Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paniniwala sa Diyos”

 

 

 

Oktubre 3, 2020. Sabado ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Job 42, 1-3. 5-6. 12-16
Salmo 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130
Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.
Lucas 10, 17-24

Saturday of the Twenty-sixth Week in Ordinary Time (II) (Green)
or mass of BVM on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
Job 42, 1-3. 5-6. 12-16
Pagbasa mula sa aklat ni Job

Ang sagot ni Job sa Panginoon:
“Alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay,
anumang balakin mo’y walang makahahadlang.
‘Sinong nagsasalita nang walang nalalaman?’
Kaya ako ay humatol nang walang katuturan,
na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay.
Nakilala kita sa balita lamang,
ngunit ngayo’y akin nang namasdan.
Kaya ako’y nagsisisi nang buong taimtim.
At ang sarili ko’y aking itinatakwil.”
Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ng Panginoon. Binigyan niya ito ng labing apat na libong tupa, anim na libong kamelyo, dalawanlibong baka at sanlibong inahing asno. Nagkaanak pa si Job ng pitong lalaki at tatlong babae, na ang mga pangala’y Jemima, Kesia, Keren-hapuc. Sa buong lupain ay wala silang katulad sa ganda. Pinamanahan din niya sila, tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa nang sandaa’t apatnapung taon. Nakabuhayan pa niya ang kanyang mga apo sa ikapat na salinlahi bago siya namatay.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130
Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.
Ako’y bigyan mo ng dunong, ng tunay na karunungan,
yamang ako’y nagtiwala sa utos mong ibinigay.
Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.
Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot,
pagkat aking naunawang mahalaga ang ‘yong utos.
Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.
Nababatid ko, O Poon, matuwid ang iyong batas,
kahit ako’y pagdusahin, nananatili kang tapat.
Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.
Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos,
alipin mo silang lahat sa iyo’y naglilingkod.
Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.
Bigyan mo ng pang-unawa itong iyong abang lingkod,
upang aking maunawa ang aral mo’t mga utos.
Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.
Ang liwanag ng turo mo’y nagsisilbing isang tanglaw,
nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan.
Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.

ALELUYA
Mateo 11, 25
Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 10, 17-24
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang pitumpu’t dalawa. “Panginoon,” sabi nila. “kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin, sa ngalan ninyo.” Sumagot si Hesus, “Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit – parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan, at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo.”

Nang oras ding iyon, si Hesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, “Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kalooba’y tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayun ang ikinalulugod mo.”
“Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak.”
Humarap si Hesus sa mga alagad at sinabi, na di naririnig ng iba: “Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon! Sinasabi ko sa inyo maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig ngunit hindi nila napakinggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Ang karunungan ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan ay inihahayag mas lalo sa mga taong mabababa ang loob. Iyong parang isang bata na walang malisya at walang mga maitim na adhikain. Mas madali maging mapagbigay ng sarili at sumunod sa magulang. Ganito ang ibig ng Diyos sapagkat ang grasya Niya ay napakalaki at napakalawak. Kailangan ito ay mapunta sa kamay ng mga simple ang loob at marunong sumunod sa Kanya upang maipamahagi ito sa iba. Kung tayo ay tamad, mapagmataas at komplikado, madaling angkinin ang mga grasya at pagpapala ng Diyos para sa atin. Upang tayo ay papurihan. Upang tayo ay mahalin ng tao at parangalan. Ito ang natural ng tao subalit kung gusto nating makamit ang korona sa langit, makuntento tayo maging simple at maliit. Mas mapagbigay tayo ay mas bibigyan tayo ng Diyos. Magsisimula ito sa pagiging tulad ng isang batang simple at walang gaanong inaasam sa buhay kung hindi ang Diyos nang sa gayon ang Diyos ang magpupuno sa atin. Nasa Kanya ang ating gantimpala – iyong hindi mapapantayan. Maniwala lamang tayo hanggang huli. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.