Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paniniwala sa Ating Pag Galing”

Photo Credit: collections.vam.ac.uk

 

Abril 1, 2019. Lunes. Ika-4 Linggo ng Kwaresma.

Salmo 30: Poong sa aki’y nagligas, ang dangal mo’y aking galak. 

Unang Pagbasa: Isaias 65:17-21

Ang sabi ni Yahweh: “Ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit; ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan.

Kaya naman kayo’y dapat na magalak sa aking ginawa, ang Jerusalem na aking nilikha ay mapupuno ng saya, at magiging masaya ang kanyang mamamayan.

Ako mismo’y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan.

Doo’y wala nang pagtangis o panaghoy man. Ang mga sanggol ay hindi na mamamatay,
lahat ng titira roon ay mabubuhay nang matagal.

Ituturing pa rin na isang kabataan ang taong sandaang taon na, at ang hindi umabot sa gulang na ito ay ituturing na isinumpa.

Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan, magtatanim sila ng ubas at sila rin ang aani.

Ebanghelyo: Juan 4:43-54

Pagkaraan ng dalawang araw, bumalik si Jesus sa Galilea. (Si Jesus na rin ang nagsabi na ang isang propeta’y hindi iginagalang sa sarili nitong bayan.)

Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga tagaroon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong Pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon.

Nagpunta muli si Jesus sa Cana, Galilea. Dito niya ginawang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan. Ang anak niyang lalaki ay may sakit at naghihingalo na. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak.

Sinabi sa kanya ni Jesus, “Hangga’t hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya.”

Ngunit sinabi ng pinuno, “Tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak.”

Sumagot si Jesus, “Umuwi na kayo, gagaling ang inyong anak.” Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus, at umuwi na nga siya.

Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak.

Tinanong niya ang mga iyon, “Anong oras nang bumuti ang kalagayan niya?” “Ala-una po kahapon nang siya’y mawalan ng lagnat,” tugon nila.

Naalala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, “Gagaling ang inyong anak.” Kaya’t siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus.

Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling mula sa Judea.

Pagninilay:

Lahat tayo ay nag-aasam ng paggaling. Talaga naman sa panahon ngayon ay uso ang mga sakit – sa kaanak man o kakakila. May gamot, ospital at doktor tayong nilalapitan at nakikita. Subalit nakita natin sa ebanghelyo ngayon na ang Panginoon ang nilapitan ng ama na ito.

Sa mga pagkakataon bang tayo ay hinahamon ng pagsubok ng pagkakasakit ay lumalapit ba tayo sa Panginoon? Inuuna ba natin siya at humihingi ng tamang gabay at pag galing?

Kailangan tulad ng ama na lumapit kay Jesus, naniniwala tayo sa kayang gawin sa atin ng Panginoon. Kaya niyang gamitin anuman o sinuman ang kanyang naisin upang tayo’y pagalingin. Isang mataas na opisyal ang ama na ito ngunit naggawa niyang ibaba ang kanyang sarili sa harapan ng Panginoon alang-alang sa kanyang anak.
Hindi na kailangan pang siya’y subukin sapagkat marami na siyang naggawa. Kailangan lamang natin pagnilayan ang pag-ibig sa ating Panginoon.

Kung nagkukulang man tayo ng pananampalataya sa kanya ay pati iyon ay hilingin natin sa Diyos. Hilingin natin na lumakas pa ang ating pananampalataya. May mga bagay na hindi agad-agad nasasagot. Kailangan ng panahon o oras. At ang panahon at oras na ito ay gamitin sana natin sa paghihintay sa Diyos nang may buong pag-asa. Hindi sa pagka-inip o pagkawala ng tiwala.
Gaya ng ginoo ngayong Ebanghelyo, tinandaan niya ang ibang naggawa ni Jesus sa ibang tao. Tayo kaya ay naalala pa natin ang kanyang Salita at mga gawa sa atin? O tingin natin hanggang ngayon ay malayo pa rin ang Diyos sa atin?

Napakalapit niya sa atin. Isang sabi lang natin o maging ang laman ng ating puso ay nakikita at nadirinig niya.
Kailangan lamang natin maniwala kahit hindi na natin naiintindihan at siya na ang bahala sa lahat.
Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.