Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtingin sa Kapwa”

Setyembre 20, 2019. Paggunita kina San Andres Kim Taegon, San Pablo Chong Hasang at mga kasama.
Biyernes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Timoteo 6, 2k-12
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal, ituro mo’t ipatupad ang mga bagay na ito. Sinumang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan, at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan, mga taong nag-aakla na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman.

Kung sabagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao’y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Kaya, dapat na tayong masiyahan kung tayo’y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan at mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasakdal sa paghihirap ng kalooban.

Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggang, yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya.
Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 48, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20
Tugon: Mapalad ang mga aba, tanging D’yos ang Hari nila.

MABUTING BALITA
Lucas 8, 1-3
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, nilibot ni Hesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang Labindalawa, at ilang babaing pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman: si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya’y pitong demonyo ang pinalayas; si Juanang asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes; si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Hesus at ng kanyang mga alagad.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo

Pagninilay:

Isang mapagpalang biyenes po sa ating lahat!

Noong araw ang mga babae ay itinuturing na ikalawang uri ng mamamayan o “second class citizen”. Subalit si Jesus ay lubos na nagmamahal sa lahat at itinuturing niyang pantay ang lahat. Iniangat niya ang antas ng mga kababaihan.

Naging disipulo niya sila at naging mahalagang bahagi ng kanyang grupo. Ito nga ay sina mga Maria Magdalena, Juana at Susana – mga nabanggit sa ating Ebanghelyo ngayon. Sila ang mga kinikilala bilang mga “Holy Women of Jerusalem”. Ibinigay ang lahat ng ari-arian upang may ipanggastos sina Jesus sa kanilang pagmiministro. Sumunod sila kay Jesus saan man magpunta at ibinibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan. Tayo kaya, sa ating sariling paraan, paano natin susundan si Jesus? Ano ang kaya nating ibigay para sa pagkakawangggawa sa kapwa? Kaya ba natin ibigay anumang hingiin ng Diyos sa atin kapalit ng buhay na walang hanggan?

Napakaraming api sa lipunan ngayon at kadalasan ay wala silang boses – ang mga magsasakang naghihirap, mga bulag, pipi at bingi na nakakaranas ng matinding diskriminasyon. Lalo ang mga sanggol sa sinapupunan na pinapatay ng sarili nilang mga magulang. Ni hindi sila makapunta sa lugar na gusto nila o makikasalamuha sa lipunan. Hindi katulad ng ibang grupong wala namang kapansanan subalit gusto ng karapatan na magkaroon ng espesyal na pakikitungo upang galangin sila ng lahat at ibigay ng lahat ng tao ang lahat din ng kanilang gustuhin. Samantalang ang mga taong nabanggit, pati mga bata sa lipunan, nasa lansangan at mga hindi nag-aaral, nasaan ang hustisya para sa kanila?

Kailangang maging tulad tayo ni Jesus. Isipin natin at tingnan, hanapin natin ang mga tunay na nangangailangan. Upang sa pagtulong natin ay mag-iba at umangat din ang buhay ng iba na makakatulong din sa lipunan at hindi makakagulo dito.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 FMMargarita 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.