Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Panalangin sa Ama sa Langit”

 

Oktubre 9, 2019. Miyerkules ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon

UNANG PAGBASA
Jonas 4, 1-11
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jonas

Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Ninive at siya’y nagalit. Kaya, dumalangin siya, “Panginoon, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis! Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko ring matiyaga kayo, punung-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Panginoon. Ibig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay.”

Sumagot ang Panginoon: “Anong ikagagalit mo Jonas?” Walang kibong lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Panginoon sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat nang matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin; halos mahilo si Jonas sa matinding init. Kaya sinabi niya: “Mabuti pang mamatay na ako.”

Sinabi sa kanya ng Diyos: “Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman?”

Sumagot siya: “Oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay.”

Sinabi ng Panginoon: “Tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag, at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan ngunit nalungkot ka nang iya’y mamatay. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito’y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na sandaa’t dalawampunlibong katao na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop!”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 11, 1-4
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Minsan, nananalangin si Hesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, “Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad.” Sinabi ni Hesus, “Kung kayo’y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo:

‘Ama, sambahin nawa ang pangalan mo.
Magsimula na sana ang iyong paghahari.
Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw.
At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin.
At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Napakaganda ng panalangin na itinuro sa atin ni Jesus. Lagi natin itong sinasambit sa Santo Rosaryo, sa tuwing Banal na Misa at kung saan pang okasyon at pagkakataon kinakailangan. Subalit sa sobrang dalas itong idalangin, sumasabay pa ba ang ating puso sa pananalangin sa Diyos? Dinadama pa ba natin ang bawat salita sa panalangin na ito? Magandang himay-himayin natin ang mga mahahalagang parte ng panalangin na ito upang sa susunod natin itong sambitin ay buong puso tayong mananalangin sa Diyos.

Unang mapapansin natin dito ay ang pagtawag natin ng “Ama” sa Diyos Ama sa langit. Hindi na tayo iba, kung hindi bahagi ng isang pamilya ng Diyos. Sa isang buhay na napaka-abala at araw-araw ay may hinaharap na problema, paano natin ito maisasabuhay? Simple lang. Wala tayong dapat ikabahala at katakutan. Kahit pa anong dumating sa buhay natin, panatag ang ating puso. Bakit? Kasi isang tawag lang natin sa Ama sa langit, kung may buong pananampalataya ay napakabilis ng saklolo sa atin. Kung ang mga mabubuting ama nga dito sa lupa ay laging naririyan para sa kanilang anak. Handa silang magsakripisyo ng kahit ano, ang Dakilang Diyos Ama pa kaya sa langit? Siya ang pinagmumulan ng lahat ng mabuti at tunay na pag-ibig dito sa lupa. Hinihintay lamang niyang lumapit tayo nang buo at matibay ang ating pananampalataya sa kanya. Masusubok lamang ito sa pagharap sa mga unos ng buhay at sa kabila ng lahat ay hindi pa rin bibitaw sa Kanya.

Ibinigay niya sa atin ang lahat lahat – ang ating tirahang mundo, ang hangin na lalanghapin, ang ating kakanin. At nang ang tao ay magkasala, isinakripisyo maging sarili niyang Anak upang maligtas tayo sa ating kasalanan.

Wala siyang hindi ibibigay at walang hindi kayang idulot sa atin. Naniniwala ba tayo rito? Nananalig ba tayo sa Kanyang pagmamahal na walang hanggan at ninanais suklian ito? Nasa panalangin na ito ang lahat – ang ating kakanin sa araw-araw, ang pagpapatawad na magbibigay sa atin ng tunay na kaginhawaan at kapayapaan at ang kaharian ng Diyos na kaakibat ng ating kaligtasan. Higit p sa lahat ng ito, ang Kanyang Banal na Ngalan at presensiya na nananatili sa atin kung tayo rin ay pipiliing manatili sa kanya at hanapin siya sa gitna ng kaguluhan sa ating mundo. Kailanma’y Diyos at tapat kahit tayo ay mga makasalanan. Manalig tayo sa Kanya at manalangin nang may buong pagmamahal. Gaya ng pagtalima ng isang anak sa kanyang ginigiliw na ama. Lahat ay makakayanan natin kay Cristo. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagnilayan natin ito.
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾FMMargarita🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.