Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pakikibahagi sa Paghihirap ng ating Panginoon”

Photo Credits: FineArtAmerica, Pixels. Jesus Carrying the Cross Cathedral Cadiz, Spain.

 

 

Marso 5, 2019. Martes. Ika-8 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 50: Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin Niyang 
lubos.

Unang Pagbasa: Sirac 35:1-12

Para nang nag-alay ng maraming handog ang sumusunod sa Kautusan: sapagkat ang sumusunod sa mga utos ay para nang nag-alay ng mga handog na pangkapayapaan;

Ang tumatanaw ng utang na loob ay para nang naghandog ng mainam na harina, at ang nagkakawanggawa ay para nang nag-alay ng handog ng pasasalamat.

Umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Panginoon, mag-ingat kang huwag makaapi at para ka nang nagbayad-puri para sa iyong sala.

Huwag kang haharap sa Panginoon nang walang dalang anuman, sapagkat ang paghahandog na ito ay itinatagubilin ng Kautusan.

Kapag ang taong matuwid ay nag-alay ng kanyang handog, ang bango ng taba na sinusunog sa dambana ay pumapailanlang hanggang sa luklukan ng Kataas-taasan.

Kinalulugdan ng Panginoon ang handog sa kanya ng taong matuwid, ito’y isang alaala na hindi niya malilimutan.

Parangalan mo ang Panginoon nang buong katapatan, at huwag mong panghinayangan ang mga unang bungang inihahandog mo sa kanya.
Ialay mo ang iyong handog nang may ngiti sa mga labi, at magbigay ka ng ikasampung bahagi nang may galak sa puso.

Maghandog ka sa Panginoon nang buong puso, maging bukás-palad ka sa kanya, gaya ng ginawa niya sa iyo.

Ang Panginoon ay masagana kung gumanti, gagantihan ka niya nang makapitong beses. Huwag mong susuhulan ang Panginoon sapagkat di siya tumatanggap ng suhol, huwag kang aasa sa handog na galing sa masamang paraan.

Ebanghelyo: Marcos 10:28-31

At nagsalita si Pedro, “Tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami’y sumunod sa inyo.”

Sumagot si Jesus, “Tandaan ninyo: ang sinumang nag-iwan ng kanyang tahanan, o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa Magandang Balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng isandaang ulit pa ng mga iyon; mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig.

At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na mahuhuli, at maraming nahuhuli ang mauuna.”

Pagninilay:

Ngayon ay huling araw na ng karaniwang panahon dahil bukas sa Miyerkules ng Abo ay papasok na po tayo sa panahon ng Kuwaresma. Ang Miyerkules ng Abo kung saan sa ating pagdalo sa Banal na Misa ay pinapahiran tayo ng abo sa ating mga noo ay ang hudyat ng pagsisimula ng tinatawag nating panahon ng Kuwaresma o “Lenten Season” sa wikang Ingles.

Magandang mag-isip isip na ngayon kung ano ang ating gustong bitawan o i-alay bilang sakripisyo sa Panginoon. Maari tayong mag-alay ng mga maliliit na sakripisyo. Hindi lamang pera kung hindi maaring ang ating oras. O ‘di kaya ay sa pagpili ng mga bagay-bagay na maari nating kontrolin. Halimbawa, magandang bawasan ang mga dating nakasanayang panonood ng TV o kaya pag-iinternet para magbasa ng isang librong pang-espiritwal. Piliin nating manalangin, manahimik at magnilay sa Salita ng ating Panginoon, sa halip na makikipagkwentuhan sa kapit-bahay o sa kaibigan. Kung pwede pa, ay ayain din natin sila upang magpakabanal at gumawa ng mabuti ngayong panahon ng kuwaresma.

Maari rin nating bawasan ang pagkain sa labas at ipunin ang mga perang pinangkakain sana sa labas para ibigay sa mga nagugutom o namamalimos. Marami tayong maaring gawing alay para sa ating Panginoon. Nasa sa ating puso kung ano ang gusto natin na kusang-loob na ibigay sa ating Panginoon hanggang sa dumating na naman ang Pasko ng Pagkabuhay o “Easter Season”. Ang pag-asa natin ay alam nating may gantimpala ang ating Panginoon, hindi lamang dito sa buhay na ito ngunit higit na mahalaga – ang buhay na walang hanggan. Higit pa sa lahat ng ito ay dahil alam nating sa pakikibahagi natin sa paghihirap ng ibang tao ay nakikibahagi din tayo sa Diyos. Dahil ang pagkakawang-gawa natin para sa kapwa-tao ay ginagawa rin natin sa Panginoon. Sa pagpapasalamat, pagpupuri at ikapagpapatawad ng kasalanan natin sa Kanya.

Bakit nga ba ito napakahalaga? Bilang miyembro ng Simbahan ng Diyos, tayo ay marapat lamang na makibahagi sa mga pagdurusa at pagpapakasakit ni Cristo. Kung tayo ay nakikibahagi sa mga masasayang kaganapan – sa pasko at sa mga kapistahan ng mga santo na nagdaan, masasabi ninyo bang hanggang sa “sarap” na lamang ang pananampalataya natin? Tandaan natin na ngayon ang pinamahalagang punto ng ating pananampalataya – ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Dahil dito tayo ay nailigtas sa ating mga kasalanan. Dito pinatunayan ng Panginoon ang sukdulang pagmamahal Niya sa atin na kahit ang kanyang sariling buhay ay hindi niya ipinaliban para sa atin. Ano naman ang ating gagawin upang suklian ang Kanyang pag-ibig para sa atin? Ito ang ating tanungin sa ating mga sarili.

Ngayon, hingin natin ang tulong ng ating Panginoon upang maialay sa kanya ang ating buong sarili, panahon, oras, at ano pang maari nating ibahagi sa kanya. Dahil kahit gaano pa ito kahirap sa atin, ay hindi nito matutumbasan ang paghihirap ng ating Panginoon para sa atin. Subalit kahit gaano man ito kaliit sa ating paningin, ito ay mahalaga sa Panginoon at gaya ng sabi niya, ito ay gagantimpalaan niya ng higit sa inaasahan natin. Lalung-lalo na kung ginagawa natin ang mga ito nang kusang-loob at may pagmamahal sa Kanya at sa ating kapwa.

Ihanda rin po natin ang ating mga sarili sa pangungumpisal dahil ito ang maglilinis sa ating mga kasalanan at maghahanda sa ating puso at kaluluwa para sa pakikibahagi natin sa ating Panginoon. Walang ibang mahalagang alay sa Panginoon bukod sa mabubuting gawa kung hindi ang puso na malinis at mabuti rin upang maging kalugud-lugod na tirahan ng ating Panginoong Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.