Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pananatili kay Jesus”

 

 

 

Mayo 13, 2020. Miyerkules sa Ika-5 Linggo sa Panahon ng Pagkabuhay ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 15, 1-6

Pagbasa mula sa Gawa ng Mga Apostol
Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia, mula sa Judea, at itinuro sa mga kapatid ang ganito: “Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa Kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas.” Tinutulan ito nina Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya’t napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia, upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito.

Sinugo nga sila ng simbahan, at pagdaan nila sa Fenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga Hentil. Ito’y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda, at ng buong simbahan, at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos, sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo, at ang sabi nila, “Kailangang tuliin ang mga Hentil na sumasampalataya, at utusang tumupad sa Kautusan ni Moises.”
Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN

Salmo 122, 1-2. 3-4a. 4b-5

Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

MABUTING BALITA
Juan 15, 1-8

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga; at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo mananatili sa akin.

“Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang namumunga nang sagana; sapagkat wala kayong magagawa kung kayo’y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan, at ipagkaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo’y namumunga nang sagana at sa gayo’y napatutunayang mga alagad ko kayo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang Mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat at Maligayang Kapistahan po ng Mahal Birhen ng Fatima! Paano ba tayo manatili kay Jesus? Madaling sabihin ngunit mahirap gawin. Kapag may pagsubok na dumarating ay sinusubok ang ating pananampalataya at sa mga pagkakataon na ganito ay hindi madaling manatili sa Diyos. Tutuksuhin tayo ng mga iba’t ibang negatibong emosyon gaya ngayon – takot, pangamba, duda, pagkadismaya, kawalan ng pasensiya, at marami pang iba. At kapag nagpatangay tayo sa mga ito, mararamdaman nating tila malayo ang Diyos sa atin. Ngunit hindi ito totoo.

Hindi kailanman nalalayo ang Panginoon sa atin. Tayo ang lumalayo sa Kanya ngunit hindi Niya tayo iniiwan. Pumupunta pa rin Siya kung nasaan tayo. Kahit pa hindi natin Siya mapansin dahil sa pagkalunod natin sa negatibong emosyon. Ang pananatili kay Jesus ay hindi madali sapagkat kailangan natin itong ipaglaban. Kailangan nating labanan ang mga negatibo na humahadlang sa atin at sa Diyos. Laging may tensyon sa loob natin upang magtiwala o hindi magtiwala, kung mananalig o hindi, pati kung ano ang ating gagawin sa buhay at mga desisyon. Piliin nating manatili kay Jesus at labanan nawa natin anuman ang maglayo sa atin sa Kanya.

Sapagkat ang Panginoon ay matapat, puno ng awa at pag-ibig. Nawa, ito ang ating panghawakan at asahan. Tingnan mo na lang paano Siya naging maawain at naging lubos na mapagbigay sa mga biyaya at pagmamahal sa iyong buhay. Tandaan mo ito at lagi mo itong panghawakan lalo kung sinusubok na. Nawa sa panahon ng tila baha ng problema ay ang tiwala at pag-aalaala na ito ang matibay na punong ating kapitan. Hindi ito matatanggal o matatangay kailanman. Kapag ginawa naman natin ang lahat ng makakaya upang ipaglaban ang Panginoon at manatili sa Kanya, mananatili rin sa ating ang Panginoon at mananahan Siya sa atin. Tayo kay Cristo at kay Cristo sa atin at tayong lahat sa Ama.

Mahal na ina ng Diyos, Mahal na Birhen ng Fatima, ipanalangin mo kami at tulungan mo kaming manatili kay Cristo nang Siya rin naman ay manatili at manahan sa amin. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.