Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Panalangin ni Jesus”

Mayo 28, 2020. Huwebes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 22, 30; 23, 6-11
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Judio laban kay Pablo, kaya’t pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanedrin, saka kinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila.
Alam ni Pablo na doo’y may mga Saduseo at Pariseo, kaya’t sinabi niya nang malakas, “Mga kapatid, ako’y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay ako’y nililitis ngayon.” Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalu-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduseo, at nahati ang kapulungan.

Sapagkat ang sabi ng mga Saduseo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu, subalit ang mga Pariseo nama’y naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. “Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya?”
At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo, kaya’t pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta.

Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, “Lakasan mo ang iyong loob! Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem; ganyan din ang gawin mo sa Roma.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 9-10. 11
Tugon: D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin.

MABUTING BALITA
Juan 17, 20-26
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, tumingala si Hesus at nanalangin, “Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako’y nasa iyo, gayun din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila’y ganap na maging isa, gaya nating iisa: ako’y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. At sa gayun, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako, at sila’y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin.”

“Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin, upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita; at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila, at ipakikilala pa, upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako nama’y sumakanila.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Patuloy pa ring nananalangin si Jesus para sa Kanyang mga alagad at inihayag nga Niya ng tuwiran na ipinapanalangin Niya maging tayo. Oo, tayo na mga naniniwala sa Kanya at lahat ng mga taong naniwala pa bago tayo. Ang Simbahan natin ay itinatag ni Jesus na ang pundasyon ay ang mga apostoles. Hanggang ngayon ang bunga ng kanilang pagpapahayag sa iba’t ibang lugar sa mundo at ang mga naniwala sa kanila bago tayo ang naging kasaysayan ng ating Simbahan mula kay Cristo. Ang pananampalatayang ito na ipinasa ni Cristo mula sa mga apostol ang pananampalatayang mas pinagyaman pa ng Espiritu Santo sa pagdaan ng panahon.

Kaya naman, ang Simbahan at ang ating pananampalataya ay isang paglalakbay. Lahat tayo ay may iisang pinanggalingan. Galing tayong lahat sa Diyos. Nilikha Niya at niloob Niyang mabuhay bawat isa sa atin sa mundo dahil sa ating kanya-kanyang misyon. Bawat isa sa atin mayroong kakaibang misyon na para sa tao lamang na iyon. “Unique” ika-nga, dahil bawat isa sa atin ay nilikha din ng Diyos na walang katulad. Walang makakagawa ng misyon natin kung hindi tayo lang. Magkakaiba man tayo ng katauhan, personalidad, atbp. ay tandaan nating iisang anak tayo ng Diyos na may isang pinanggalingan at patutunguhan. Hindi tayo iba sa isa’t isa.

Ipanalangin ni Jesus na tayo ay patuloy na maging isa. At makita man natin ito o hindi ay totoong iisa tayo. Iisang katawan ng Simbahan na Siyang katawan din ni Cristo. Si Cristo na Siyang ulo ng Simbahan. Kaya naman sa tuwing nasisiyahan tayo manira ng iba, manghusga, pagtawanan ang ibang tao, mapoot sa kanila at magkimkim ng galit, tanungin natin ang ating sarili kung kaninong kalooban ba ang sinusunod natin? Sa Diyos ba, ang sariling gusto natin o sa diablo? Ang diablo na iisang kaaway natin simula pa noon ay gusto ng hidwaan, pagkakawatak-watak, siraan at kung anu-ano pang negatibo.

Ito’y upang mas madali ring wasakin ang Simbahan sa pamamagitan ng gawain ng mga miyembro nito. Nang sa gayon plano niyang kasamaan, kalungkutan, pagkakanya-kanya ang maghari sa sanlibutan. Tapos maraming nagtatanong, bakit ang daming masama sa mundo? Maging sa Simbahan nagtatanong sila, “bakit maraming ganito, maraming ganyan?” Hindi ito kailanman niloob ng Diyos. Ang tao ay may kalayaan at tayo mismo pumipili kung ano ang magiging asal natin sa kapwa at paano natin sila tratuhin. Tayo ang namimili kung sino ang susundin natin. Mahirap sumunod sa Panginoon ngunit hindi imposible.
Tanungin ang sarili: Paano ko ba tratuhin ang aking kapwa lalo ang mga kapuspalad?

Pagnilayan po natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.