Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagyakap sa mga Makasalanan”

Setyembre 21, 2019. Kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng Mabuting Balita

Salmo 18, 2-3. 4-5
Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

UNANG PAGBASA
Efeso 4, 1-7. 11-13
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo’y maging mapagkumbaba, mabait, at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa lamang ang Espiritu; gayun din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya’y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasalahat.

Ang bawat isa sa ati’y binigyan ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba’y ginawang apostol, ang iba’y propeta, ang iba’y tagapaghatid ng Mabuting Balita, ang iba’y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang, sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayun, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging-ganap ni Kristo.
Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 2-3. 4-5
Tugon: Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

MABUTING BALITA
Mateo 9, 9-13
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, umalis si Hesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangala’y Mateo: nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Hesus sa kanya, “Sumunod ka sa akin.” Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya.
Nang si Hesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila’y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, “Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro? Narinig ito ni Hesus at siya ang sumagot, “Ang mga maysakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito, ‘Habag ang ibig ko at hindi hain.’ Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang sabado po sa ating lahat!

Ngayon po ay natunghayan natin muli ang napakalawak na habag ng Panginoon. Tinatanggap niya ang mga makasalanan. Subalit ang kasalanan ay hindi nananatili sa kanila. Ang mga makasalanan ay naihahango mula sa kasalanan at nagiging disipuli niya tulad ni Levi na naging Mateo. Sinabihan siya ni Jesus na “sumunod ka” at siya ay sumunod. Iniwan niya ang kanyang buhay na makasalanan. Binayaran ang mga pinagkakautangan at mga naapi at ibinigay ang malaking bahagi ng kayamanan sa mga nangangailangan. Hanggang huli nga, pinatunayan ni Mateo ang kanyang pagiging alagad sa pamamagitan ng pagkamartir.

Patunay ang buhay ni San Mateo na walang imposible sa Diyos. Kaya niya tayong baguhin at laging may pag-asa pa. Tayo rin bilang Kristiyano ay tinatawag hindi upang maghusga. Balewala ang anumang mabuting gawain o handog kung sa loob naman ay napopoot tayo sa kapwa at walang pagmamahal. Tanungin ang sarili, “paano ako tumingin sa aking kapwa?”, “nayayakap at tanggap ko ba ang mga taong sa tingin ko ay hindi tanggap ng sosyedad at naapi sa lipunan?”.

Lahat tayo ay may pag-asa. May pag-asa ring magbago kahit ang tingin nating pinakamakasalanan kung natagpuan nila si Cristo. At matatagpuan nila si Cristo kung may mga taong katulad ni Jesus na nagpapakita at nagpapadama ng awa na walang kondisyon.

Ang tunay na Kristiyano ay sumusunod kay Cristo sa pagmamahal at pagtanggap sa kapwa upang sila ay tuluyan nating maiakay sa Diyos mula sa pagkamakasalanan. Kailangang tanggapin muna natin sila at hipuin ng pagmamahal ng Diyos na nasa atin. Nang sa gayon, tayo ay maging tunay at kalugud-lugod na mga anak ng Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾Admin. FMMargarita 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.