Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtitiwala Dahil sa Pag-ibig”

Photo Credit: https://i0.wp.com

 

Marso 27, 2019. Miyerkules. Ika-3 Linggo ng Kwaresma. 

Salmo 147: Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. 

Unang Pagbasa: Deuteronomio 4:1, 5-9

“Ngayon, O Israel, pakinggan ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo upang mabuhay kayo nang matagal at mapasainyo ang lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, na inyong Diyos.

“Ngayon nga’y itinuturo ko sa inyo ang mga batas at tuntunin na ito gaya ng ipinag-utos sa akin ni Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang mga ito sa lupaing malapit na ninyong sakupin at tirhan.

Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at pang-unawa.

Kaya’t masasabi nila: ‘Ang dakilang bansang ito’y matalino at may malawak na pagkaunawa.’

“Sinong diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban kay Yahweh?

Aling bansa ang may makatarungang tuntunin at kautusan tulad ng ibinigay ko sa inyo ngayon?

Ngunit mag-ingat kayo. Huwag ninyong kakalimutan o babale-walain ang mga bagay na inyong nasaksihan, habang kayo’y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo.

Ebanghelyo: Mateo 5:17-19

“Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang-bisa ang Kautusan at ang mga Propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang-bisa ang mga iyon kundi upang tuparin.

Tandaan ninyo: maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng Kautusan ay di mawawalan ng bisa hangga’t hindi natutupad ang lahat.
Kaya’t sinumang magpawalang-bisa sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo nang gayon sa mga tao, ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa Kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit.

Pagninilay:

Bakit nga ba may kautusan ang Panginoon? Ito ba ay para sindakin tayo o para sakalin tayo? Sa mga iba, ganito ang tingin nila sa Panginoon. Tila mga babala raw sila na kapag hindi natin sinunod ay pupunta tayo sa impiyerno. Kung ganito lamang ang paniniwala ng iba, napakababaw ng pananaw na ito. Malayong malayo sa puso ng ating Panginoon kung saan punung-puno ng pag-ibig at pag-unawa sa atin.

Tulad ng isang magulang na lubos na nagmamahal sa anak, itinuturo ng mga magulang ang kanilang karunungan – kung ano ang tama o mali para sa kapakanan ng anak. Ganito rin naman ang Panginoon. Higit pa nga ang kanyang pag-ibig kaysa sa sino pang magulang dahil ang Diyos ay perpekto. Kung ang mga magulang natin ay lubos tayong minamahal bagamat mayroon silang mga kahinaan, paano pa kaya ang Panginoon?

Sa gayon, ang sinasabi ni Jesus ay para sa mga kumokontra sa kanya noon. Hindi niya sinusuway ang mga utos. Sa halip, itinuturo niya sa atin kung paano tayo susunod sa Ama at magiging karapat-dapat tawagin na mga anak Niya dito at hanggang sa kabilang buhay. Noong mga panahon na iyon at maging sa panahon ngayon ay maraming pariseong nagiging mapagmataas dahil akala nila ay nagagawa nila ang tama samantalang pinipintasan naman nila ang iba. Subalit ang gusto ng Panginoon sa atin ay awa at hindi panghuhusga.

Paano tayo makakasunod sa Panginoon sa kanyang utos at pamamaraan? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Samahan natin ng pag-ibig ang ating bawat kibot at pag-iisip. Hindi dahil takot tayo o dahil tayo’y napipilitan o di kaya’y nakikiuso lang kaya tayo sumusunod sa Simbahan at sa Diyos. Dapat ginagawa natin lahat ng bagay nang may pagmamahal. Kusang-loob ito. Hindi napilitan at may kahulugan. Kaya naman ang mga hinirang ng Diyos tulad ni Abrahama, Isaac, Jacob at Moses, ay hindi naiangat sa lahat nang dahil lamang sa pagsunod sa utos kung hindi dahil sa pag-ibig at pananampalataya nila sa diyos.

Dahil kung tayo’y tunay na nagmamahal sa Panginoon, maniniwala tayo sa kanya at susundin siya. Hindi na kailangang pilitin ngunit kusang-loob na susunod ang ating puso sa kanya.

I-alay natin ang lahat ng tayo, lahat ng mayroon tayo at lahat ng kaya natin sa Panginoon. Siya ang bahala sa atin. Hilingin natin sa kanyang alisin niya ang lahat ng takot sa ating puso upang tayo’y makasunod sa kanya nang walang pakundangan at may buong loob. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.