Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtulong sa Kapwa”

 

Hunyo 11, 2020. Paggunita kay San Bernabe, apostol.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 11, 21b-26; 13, 1-3
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon.
Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya’t sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya’y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon.

Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roong kasa-kasama ng simbahan, at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad.
May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga-Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila’y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, “Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila’y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila.” Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila’y pinayaon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab, 3kd-4, 5-6
Tugon: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

MABUTING BALITA
Mateo 10, 7-13
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, “Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga maysakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo nang walang bayad, magbigay naman kayo nang walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi—maging ginto, pilak o tanso—sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak, o tungkod; sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay.

“At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan, at manatili kayo roon habang kayo’y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, ‘Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito!’ Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni San Bernabe, isang apostol! Matatandaang isa Bernabe sa pinagpipilian upang maging kapalit ni Judas Iscariote. Isa siya sa mga apostol at matapat sa pagpapahayag ng Mabuting Balita, maging hanggang kamatayan. Paano nga ba maging isang apostol? Para lamang ba ito sa mga naunang alagad ni Cristo na nakasalamuha Niya? Hindi po. Ito ay para sa ating lahat. Subalit ano ang kinakailangang gawin?
Naipahayag sa Ebanghelyo natin ngayon na hindi pala madaling sumunod kay Cristo. Subalit alam nating ang gantimpala dito ay walang hanggang kaligayahan kasama ng Diyos. Bago ito, ano ang mga kailangan nating gawin?

Unang una, kailangan ng “detachment”. Nagbilin si Jesus na huwag magdala ng kung ano. Ngunit kahit na sa realidad ng buhay ay kapag pupunta tayo sa isang lugar ay kailangan natin ng mga gamit. Ang ibig sabihin lamang nito ay sa ating puso at isipan, wala tayong aasahan kung hindi ang Panginoon. Kung saan tayo pupunta, ano ang atin kakainin o saan, saan manggagaling ang mga kinakailangan natin para tuparin ang ating misyon. Lahat ito ay ibibigay ni Jesus. Sa Kanya lamang tayo dedepende sa lahat ng bagay at magtitiwala sa Kanya hindi sa mga materyal na bagay o sa ating sariling kakayanan.

Madalas kasi ang mga tao ngayon ay umaasa sa kapangyarihan ng pera, kasikatan, kagandahan, atbp. Subalit ang dapat lamang natin asahan ay ang Panginoon. Hayaan natin Siyang mamuhay sa atin at ibigay ang mga kailangan natin. Anuman ang mahalagang misyon na ibinigay Niya sa atin, maging bukas tayo at dinggin ito nang buong puso.
Sa ating sariling paraan, makasusunod tayo sa Panginoon at makakapaghatid ng Mabuting Balita sa iba. Hindi man lahat may milagro sa pagpapagaling ng may-sakit, ngunit kung tayo’y magsasama-sama na bumisita sa mga may-sakit sa Ngalan ni Jesus, hindi ba’t mas madali silang gagaling dahil napapasaya natin sila?

Hindi man lahat ay makakagawa ng malalaking bagay agad, subalit unti-unti at sa sariling paraan, mayroon tayong magagawa. Maari ring mag-imbita ng mahal sa buhay para magbasa at makinig ng Salita ng Diyos o sa pag-aaya sa kanila magdasal. Sa Parokya o saan pang komunidad ng mga Katoliko, maraming oportunidad upang makiisa sa tumulong upang maging isang tunay na alagad na Diyos na pinagpapatuloy ang mga gawa ng mga apostoles noon.

Kung iniisip nating wala tayong magagawa o wala tayong oras, doon tayo nagkakamali. Dahil ginagamit natin ang sarili nating rason. Dapat itaas natin itong lahat sa panalangin, Diyos ang sasagot sa atin at magsasabi ng solusyon sa ating problema. Siya ang gagawa ng paraan sa mga bagay na higit pa sa ating isipan at kakayanan. Nang sa gayon ay makita natin ang Kanyang tunay na kapangyarihan. Amen. +
Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.