Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pakikipagkasundo sa Kapwa”

Agosto 12, 2020. Miyerkules ng Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Ezekiel 9, 1-7; 10, 18-22
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Sumisigaw ang Panginoon, “Halikayo, mga itinalaga upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata.” Mula sa pintunan sa hilaga ay pumasok ang anim na taong tigi-tig-isa ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso.

Noon, ang kaningningan ng Panginoon ay lumagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng Templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, “Libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo ang lahat ng nagdalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon.” Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, “Sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga tagaroon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyong lahat ang mga tagaroon: matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santwaryo.” Inuna nga nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng bahay. Sinabi niya sa kanila, “Parumihin ninyo ang Templo at punuin ninyo ng bangkay ang patyo. Lakad na kayo!” Lumakad sila at pumatay nang pumatay sa lungsod.

Ang kaningningan ng Panginoon ay umalis sa may pagpasok ng Templo at lumagay sa may ulunan ng kerubin. Lumipad ang mga kerubin kasama ang mga gulong, at tumigil sa may pintuan ng Templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaningningan ng Diyos ng Israel.
Ang mga ito ay siya ring apat na nilalang na nakita ko sa may Ilog Kebar at nalaman kong sila’y mga kerubin. Sila’y tig-aapat ng mukha at tig-aapat din ng pakpak at may mga tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nila’y tulad din nang makita ko sila sa may Ilog Kebar. Kung saan gumawi yaong isa ay doon din yaong iba.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6
Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng D’yos.

MABUTING BALITA
Mateo 18, 15-20
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin nang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagasasama ninyo magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang Hentil o isang publikano.

Sinasabi ko sa inyo: anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.
Sinasabi ko pa rin sa inyo: kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saanman may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Sadyang mahirap magpatawad at ito ay mayroong proseso. Maaring napasakit ng ating nararanasan kaya ang hirap magpatawad. May paninisi, poot at galit sa gumawa sa atin o naging dahilan ng sakit na iyon. Subalit si Jesus ay may paraan upang paano tamang makipag-ayos sa nakasakitan. Magkaiba ang tinatawag na “forgiveness” o pagpapatawad sa Filipino at ang “reconciliation” naman ay pagkakasundo. Maari tayong magpatawad nang wala pang pagkakaayos. Ang ibig sabihin nito ay pinatatawad natin ang ating kapwa sa anumang nagawa niya na tila isang “utang” sa atin. Hindi na natin siya “sisingilin” sa kanyang ginawa. Ito ay sa pamamagitan lamang natin at ng Diyos. Hindi kailangang humingi ng tawad ang isang tao para siya patawarin. Para na rin ito sa pagpapalaya ng ating sarili at ng tao na iyon sa mga sama ng loob at negatibong pakiramdam.

Samantalang ang pagkakasundo naman ay isang pakikipag-ayos. Ito ay pagbibigay ng pagkakataon sa tao kapag tayo ay handa na. Hindi na mahalaga kung sino ang may kasalanan o hindi. Dahil dito mayroong tinatawag na “dialogue”. Tungkulin din ng nasaktan na sabihin sa nakasakit sa kanya ang anumang sakit na idinulot nito sa kanya. Para na rin sa kapakanan at kaligtasang espiritwal ng tao na ito. Sa pagkakataong ibinibigay natin sa kanya ay maari pa siyang makapagbago at maiwasang makasakit ng iba tulad ng sakit na ginawa niya sa atin. Ginagawa ang pag-uusap na ito hindi sa publiko kung hindi sa pribadong okasyon na dalawang tao lang ang kasama – ang nakasakit at nasaktan.

Matapos, ano ang kailangang mangyari? Kailangang makinig ang nakasakit. Kailangang matanggap niya at maintindihan nang buo kung paanong sinabi ng nasaktan ang nangyari at mga mali. Hindi sa paraang gusto niyang intindihin o paniwalaan kung hindi sa kung paano ito mismong ipinahayag sa kanya. Kailangan nito ng kababaang loob. Madalas dito na lalong nagkakagulo ang mga ‘di pagkakaunawaan dahil sa hindi pagtanggap ng mali. Kung ganito ang mangyayari ay hindi na ito kasalanan pa ng nasaktan. Dahil ginawa na niya ang kanyang tungkulin.

Samantalang may iba pang paraan na sinasabi si Jesus, iharap sa ibang tao at kumuha ng ibang maaring humusga. Kung hindi pa talaga ay ituring na bilang isang publikano. Hindi mo naman siya tuluyang tinatanggal sa iyong buhay sapagkat ang publikano o taga-kolekta ng buwis ay parte ng iyong pamumuhay at tungkulin sa pagbabayad ng buwis. Subalit hindi siya isang kaibigan na nagkakaintindihan kayo sa lahat ng bagay at iisa ang inyong puso at hangarin. Iba ang kanyang pananaw at ugali. Subalit hindi ibig sabihin nitong sarado na ang iyong sarili at paghuhusga. Baka sakaling magbago pa, ngunit habang hindi nangyayari iyon, nawa ay maiwasan natin ang poot at paghuhusga at patuloy lamang nating ipanalangin ang mga nakasakit sa atin.

