Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pangako ng Diyos”

 

 

 

Mayo 7, 2020. Huwebes sa Ika-4 Linggo ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 13, 13-25
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Mula sa Pafos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag, at dumating sa Perga ng Panfilia; ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang Araw ng Pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng Kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga, “Mga kapatid, kung mayroon kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo!” Kaya’t tumayo si Pablo at sinenyasan silang tumahimik.

“Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos – makinig kayo! Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila’y ginawa niyang isang malaking bansa samantalang naninirahan sa lupain ng Egipto, inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan, at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos apatnapung taon. Pagkatapos niyang lipulin ang pitong bansa sa lupain ng Canaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos apatnaraa’t limampung taon.

“Pagkatapos, sila’y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng apatnapung taon. At nang siya’y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. ‘Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko.’ Mula sa angkan ng lalaking ito ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Hesus, ang kanyang ipinangakong Tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisiha’t talikdan ang kanilang mga kasalanan, at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, ‘Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya’y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak.’”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 88, 2-3. 21-22. 25 at 27
Tugon: Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

MABUTING BALITA
Juan 13, 16-20
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Nang mahugasan na ni Hesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila: “Sinasabi ko sa inyo: ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo.

“Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko; nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit dapat matupad ang nasasabi sa Kasulatan, ‘Ako’y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko.’ Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang, kung ito’y mangyari na, ay manalig kayo na ‘Ako’y si Ako Nga.’ Tandaan ninyo: ang tumatanggap sa sinugo ko’y tumatanggap sa akin; at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat!
Bumabalik tayo sa mga tagpo sa Banal na Hapunan kung saan, naghahabilin si Jesus sa Kanyang mga alagad. Walang sinumang nakahihigit sa kanyang panginoon – ito ang ibig sabihin ni Jesus. Kung si Jesus ay nagdusa, tayo rin ay makakaranas ng pagdurusa. Kung Siya ay kinutya at inalipusta alang alang sa Kanyang misyon, hindi malayong ganito rin ang mangyari sa atin. Lalo na sa pagtatanggol ng katotohanan. Kung Siya ay nagpakababa para sa mga tao, upang iligtas tayong lahat, sino naman tayo upang magmalaki?

Pagnilayan natin ang mga Salita ni Jesus nang sa gayon ay malaman natin ang karunungan na mula sa itaas, hindi lamang ang karunungan dito sa lupa. Marami tayong dinaranas sa sakit ngayong panahon na ito. Maraming mga nangyayari kabi’t kabila at minsan ay maiisip nating mawalan ng pag-asa. Subalit, pakatandaan nating si Jesus ay nagdusa rin at naghihirap pa rin kasama natin. Hindi Niya tayo iniiwan. Simula pa noong una, gaya ng sinabi ni San Pablo sa unang pagbasa, matagal ang hinintay ng mga sinaunang Israelita para sa pangakong dumating. llang taon at ilang daang taon bago natupad ang mga pangako. Ngayon ay nagkatotoo na ang isa pang pangako na pagdating ng Tagapagligtas. Dalawang libong taon na ang nakalipas mula nung dumating si Cristo. Ngunit tapat ang Diyos at dumadating Kanyang tulong palagi.

Perpekto ang Kanyang oras at panahon na itinatakda. Hindi man ito natin maunawaan sa ngayon. Panghawakan nawa natin ang kaligtasang dulot ni Cristo alang alang sa pagpapakasakit na tiniis Niya para sa atin. Matagal man para sa atin ang kaginhawaan ay ito ay darating. Hindi tayo bibiguin ng Panginoon sa mga pangako Niya sa atin. Jesus, kami ay nananalig sa Iyo. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.