Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pamilya ng Diyos”

Photo Credit: hubpages.com

 

 

Enero 29, 2019. Ika-3 Linggo ng Karaniwang Panhon. 

Unang Pagbasa: Hebreo 10:1-10

Ang Kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating.

Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taun-taon.

Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na silang aalalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan, at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli.

Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taun-taon, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makapapawi ng kasalanan.

Dahil diyan, nang si Cristo’y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos:“Ang mga pang-alay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin,hindi mo na ibig sa dambana dalhin,hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog,at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan.

Kaya’t inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya’t sinabi ko, ‘Ako’y narito, O Diyos,upang sundin ang iyong kalooban,’ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin.”

Sinabi muna niya, “Hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan” kahit ito’y inihahandog ayon sa Kautusan.

Saka niya idinugtong, “Ako’y narito upang sundin ang iyong kalooban.” Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Cristo.

At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesu-Cristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili, at iyon ay sapat na.

Ebanghelyo: Marcos 3:31-35

Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya.

Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, “Nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki [at mga kapatid na babae].

“Sino ang aking ina at mga kapatid?” tanong naman ni Jesus.Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, “Ito ang aking ina at mga kapatid!

Sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aking mga kapatid at aking ina.”

Pagninilay:

Hindi ibig makasakit ng damdamin ni Jesus subalit mayroon siyang mas mainam na mensaheng nais iparating. Kung ang mga tao ay pinahahalagahan ang pagiging magkadugo kaysa anupamang bagay. Ang Panginoon ay higit pa dito. Kahit sino ay maaring maging pamilya. Kahit sino ay maaring ituring na magkadugo. Sapagkat di lamang dugo ng tao ang sukatan kung hindi ng Diyos.

Tayo ay kabilang sa isang napakalaking pamilya ng Diyos. Para maging isang maging mabuti at mapagmahal na anak ay dapat tayong sumunod sa ating magulang sa langit – ang Diyos.

Paano? Makinig sa Salita. Sumunod sa mga turo ng simbahan. Magpatawad, gumawa ng mabuti. Magsalit at mag-isip ng mabuti hindi ng masama nang tayo’y matanggap ng Diyos bilang mga Anak niya dahil tinatanggap din natin Siya.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita
Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.