Patawarin nawa natin sila sa Ngalan ni Jesus nang sa gayon ay may pagkakataon din sila na magbago at maisip nang lubos ang nagawa nilang pagkakamali upang magbago. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!Agosto 12, 2020. Miyerkules ng Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Ezekiel 9, 1-7; 10, 18-22
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Sumisigaw ang Panginoon, “Halikayo, mga itinalaga upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata.” Mula sa pintunan sa hilaga ay pumasok ang anim na taong tigi-tig-isa ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso.

Noon, ang kaningningan ng Panginoon ay lumagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng Templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, “Libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo ang lahat ng nagdalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon.” Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, “Sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga tagaroon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyong lahat ang mga tagaroon: matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santwaryo.” Inuna nga nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng bahay. Sinabi niya sa kanila, “Parumihin ninyo ang Templo at punuin ninyo ng bangkay ang patyo. Lakad na kayo!” Lumakad sila at pumatay nang pumatay sa lungsod.

Ang kaningningan ng Panginoon ay umalis sa may pagpasok ng Templo at lumagay sa may ulunan ng kerubin. Lumipad ang mga kerubin kasama ang mga gulong, at tumigil sa may pintuan ng Templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaningningan ng Diyos ng Israel.
Ang mga ito ay siya ring apat na nilalang na nakita ko sa may Ilog Kebar at nalaman kong sila’y mga kerubin. Sila’y tig-aapat ng mukha at tig-aapat din ng pakpak at may mga tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nila’y tulad din nang makita ko sila sa may Ilog Kebar. Kung saan gumawi yaong isa ay doon din yaong iba.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6
Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng D’yos.

MABUTING BALITA
Mateo 18, 15-20
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin nang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagasasama ninyo magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang Hentil o isang publikano.

Sinasabi ko sa inyo: anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.
Sinasabi ko pa rin sa inyo: kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saanman may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Sadyang mahirap magpatawad at ito ay mayroong proseso. Maaring napasakit ng ating nararanasan kaya ang hirap magpatawad. May paninisi, poot at galit sa gumawa sa atin o naging dahilan ng sakit na iyon. Subalit si Jesus ay may paraan upang paano tamang makipag-ayos sa nakasakitan. Magkaiba ang tinatawag na “forgiveness” o pagpapatawad sa Filipino at ang “reconciliation” naman ay pagkakasundo. Maari tayong magpatawad nang wala pang pagkakaayos. Ang ibig sabihin nito ay pinatatawad natin ang ating kapwa sa anumang nagawa niya na tila isang “utang” sa atin. Hindi na natin siya “sisingilin” sa kanyang ginawa. Ito ay sa pamamagitan lamang natin at ng Diyos. Hindi kailangang humingi ng tawad ang isang tao para siya patawarin. Para na rin ito sa pagpapalaya ng ating sarili at ng tao na iyon sa mga sama ng loob at negatibong pakiramdam.

Samantalang ang pagkakasundo naman ay isang pakikipag-ayos. Ito ay pagbibigay ng pagkakataon sa tao kapag tayo ay handa na. Hindi na mahalaga kung sino ang may kasalanan o hindi. Dahil dito mayroong tinatawag na “dialogue”. Tungkulin din ng nasaktan na sabihin sa nakasakit sa kanya ang anumang sakit na idinulot nito sa kanya. Para na rin sa kapakanan at kaligtasang espiritwal ng tao na ito. Sa pagkakataong ibinibigay natin sa kanya ay maari pa siyang makapagbago at maiwasang makasakit ng iba tulad ng sakit na ginawa niya sa atin. Ginagawa ang pag-uusap na ito hindi sa publiko kung hindi sa pribadong okasyon na dalawang tao lang ang kasama – ang nakasakit at nasaktan.

Matapos, ano ang kailangang mangyari? Kailangang makinig ang nakasakit. Kailangang matanggap niya at maintindihan nang buo kung paanong sinabi ng nasaktan ang nangyari at mga mali. Hindi sa paraang gusto niyang intindihin o paniwalaan kung hindi sa kung paano ito mismong ipinahayag sa kanya. Kailangan nito ng kababaang loob. Madalas dito na lalong nagkakagulo ang mga ‘di pagkakaunawaan dahil sa hindi pagtanggap ng mali. Kung ganito ang mangyayari ay hindi na ito kasalanan pa ng nasaktan. Dahil ginawa na niya ang kanyang tungkulin.

Samantalang may iba pang paraan na sinasabi si Jesus, iharap sa ibang tao at kumuha ng ibang maaring humusga. Kung hindi pa talaga ay ituring na bilang isang publikano. Hindi mo naman siya tuluyang tinatanggal sa iyong buhay sapagkat ang publikano o taga-kolekta ng buwis ay parte ng iyong pamumuhay at tungkulin sa pagbabayad ng buwis. Subalit hindi siya isang kaibigan na nagkakaintindihan kayo sa lahat ng bagay at iisa ang inyong puso at hangarin. Iba ang kanyang pananaw at ugali. Subalit hindi ibig sabihin nitong sarado na ang iyong sarili at paghuhusga. Baka sakaling magbago pa, ngunit habang hindi nangyayari iyon, nawa ay maiwasan natin ang poot at paghuhusga at patuloy lamang nating ipanalangin ang mga nakasakit sa atin.

Patawarin nawa natin sila sa Ngalan ni Jesus nang sa gayon ay may pagkakataon din sila na magbago at maisip nang lubos ang nagawa nilang pagkakamali upang magbago. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.