Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Panibagong Pagkatao sa Diyos”

Photo Credits: CrypticImages

 

Enero 25, 2019. Biyernes. Kapistahan ng Pagbabagong-Buhay ni Apostol San Pablo.

Salmo 117: Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Unang Pagbasa: Gawa 22:3-16 (o Gawa 9:1-22)

“Ako’y isang Judiong ipinanganak sa Tarso, sa lalawigan ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guro ay si Gamaliel at buong higpit niya akong tinuruan sa Kautusan ng ating mga ninuno.

Ako’y masugid na naglilingkod sa Diyos tulad ninyong lahat na naririto ngayon. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa Daang ito. Ipinagapos ko sila’t ipinabilanggo, maging lalaki o maging babae.

Makakapagpatotoo tungkol dito ang pinakapunong pari at ang buong kapulungan ng mga pinuno ng bayan.

Binigyan pa nga nila ako ng mga sulat para sa mga Judio sa Damasco, kaya’t pumunta ako roon upang dakpin ang mga kaanib ng Daang ito at dalhin sila dito sa Jerusalem upang parusahan.”

“Magtatanghaling-tapat noon, at malapit na ako sa Damasco nang may biglang kumislap sa aking paligid na isang matinding liwanag mula sa langit.

Napasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsalita sa akin, ‘Saulo, Saulo! Bakit mo ako inuusig?’

Ako’y sumagot, ‘Sino po kayo, Panginoon?’ ‘Ako ang iyong pinag-uusig na si Jesus na taga-Nazaret,’ tugon ng tinig.

Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin.

‘Ano po ang gagawin ko, Panginoon?’ tanong ko. At tumugon siyang muli, ‘Tumayo ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng itinakda na dapat mong gawin.’

Nabulag ako dahil sa matinding liwanag na iyon, kaya’t ako’y inakay na lamang ng mga kasama ko papunta sa Damasco.

“Doon ay nakatira si Ananias. Siya ay tapat na sumusunod sa Kautusan at iginagalang ng mga Judiong naninirahan doon.

Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, ‘Kapatid na Saulo, makakakita ka nang muli.’ Noon di’y nakakita akong muli at tumingin ako sa kanya, at sinabi niya sa akin, ‘Pinili ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang Banal na Lingkod at marinig ang kanyang tinig.

Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig.

At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumayo ka na, magpabautismo at manalangin ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan.’”

Ebanghelyo: Marcos 16:15-18

At sinabi ni Jesus sa kanila, “Habang kayo’y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang Magandang Balita.

Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan.

Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala: sa pangalan ko’y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba’t ibang wika.

Hindi sila maaano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason; at gagaling ang mga maysakit na papatungan nila ng kamay.”

Pagninilay:

Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagbabagong-buhay ni Apostol San Pablo. Sinasabi niya na ang sarili niya sa mga Kasulatan na siya ang pinakahuli sa lahat ng mga tinatawag na mga “apostol”. Hindi niya nakilala ng personal si Jesus at nanungkulan siya bilang isa sa mga Pariseo na malimit na kalaban ng ating Panginoon.

Dati siyang pumapatay ng mga Kristiyano dahil para sa kanya ang pagsamba at pagsunod kay Jesus ay isang paglapastangan sa relihiyon ng mga Judio na mula noon at hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng Mesiyas. Ngunit para sa ating mga Katoliko ay dalawang libong taon na ang nakakaraan simula noong matanggap natin na dumating na ang Mesiyas at tinupad ang misyon niyang iligtas tayong lahat sa pamamagitan ng kanyang dugo at laman.

Minsan sa ating buhay dumarating din tayo sa ganitong punto kung saan, nakararanas tayo ng matinding pagsubok na maihahalintulad sa pagkabulag noon ni Saulo (dating pangalan ni San Pablo). Parang tila hindi natin alam ang nangyayari. Napapasubsob tayo sa daan at nagpapatirapa at hindi alam ang ating gagawin.

Ganito ang unang ginawa ni San Pablo – tinanong niya sa Panginoon kung ano ang dapat niyang gawin dahil alam niyang ang pagsubok na iyon ay hindi na niya kaya mag-isa lamang. Nagpakita ang Diyos sa Kanya upang ipaalam ang tamang daan. Noon ay akala niyang mali ay tamang daan pala patungo sa Diyos. Sa pagpapakita ni Jesus sa kanyang sarili bilang tunay na Diyos, agad na naniwala si San Pablo.

Walang alinlangan ay sumunod ito Kanya mula noon hanggang kamatayan. Siya ay naging matapat sa Diyos bagamat mayroon siyang hindi magandang nakaraan. Lahat ito ay balewala sa Diyos na hindi nagbibilang ng mali kung hindi tinatanggap nang bukas ang ating pusong gustong bumalik at pagsilbihan siya.

Kaya naman, sa ating mga buhay, tandaan natin na tuwing darating ang mga pagsubok sa ating buhay, tanungin natin ang Diyos kung ano ang ating gagawin? Nagiging biktima ka ba ng ala-ala ng iyong nakaraan? Tingnan natin si San Pablong isang taong naging lubha ring makasalanan ngunit binago ng Diyos at naging isa sa mga pinakakilalang apostol. Walang hindi kayang gawin ang Diyos para sa atin kung maniniwala tayo sa kanyang kapangyarihan.

Sa mga panahon na tayo ay sinusubok tandaan natin ito – hindi tayo hahayaang subukin ng Diyos kung hindi ito tutungo sa mas nakabubuti. Ang desisyon lamang ay nasa atin kung matututo tayo, babangon muli at susundin ang utos ng Panginoon sa ating lahat.

Nawa ay mas lalo tayong mapalapit sa kanya at hayaan din natin siyang baguhin ang ating buhay. Ngayon at hanggang kamatayan sundan natin ang ating Panginoon tulad ng ginawa ni San Pablo.

Apostol San Pablo, ipanalangin mo kami. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.