Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Panginoong Diyos na Mahabagin sa Lahat”

Hulyo 9, 2019. Martes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Genesis 32, 22-32
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, gumising nang gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa Ilog Jaboc ang dalawa niyang asawa, labing-isang anak at dalawang aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian, at mag-isang nagbalik sa kabila.
Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang-liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito’y nalinsad. Sinabi ng lalaki,

“Bitiwan mo na ako at magbubukang-liwayway na!”
“Hindi kita bibitiwan hangga’t hindi mo ako binebendisyunan,” wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya, at sinabi niyang siya’y si Jacob.
Sinabi sa kanya ng lalaki, “Mula ngayo’y Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay.”

“Ano pong ngalan ninyo?” tanong ni Jacob.
“Bakit gusto mo pang malaman?” sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob.
Sinabi ni Jacob, “Nakita ko nang mukhaan ang Diyos, gayunma’y buhay pa rin ako.” At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayo’y hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 16, 1. 2-3. 6-7. 8b at 15
Tugon: Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo’y mamamasid.

Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan,
poon, ako ay dinggin mo, sa daing ko na tulungan;
pagkat ako’y taong tapat, di nandaya kailanman,
kaya ako’y sumasamong dalangin ko ay pakinggan.
Tugon: Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo’y mamamasid.

Hahatol ka sa panig ko sa pasiya mong ibibigay,
pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran.
Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid,
sa piling ko, naroon ka’t kahit gabi’y nagmamasid;
ako’y iyong sinisiyasat, nasumpungan mong matuwid,
tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis.
Tugon: Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo’y mamamasid.

Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig,
kaya ako’y dumudulog at sa iyo humihibik;
sa amin ay ipadama, yaong banal mong pag-ibig,
sa piling mo’y ligtas kami sa kamay ng malulupit.
Tugon: Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo’y mamamasid.

Kung paanong sa mata mo’y lubos ang ‘yong pag-iingat,
gayun ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak;
yamang ako ay matuwid, ang mukha mo’y mamamalas
kapag ako ay nagising, sa piling mo’y magagalak.
Tugon: Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo’y mamamasid.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab
Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 32-38
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, dinala kay Hesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Hesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao, at sinabi nila, “Kailanma’y walang nakitang katulad nito sa Israel!” Datapwat sinabi ng mga Pariseo, “Ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo.”

Nilibot ni Hesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at pinagaling ang mga maysakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila’y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya’t sinabi niya sa kanyang mga alagad, “Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang martes po sa inyong lahat!

Sino ba naman ang magaakalang kahit si Jesus ay nasabihan pang sugo ng demonyo? Sabi ng kanyang mga kaaway, siya raw ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng prinsipe ng demonyo. Tulad ito ng nangyayari sa ating Simbahan ngayon. Magpahanggang ngayon ang mga pari natin ay pinipintasan at kinukutya ng marami. Bagamat mayroon talagang ibang paring nagkasala, ito ay hindi lahat. Marami pa ring matatapat at mabubuting pari na hindi nakikita ng ilan. Huwag sana natin itong kalimutan at huwag na huwag din tayong tumulad sa mga taong nanghuhusga gaya ng paghuhusga ng mga Pariseovnoon kay Jesus.

Ang mga naghuhusgang ito ay hinahamak ang lahat, damay pa ang Simbahan, damay din ang Diyos.
Matatandaang sinabi na rin ni Jesus kung siya nga na ulo ng Simbahan ay sinasabihang inaalihan ng demonyo, paano pa kaya tayong mga sumusunod sa kanya? Maniniwala ba agad tayo sa kalaban at papanig sa kanila nang hindi nag-iisip nang malalim, walang pang-unawa at walang pagdarasal?

Subalit sa kabila ng ito, patuloy pa rin si Jesus sa pagpapagaling. Natunghayan nating si Jesus ay hindi iniintindi ang lahat ng ito sapagkat hindi niya kailangan ng papuri o pagtutol ng iba. Gaya ni Jesus, patuloy din ang simbahan sa mga gawaing pang-ministro sa ating lahat. Sa mga mahihirap sa mga naapi at sa ating lahat na uhaw at gutom sa Salita ng Diyos at mga Sakramento Niya.

Gaya ng natunghayan natin sa Ebanghelyo ito ngayon ay nangyayari pa rin. Patuloy ang pag-ibig ni Jesus at ng kanyang Simbahan sa atin bagamat tayo ay lubos na makasalanan sa kanya. Tayo nga ay hindi iniwan ni Jesus hanggang huli, anong karapatan nating manghusga at mangiwan kapag ang iba naman ang nagkasala at nangangailangan ng unawa, tulong at dasal? Hindi nagiiwanan ang mga miyembro ng iisang pamilya. Sila ay nagdadamayan at nagtutulungan. Sapagkat ang pamilya ay iisa lamang. Gaya ng tayo ay iisang simbahan lamang. Hangga’t hindi natin ito natututunan – ang habag at awa ng Diyos, tayo rin ay mapapaisailalim hindi sa Kanyang awa kung hindi sa kanya ring panghuhusga.

Idalangin natin sa Diyos na marami pa ring maging pari na banal at marami pa ring maging pari sapagkat kailangan natin sila mula pagkapanganak sa binyag, habang nabubuhay sa paglilinis ng kaluluwa sa kumpisal at pagkain ng Katawan at Dugo ni Cristo na ating buhay. Hanggang sa pagkamatay ay kailangan natin ng pari. Kaya naman isama natin ang ating pinakamamahal na tanang kaparian sa pang-araw araw nating dalangin upang mabago ang mundo. Mas maraming mapapagaling na may sakit gaya ni Jesus at sa Ngalan Niya. Habang idindalangin natin ang mga pari, sila rin ay nananalangin para sa atin. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita de Jesus. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.