Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paninindigan kay Jesus”

 

 

Abril 18, 2020. Sabado sa Walong Araw na Pagdiriwang sa Pasko ng Muling Pagkabuhay.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 4, 13-21
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila’y kasamahan ni Hesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling, na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya’t pinalabas muna sa Sanedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. “Ano ang gagawin natin sa mga taong ito?” tanong nila. “Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kaninuman tungkol sa pangalang ito.” Kaya’t muli nilang ipinatawag sina Pedro, at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Hesus.

Subalit sumagot sina Pedro at Juan, “Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos: ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita’t narinig.” At sila’y binalaan nang lalo pang mahigpit saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao’y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 117, 1 at 14-15. 16ab-18. 19-21
Tugon: Pinupuri kita, D’yos ko, pagkat ako’y dininig mo.

MABUTING BALITA
Marcos 16, 9-15
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Umagang-umaga ng araw ng Linggo, matapos na muling mabuhay si Hesus, siya’y unang napakita kay Maria Magdalena. Pitong demonyo ang pinalayas ni Hesus sa babaing ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Hesus, na noo’y nahahapis at umiiyak, at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Hesus at napakita sa kanya.
Siya’y nagpakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila ma’y hindi pinaniwalaan.

Pagkatapos, nagpakita siya sa Labing-isa samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya, at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya’y muling mabuhay. At sinabi ni Hesus sa kanila, “Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Balita.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Happy Easter Saturday po sa inyong lahat!

Nadidiliman pa rin ba kayo sa mga pangyayari? O may kakilala kayong tila nabubuhay pa rin sa kadiliman ng pagkamatay at kasalanan? Yung mga taong tila nabubuhay nang nawawala o namatay pa rin ang Panginoon. Yung mga taong tila laging “Biyernes santo”. Walang ngiti at walang pag-asa sa buhay. Subalit hindi tayo mananatili sa kadiliman at kasalanan. Nabuhay na si Jesus at kasakasama natin Siya. Si Jesus ay muling nabuhay. Paano ba natin ito maiintindihan sa gitna ng kalungkutan at ‘di kasiguraduhan?

Ang Diyos ay may planong pinakamaganda at pinakamainam sa atin. Hindi man natin ito maintindihan agad. Ngunit sa gitna ng paghihirap, kapayapaan ang alay niya sa atin. Hindi naman mawawala ang krus sa ating buhay. Kaya nga pati ito ay binuhat ni Jesus para sa atin, upang makaya natin ito at maging magaan. Hindi tayo mag-iisa. Ito ang ibig sabihin ng Muling Pagkabuhay. Nasa ibabaw na tayo ng kamatayan at kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Ang daan dito ay ang ating matibay na pananampalatayang hindi nagagapi ng kahit anong hirap. Umasa tayo sa Kanya nang buong puso at hindi Niya tayo bibiguin. Anong klaseng pananampalataya ba mayroon tayo?

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Frances Mary Margaret D.J.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.