Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paninindigan sa Katotohanan”

Mayo 16, 2020. Sabado sa Ika-5 Linggo ng Muling Pagkabuhay.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 16, 1-10
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra. At may isang alagad doon na ang pangala’y Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Judia, at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya’t tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Judio sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasiya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem, at iniutos na sundin iyon. Kaya’t tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw.

Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Frigia at Galacia, sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Misia, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Hesus. Kaya’t bumagtas sila ng Misia at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain: may isang lalaking taga-Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya, “Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami.” Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto naming kami’y tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang Mabuting Balita.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 99, 2. 3. 5
Tugon: Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

MABUTING BALITA
Juan 15, 18-21
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napoot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga’y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito’y napopoot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo: walang aliping higit kaysa kanyang panginoon. Kung ako’y inusig nila, uusigin din nila kayo; kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito’y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa lahat! Ang mga alagad ay ipapadala ng Panginoon sa kanilang misyon at ito ay ang pagpapahayag ng Mabuting Balita. Magiging testigo sila sa Jesus na Anak ng Diyos na namatay at muling nabuhay upang iligtas tayo. Sa madaling sabi, ang misyon nila ay ang katotohanan. Ang ipahayag ito kahit hanggang kamatayan at ganun na nga ang nangyari.

Tayo rin bilang mga anak ng Simbahan ay may misyon na ganito. Bilang mga Kristiyano, hindi tayo mga anak ng dilim ngunit ng liwanag. Hindi ng kasinungalingan ngunit ng katotohanan. At ang pagsasabi at pagtatanggol ng katotohanan lalo pag tungkol sa Diyos ay may kaakibat na sakripisyo, responsibilidad at mga pagsubok. Hindi kasi laging gusto ng mga tao ang nagsasabi ng totoo. Lalo ang mga taong namumuhay base sa sarili nilang desisyon sa buhay. Ayaw ng tao na kinokoreksyunan, may disiplina at kung ano pa man. Kaya sa mga taong nagtatanggol ng ganito ay napopoot sila. Kung maninindigan tayo sa Diyos, at sa pananampalataya natin sa Kanya, kapopootan tayo ng mundo. Dito tayo pagpapalain ng Diyos dahil ibig sabihin ay panig tayo sa Kanya.

Kung hindi naman, baka masyado na tayong nagpatangay sa agos ng mundo o nawalan na ng pakialam? Kaya naman, tayo ba ay salungat pa sa mga galaw ng mundo o umaagos na lamang sa agos ng buhay ng tao? Kung ano ang uso, kung ano ang ginagawa ng marami, kung ano yung “hit” o “in” o ang “trending” sa social media iyon ang sinusunod ng iba. Hindi nagsusuri o nag-isip. Sinusunod na lang ba natin ang uso nang bulag-bulagan?

Nagdarasal pa ba tayo upang hilingin sa Diyos na ipagkaloob sa atin ang Kanyang kalooban, katotohanan at kapayapaan? Madalas kasi napakaingay ng mundo sa ngayon dahil ang daming nagsasalita. Kailangang magkaroon tayo ng sariling paniniwala at paninindigan bilang mga tunay na Anak ng Diyos. Yung paniniwalang nakaugat sa Panginoon, hindi sa tao, sa sarili lamang o sa mundo. Ito ang magdadala sa atin ng kapayapaan sa gitna ng mga gulo sa mundo. Mayroon ka ba nito? O nagpapatangay pa rin ikaw hanggang ngayon sa ingay ng mundo?

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.