Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pakikipagkaibigan Sa Diyos”

 

 

Mayo 24, 2019. Biyernes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 15, 22-31
Salmo 56, 8-9. 10-12
Sa gitna ng mga bansa sabihing “D’yos ay Dakila!”
Juan 15, 12-17

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 15, 22-31

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda, at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid: si Judas na tinatawag na Barsabas, at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman:

“Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na Hentil sa Antioquia, sa Siria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di-umano’y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya’t napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasiya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan: huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyus-diyusan, ng dugo, at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito, at mapapabuti kayo. Paalam.”

Pinayaon ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao’y nagalak dahil sa kanilang narinig.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 56, 8-9. 10-12
Tugon: Sa gitna ng mga bansa sabihing “D’yos ay Dakila!”

Naghahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na,
purihin ka at awitan, ng awiting masisigla.
Gumising ka, katawan ko, gumising ka, kaluluwa,
gumising ka’t tugtugin mo yaong lumang lira’t alpa;
tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga.
Tugon: Sa gitna ng mga bansa sabihing “D’yos ay Dakila!”

Sa gitna ng mga bansa kita’y pasasalamatan;
Poon, ika’y pupurihin sa gitna ng mga hirang.
Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan,
nadarama sa itas ang lubos mong katapatan.
Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantuga’t
dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan!
Tugon: Sa gitna ng mga bansa sabihing “D’yos ay Dakila!”

ALELUYA
Juan 15, 15b
Aleluya! Aleluya!
Aking mga kaibigan,
alam na ninyo ang tanan
na mula sa Amang mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 15, 12-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ito ang aking utos: mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang panginoon.

Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin; ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo’y humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayun, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo: mag-ibigan kayo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Napakaganda ng Ebanghelyo natin ngayon kung saan lalong nagniningning ang kababaang loob ng Diyos. Hindi lamang Siya bumaba mula sa langit upang tayo’y mailigtas sa kasalanan at sa gayo’y maiangat din Niya sa langit.

Bukod pa dito, itinuring tayo na mga kaibigan ng Diyos. Tayong mga lubos na makasalanan ay minamahal ng Panginoon at hindi siya nag-atubiling todo todo ibigay ang pagmamahal na ito upang tayo lamang ay makabalik sa kanya.

Tayo kaya, todo todo rin ba tayo magmahal sa Panginoon? O sadyang laging may reserba sa sarili? Hindi ba natin alam na kapag nawala ang ating sarili sa Panginoon, doon natin mas matatagpuan ang sarili at ang ating buhay sa Kanya?

Ibinigay ng Diyos maging ang ating buhay sa Kanya. Siya ay hindi lamang basta tao. Siya ay Diyos. Wala siyang kasalanan subalit inako niya ang lahat. Kung ang mga bayani ng bansa gaya nila Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, at marami pang iba ay lubos na pinararangalan at minamahal ng tao. Tayo kaya ay nakapagpaparangal at nakapapagmahal ng lubos sa Diyos na higit pa sa kahit sinong bayaning tao?

Isipin natin at pagnilayan, sa paanong paraan ko ba naipapamalas ang pag-ibig ko sa Diyos? Paano ko naisasagawang mahal ko siya? Kung sa mahal natin sa buhay ay napagsisilbihan natin sila, sa paanong paraan tayo nakakapagsilbi sa Diyos?

Ang Krus ay hindi lamang tanda ng paghihirap ng Diyos. Higit sa lahat, ito’y patunay ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin. Dahil sa kanyang pagkamatay, ibinilang niya tayong maging tulad Niya at maibalik sa pagkawangis ng Diyos.

Pagnilayan natin ang Krus na ito at nawa’y lagi nating maalala sa tuwing tumitingin tayo sa Krus ang walang kapantay at nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos sa ating lahat lalo na kung tayo’y naghihirap at dinaragsa ng pagsubok. Mas lalong malapit ang Diyos sa atin. Wala nang hihigit pa sa kanyang pag-ibig para sa bawat isa sa atin.

Pagnilayan natin ito.

Manalangin tayo:
Jesus, salamat sa iyong pag-ibig. Turuan mo kaming ikaw din ay mahalin, ayon sa iyong nais. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMM.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.