Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pakikipaglaban Kasama ng Diyos”

Photo Credit: indulgy.com

 

Hunyo 14, 2019. Biyernes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon. 

2 Corinto 4, 7-15
Salmo 115, 10-11. 15-16. 17-18
Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.
Mateo 5, 27-32

UNANG PAGBASA
2 Corinto 4, 7-15

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espirituwal na ito ay hamak — kung baga sa sisidlan ay palayok lamang — upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos, at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila ngunit di nagagapi. Kung minsa’y nag-aalinlangan kami ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami ngunit di nawawalan ng kaibigan; naibubuwal ngunit di tuluyang nailulugmok Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Hesus upang sa pamamagitan ng katawan ko’y mahayag ang kanyang buhay. Kami’y laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Anupat habang ako’y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan.

Sinasabi sa Kasulatan, “Nagsasalita ako sapagkat ako’y sumasampalataya.” Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako ma’y sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginong Hesus ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 115, 10-11. 15-16. 17-18
Tugon: Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.

Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig,
bagamat ang aking sabi’y, “Ako’y ganap nang nalupig.”
Bagaman at ako’y takot, nasasabi ko kung minsan,
“Wala kahit isang toa na dapat pagtiwalaan.”
Tugon: Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.

Masakit sa kalooban ng Poon kung may papanaw,
kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam.
Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod,
katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos.
Tugon: Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.

Ako ngayo’y maghahandog ng haing pasasalamat,
ang handog kong panalangi’y sa iyo ko ilalagak.
Sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibgay
ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan.
Tugon: Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.

ALELUYA
Filipos 2, 15d. 16a
Aleluya! Aleluya!
Sa daigdig ay laganap
liwanag na sumisikat
Salitang buhay ng lahat.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 27-32

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo. 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Narinig ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao, ‘Huwag kang makikiapid.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: ang sinumang tumingin nang may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya’y nakiapid na siya sa babaing iyon.

Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon! Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impiyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon! Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impiyerno.

“Sinabi rin naman, ‘Kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito’y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya, at ito’y nag-asawang muli, ang lalaking iyo’y nagkasala – itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sinumang mag-asawa sa babaing hiniwalayan ay nangangalunya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Ang pagkakasala ay nagsisimula sa isip. Dito tayo nagkakaroon ng mga tukso at sabi nga ang ating mga mata ang bintana ng ating kaluluwa. Kung ano ang ating tinitingnan, ito ang pumapasok lagi sa ating isipan.

Tumutuloy sa puso at sa damdamin na nagtutulak sa ating mga gawa at desisyon sa buhay. Ikaw, ano ang iyong lagi mong tinitingnan? 

Ang iba’y mahilig sa damit, sa sapatos, ang iba nama’y sa katawan ng isang babae o lalaki. Kung ganito, binubuksan natin ang ating sarili sa pagkakasala. Sa inggit kung ninanais nating maging tulad ng mga mapapayat na modelo ang ating katawan. Dahil dito ay mas kamumuhian ang sarili. 

Ang iba namang mga lalake ay hindi makuntento sa kanilang asawa kung puro ibang babae ang tinitingnan. Masabi lang ng lalaking ito kahit saglit sa kanyang isipan, “Sana ganyan din ang katawan ng misis ko”. Naging bukas ang kanyang nasa sa ibang babae liban sa kanyang asawang sinumpaan ng buong katapatan. Buo at hindi hating sarili. Hindi na siya nakapagmahal at ang ‘di pagmamahal ay pagkakasala. Sapagkat ito ang pinakamahalagang kautusan ng Diyos – ang magmahal. 

Maling isipin hindi natin kayang iwasan ang mga ito. Paano naman ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na nanahan sa atin? Lahat ng tukso at mga bagay na magtutulak sa atin sa kasalanan ay kaya nating iwasan sa tulong ng Diyos. Maraming magagawa kung gusto natin pero kung sa isip natin ay wala tayong pag-asa, o tayo’y sadyang mahina at ganoon na lang tayo, hindi tayo matutulungan ng Diyos kahit gusto ng Diyos. Dapat tayong matutong magtiis, magtimpi at sakripisyo para maging tapat sa ating bokasyon. Sa tulong ng Diyos. Kapag binigay natin ang kahinaan natin sa Kanya. 

Ang lakas natin ay nasa Diyos. 

Pagnilayan natin ito. +

Manalangin tayo. +

Diyos na Mahabagin, tulungan mo kaming labanan ang tukso at maging tapat sa iyo at sa aming bokasyon. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos. 

Amen. +

🌹 Admin. FMMargarita. 🌹

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.