Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pangako ng Diyos”

 

 

 

 

Disyembre 19, 2019. Huwebes sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon. Ikaapat na Araw ng Simbang Gabi.

UNANG PAGBASA
Mga Hukom 13, 2-7. 24-25a
Pagbasa mula sa aklat ng Mga Hukom

Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon, at sinabi, “Hanggang ngayo’y wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon at huwag kang iinom ng anumang uri ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga ng siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo.”

Ang babaeng lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, “Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako! Hindi ko tinanong kung tagasaan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain pagkat ang sanggol na isisilang ko’y itatalaga sa Diyos.”

Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 70, 3-4a. 5-6ab. 16-17
Tugon: Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan.

MABUTING BALITA
Lucas 1, 5-25
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngala’y Zacarias, sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elisabet. Kapwa sila kalugud-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay nang ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elisabet, at sila’y matanda na.

Ang pangkat ni Zacariaas ang nanunungkulan noon, at siya’y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila’y magsapalaran, ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya’t pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang anu-ano’y nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, “Huwag kang matakot, Zacarias! Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elisabet ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya’y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos.

Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon.”

Sinabi ni Zacarias sa anghel, “Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako’y napakatanda na at gayon din ang aking asawa.” Sumagot ang anghel, “Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka’t hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon.”

Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya nang gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita, mga senyas na lamang ang ginagamit niya; kaya napagtanto nila na nakakita siya ng pangitain. At siya’y nanatiling pipi.

Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elisabet, at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng limang buwan. “Ngayo’y nilingap ako ng Panginoon,” wika ni Elisabet. “Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat!

Ngayon po ay tampok sa ating Ebanghelyo ang kapanganakan ni Juan Bautista. Si Zacarias ay isang pari sa templo. Isang araw ay nagpakita sa kanya si Anghel Gabriel upang i-anunsyo na si Elisabet ay manganganak ng isang batang lalaki, bagamat sila’y matatanda na. At ang sanggol nga na ito, sa kinalaunan ay kikilalanin bilang si Juan Bautista. Subalit, hindi naniwala si Zacarias sa sinabi ng anghel. Kaya naman ito ay binigyan ng leksyon at hindi na nakapagsalita hanggang sa ipanganak si Juan Bautista. Ano ang matututunan natin dito?

Una, sa pagdating ng ating Panginoon, sinabi na papawiin niya ang kapangyarihan ng kasalanan. Pagsasama-samahin ng Diyos ang mga magkakaaway at magkakaiba ng lahi upang maging isang pamilya Niya. Kaya ng Diyos gawin ang lahat. Ginawa Niya ang langit at lupa, pati ang mga araw at bituin nang hindi sumasangguni sa atin. Magtiwala tayo sa Kanya. Kapag may sinabi ang Panginoon ay siguradong gagawin Niya ito. Tapat Siya sa Kanyang mga pangako.

Ikalawa, ang leksyon na binigay kay Zacarias na pagiging isang pipi at bingi ay mayroong pakinabang na maidudulot sa kanya. Ito’y upang sa katahimikan niya ay mas makapagnilay-nilay siya sa kapangyarihan ng Diyos. Minsan kailangan din natin ng katahimikan. Hindi naman talaga parusa ang pagiging tahimik. Isa itong pangangailangang espiritwal upang masuri natin ang ating mga sarili at ang nilalaman ng ating mga puso.

Baka napakarami nang laman nito na hindi dapat naroroon. Duda, takot, galit, sama ng loob, pamimintas at iba pa. Lahat ito ay matutukoy natin sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa loob ng ating puso. Malalaman lamang natin ito kung tayo ay mananahimik at doon magninilay. Saka tayo magkakaroon ng kapayapaan. Tandaan natin na walang imposible sa Diyos. Kaya Niyang gawin anuman ang gusto Niyang gawin. Ang hinihintay lamang Niya ay kung may sapat ba tayong pananampalataya. Mayroon nga ba? Naniniwala ba tayong matutupad ng Panginoon anumang mabuting bagay na hilingin natin mula sa Kanya? Suriin natin ang ating mga sarili sa katahimikan sa pananalangin kasama ng Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.