Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pananalig kay Jesus”

Marso 23, 2020. Lunes sa Ikaa-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda.

UNANG PAGBASA
Isaias 65, 17-21
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ang sabi ng Panginoon:
“Ako ay lilikha,
isang bagong lupa’t isang bagong langit;
mga pangyayaring pawang lumipas na
ay di na babalik!
Kaya naman kayo’y
dapat na magalak ko itong Jerusalem
na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang.

Ako mismo’y magagalak
dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan.
Doo’y walang panambitan o kaguluhan.
Doo’y wala nang sanggol na papanaw,
lahat ng titira roon ay mabubuhay nang matagal.
Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad sa sandaan,
ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan.
Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan,
sa tanim na ubas ay sila ang aani.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11-12a at 13b
Tugon: Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

MABUTING BALITA
Juan 4, 43-54
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, umalis si Hesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Hesus na rin ang nagsabing ang isang propeta’y hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga tagaroon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong Pista ng Paskuwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon.

Nagpunta uli si Hesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan; at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Hesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Hangga’t hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya.” Ngunit sinabi ng pinuno, “Tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak.” Sumagot si Hesus, “Umuwi na kayo; magaling na ang inyong anak.” Naniwala ang lalaki sa salita ni Hesus, at umuwi nga siya. Sa daan pa’y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, “Anong oras siya gumaling?” “Siya po’y inibsan ng lagnat kahapong mag-aala-una ng hapon,” tugon nila. Naalaala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Hesus, “Magaling na ang inyong anak.” Kaya’t siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Hesus.

Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Hesus sa Galilea pagpunta niya roon buhat sa Judea.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa lahat! Kumusta na po ang lahat na nananatili sa kanilang bahay? Maganda ngayong magnilay-nilay sa Salita ng Diyos at isiping mabuti kung anong ugnayan nito sa ating buhay at paano ito gagawin. Napakaganda ng Ebanghelyo ngayon na ang tinutukoy ay pagpapagaling ni Jesus. Sa ngayon ay tayo rin sa mundo ay naghihintay ng pagpapagaling ni Jesus. Maraming naghihirap at may sakit lalo ngayon. Ngunit paano ba nakamtan ng mataas na opisyal ang kanyang inaasam na kagalingan para sa anak?

Nagpursigi siya sa pananalangin kay Jesus. Kahit pa sinabihan siyang hindi siya naniniwala. Sinabihan pa rin niya si Jesus na “tayo na po”. Hindi niya inintindi ang sinabi ni Jesus na hindi sila naniniwala.

Pangalawa, nagpakababa siya sa Kanya. Isa siyang mataas na ospiyal at si Jesus ay wala namang kahit anong titulo. Subalit nanghingi siya ng tulong kay Jesus. Pangatlo, naniwala Siya. Isang sabi lang ng Panginoon, ito ay mangyayari. Naniwala siya, umuwi at nakita niya ang katuparan ng kanyang hiling kay Jesus.

Tayo rin kung mayroon ng tatlong ito ay imposibleng hindi makuha ang hiling mula sa Panginoon. Maging matagal man ang sagot sa ating dasal, hinding hindi Niya tayo bibiguin. Higit pa ang pagmamahal Niya sa atin kaysa sa pagmamahal sa atin ng magulang, asawa, kapatid at pagsamasamahin man iyon. Minsan sinusubok lamang tayo ng panahon para mas maging matibay ang relasyon at pag-ibig natin sa Diyos. Mayroon ka ba ng tatlong iyan? Suriin natin ang ating sarili.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Francesca Maria Margarita D.J.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.