sa ating mga kasalanan at sa sala rin ng mundo. Sa iba’t ibang lugar ay maraming lumalapastangan sa Kanyang Ngalan. Pinagtatawanan at kinukutya si Jesus at ang Kanyang Kabanal-banalang Ngalan. Nawa, sa ating pagtawag sa Kanya ng buong pagmamahal ay maibsan natin ang Kanyang pagdurusa.

Kaya nga po sa ating Ebanghelyo ngayon ay tinuturo ni Juan Bautista si Jesus. Sinasabi Niyang “Siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan” Gaano tayo dumedepende kay Jesus? Sa tuwing may mabubuting bagay na nangyayari, Siya ba ang una nating naiisip at pinasasalamatan? O baka naman bilib na bilib agad tayo sa ibang tao o sa ating sarili? Kapag may sakuna na nangyayari sa ating buhay, tinatawag din ba natin Siya nang may buong pananampalataya. Pinakamakapangyarihan ang Ngalan ni Jesus sa lahat ng pangalan. Makikita natin ang logo ng Kabanal-banalang Ngalan ni Jesus bilang “JHS” o sa latin ay “Jesus Hominum Salvator” o “Jesus Savior of Mankind” sa wikang Ingles. Ang ibig sabihin ng Ngalan na “Jesus” ay “Diyos ay ating Tagapagligtas”. Iniligtas tayo ni Jesus sa pamamagitan ng Krus – sa Kanyang pagkabuhay at pagkamatay at patuloy Niya pa tayong inililigtas at gustong iligtas araw-araw. May sapat ba tayong pananalig sa Kanya?

Sa dinami-dami ng ating resolusyon, maari kayang mailagay man lamang natin doon na gusto pa natin mas maging malapit sa Diyos at mas mapagsilbihan Siya mula sa isang pusong nagmamahal?

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.