Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paninindigan sa Katotohanan”

 

 

 

 

Disyembre 13, 2019. Paggunita kay Santa Lucia. Biyernes sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

UNANG PAGBASA
Isaias 48, 17-19
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ganito ang sabi ng Banal ng Israel,
ng Panginoong mong sa iyo’y tumubos:
“Ako ang Panginoong iyong Diyos.
Tuturuan kita para ka umunlad,
papatnubayan kita saan ka man pumunta,
Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko,
pagpapala sana’y dadaloy sa iyo,
parang ilog na di natutuyo ang agos.
Tagumpay mo sana ay sunud-sunod,
parang dating ng alon sa dalampasigan.
Ang lahi mo sana’y
magiging sinadami ng buhangin sa dagat,
at tinitiyak kong
hindi sila mapapahamak.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6
Tugon: Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.

MABUTING BALITA
Mateo 11, 16-19
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Sa ano ko nga ihahambing ang tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plasa at sumisigaw sa kanilang mga kalaro, ‘Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw! Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis!’ Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, ‘Inaalihan siya ng demonyo!’ Naparito rin ang Anak ng Tao, na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, ‘Masdan ninyo ang taong ito! Matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan!’ Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Maligayang Kapistahan ni Santa Lucia. May iba’t ibang paraan ng kabanalan ngunit iisa ang hulmahan, si Cristo. Sinasabi ng ating Panginoon na wala ito sa kinakain o hindi kinakain. Ngunit sa bunga ng mga gawa ng mga tao. Ano ba ang iyong bunga sa ibang tao? Ano ang epekto ng pakikitungo mo sa kanila?
Si Juan Bautista ay malimit mag-ayuno. Nagpahayag siya ng Salita ng Diyos hanggang kamatayan. Wala siyang bisyo at hindi siya nakipaghalubilo sa mundo para sumaya sa mga bagay tulad ng pagkain, inumin at iba pa. Naroroon siya sa ilang. Hiwalay sa mga tao upang italaga ang sarili nang buong buo sa Diyos. Subalit kahit ganoon ay may masabi pa ring hindi maganda sa kanya. Tayo kaya ay handang pagsilbihan ang Diyos sa abot ng ating makakaya kahit pa sa kabila nito ay hindi pa rin tayo magugustuhan at tatanggapin ng iba?

Si Jesus naman ay nakihalubilo sa mga tao at naging isa sa kanila. Kumain, uminom at nagsaya. May nasabi sila ulit mas malala pa kaysa noon. Sinabi ni Jesus na tingnan nila ang bunga ng kanyang mga gawa subalit hindi pa rin sila nakinig. Tayo ngayon ay ang makinig kay Jesus
Sa lahat ng ating ginagawa, ano ang bunga? May magandang bunga ba? Ito ang ating bantayan ay tingnan. Nawa ay sa pamamagitan ng ating bawat salita, kilos at gawa ay maakay natin ang iba sa Diyos, makagawa ng mabuti sa iba at makapagbigay tayo ng pag-asa at tulong sa mga nangangailangan.

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.