Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagwawagi ng Panginoon”

Photo Credit: strangenotions.com

 

 

Abril 29, 2019. Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Salmo 2: Mapalad ang may tiwala sa Panginoong Dakila.

Unang Pagbasa: Gawa 4:23-31

Nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan.

Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos, “Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nilalaman nito!

Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo,

‘Bakit galit na galit ang mga Hentil,
at ang mga tao’y nagbabalak ng walang kabuluhan?

Naghahandang makibaka ang mga hari sa lupa, at nagtitipon ang mga pinuno
laban sa Panginoon at sa kanyang Hinirang.’

Nagkatipon nga sa lunsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga Hentil at ang buong Israel, laban sa inyong banal na Lingkod na si Jesus, ang inyong Hinirang.

Nagkatipon sila kaya’t naisakatuparan ang mga dapat mangyari, ayon sa itinakda ninyo noon pang una.

At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Tulungan ninyo ang inyong mga alipin na maipangaral nang buong tapang ang inyong salita.

Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling, at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na Lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala.”

Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos.

Ebanghelyo: Juan 3:1-8

May isang iginagalang na pinuno ng mga Judio. Siya ay si Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo.

Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, “Guro, nalalaman po naming kayo’y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos.”

Sumagot si Jesus, “Pakatandaan mo: malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos.”

“Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang?” tanong ni Nicodemo.

Sagot naman ni Jesus, “Pakatandaan mo: malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos.

Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay espiritu.
Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, ‘kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli.’

Umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu.”

Pagninilay:

Mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Hindi pa rin po natatapos ang ating Easter Season bagamat nagwakas na po kahapon sa “Divine Mercy Sunday” ang tinatawag nating Oktaba sa Muling Pagkabuhay o “Easter Octave”.
Kaya naman ngayon ay mayroon tayong oportunidad upang mas lalo pang palalimin ang ating pagkakaintindi sa bagong buhay natin kay Cristo. Pagnilayan natin ang kanyang pagwawagi laban sa kamatayan at kasalanan at kung paanong tayo rin ay mga nanalo sa pamamagitan ni Cristo. Sabi nga ng ilan, higit na mas Malaki ang Diyos natin kaysa sa anumang malaking problema.

Ano ba ang ibig sabihin ni Jesus sa sinasabi niyang dapat tayong ipanganak muli? Hindi literal ang ibig sabihin nito, gaya ng sabi ni Nicodemo. Kung hindi sa ating Espiritu. Dapat nating maintindihan na ang ating buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Kaya nga sa kamatayan, ang katawan ay nawawalan ng buhay subalit ang kaluluwa’y nabubuhay at sa pagliligtas ay kasama ito ng Diyos sa buhay na walang hanggan.

Ang katawan ng tao na nakikita natin ay hindi lamang pisikal na katawan. Ang bawat tao ay mayroong damdamin, puso, diwa at isip – ito ang mga bagay pangispiritwal na dapat nating pag-ukulan ng pansin.
Mayroon tayong mga magulang dito sa lupa at sa kanila tayo nanggaling. Subalit mayroon din tayong magulang at pamilya sa langit na nagpapatunay na sa Diyos tayo nagmula. Sa pamamagitan ni Cristo naging Ama din natin ang Diyos Ama sa langit. Si Maria na Ina ng Diyos ay atin na ring ina. Sa Diyos tayo nagmula at sa Kanya rin tayo babalik. Ngunit ang katotohang ito na higit pa sa mundong materyal na ating nakikita ay hindi basta basta natin nalalaman.

Ang katotohanang ito ay unang itinuturo sa atin ng mga magulang at mga nakakatanda. Ito ay ating nakikita sa iba at nakukuha sa pakikihalubilo natin sa kanila. Subalit ang pagpapalalim na ito na kung saan, tayo ay may sarili nang pag-iisip at relasyon sa Diyos, ay nasa ating pananampalataya nakadepende.

Pipiliin ba nating lumago at patuloy na manatili kasama ng Panginoon? Alam na natin na ang pagpapakabuti at pagpapakabanal ay mahirap. Lalo na kung sinusubok tayo ng mga taong nakakasakit sa atin, ayaw sa atin at mga kagalit natin.

Subalit kung pipiliin nating maniwala at magkaroon ng bagong buhay sa Diyos – dahil “Oo” ang sagot natin sa kanya sa bawat hakbang ng ating buhay. Tinatanong natin Siya at ang kanyang gabay ay hinihingi. Binabasa at ninanamnam ang kanyang mga Salita upang ito’y matupad. Imposibleng tayo’y manatili sa lupa at sa materyal na mundong nakikita. Tayo ay babaguhin ng Diyos at unti-unting magkakaroon ng bagong buhay. Mananatili ang ilaw ng Diyos sa ating tahanan at tayo rin ang magiging ilaw ng iba.

Sapagkat pinili nating manatili sa Diyos kahit mahirap. Iniwan natin ang makamundong pag-iisip. At sinikap na Diyos ang sundin.

Hingin natin ang kanyang pag-gabay at patnubay. Kung nanghihina ang ating pananampalataya ay hingin nating lumakas ito. Huwag tayong matakot na baguhin tayo ng Diyos dahil bagamat mahirap at masalimuot ang daan, ito ang pinakamainam na paraan upang manalo tayo sa lahat ng laban ng ating buhay. Sa pamamagitan ng Diyos at kasama Niya. Wala nang iba.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.