Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pantay ang Lahat sa Panginoon”

Photo Credit: magnoliabox.com

Agosto 21, 2019. Paggunita kay Papa San Pio X. Miyerkules ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon. 

Salmo 20, 2-3. 4-5. 6-7 Poon, ang bigay mong lakas, sa hari’y nagagalak.

UNANG PAGBASA Mga Hukom 9, 6-15 Pagbasa mula sa aklat ng mga Hukom

Noong panahong iyon, ang mga taga-Siquem at Betmilo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng encina sa Siquem at itinalagang hari si Abimelec. Nang mabalitaan ito ni Joatam, tumayo siya sa itaas ng Bundok ng Gerizim, at humiyaw, “Mga taga-Siquem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punongkahoy upang pumili ng hari. sinabi nila sa olibo, ‘Ikaw ang maghari sa amin.’ Sumagot ang olibo, ‘Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo.’ 

Sinabi nila sa igos, ‘Ikaw na ang maghari sa amin.’ Sumagot ang olibo, ‘Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo.’ Sinabi nila sa igos, ‘Ikaw na ang maghari sa amin.’ Ngunit sumagot ang igos, ‘Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo.’ Kaya sinabi nila sa ubas, ‘Ikaw na ang maghari sa amin.’ Sumagot ang ubas, ‘Sa akin nanggagaling ang alak na pampasaya sa mga diyos at sa mga tao.

Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghahari sa inyo.’ Kaya, sinabi nila sa dawag, ‘Ikaw na nga ang maghari sa amin.’ Ang sagot ng dawag, ‘Kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano.’”

Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA Mateo 20, 1-16a Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: lumabas nang umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila’y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayu-tayo lamang sa liwasang-bayan. 

Sinabi niya sa kanila, ‘Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa.’ At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-iikalabindalawa ng tanghali at nang mag-iikatlo ng hapon, at gayun din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya’y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, ‘Bakit kayo tatayu-tayo lang dito sa buong maghapon?’ “Wala pong magbigay sa amin ng trabaho, e!’ sagot nila. At sinabi niya, ‘Kung gayun, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan.’

“Pagtatakip-silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, ‘Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila’y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho.’ Ang mga nagsimula nang mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At ang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila nang higit doon; ngunit ang bawat isa’y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, ‘Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?’

At sinabi niya sa isa sa kanila, ‘Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba’t nagkasundo tayo sha isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo, at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli nang tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang-loob?’ Kaya’t ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo. 

Pagninilay:

Ang Ebanghelyo natin ngayon ay tumutukoy sa salbasyon nating lahat. Sabi nga nila “nasa huli ang pagsisisi”. Maaring ganito nga na sa dulo na ng buhay nakakapagsisi ang iba sa kanilang kasalanan ngunit nakukuha pa rin nila ang pangakong kaligtasan ng Panginoon. Ang iba naman ay maagang nakakatalikod sa kasalanan, nakakapaglingkod sa Diyos at ganoon din, tayong lahat ay makakapagmana ng kaharian ng Diyos. Basta’t mangungumpisal nang tagos sa puso upang mabura ang ating mga kasalanan. 

Hindi na natin dapat tinitingnan kung gaano kabuti ang Diyos sa iba. Dito ay uusbong lamang ang inggit. Dapat ang tinitingnan natin ay ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kung anu-ano ang mga biyaya niya at ang mga binigay niyang kahilingan natin. Tayo ay pantay pantay sa Diyos at mahal niya nang lubos ang bawat isa sa atin. Lahat para sa kanya ay patas dahil ang hustisya niya ay hindi limitado dito sa lupa ngunit kung hindi hanggang sa susunod na buhay. Ang lahat ay makakakuha ayon sa kanyang ginawa. Ang mga naghirap dito para sa nakabubuti ng kapwa at para sa Diyos ay magkakaroon ng gantimpala sa kabila. Kahit hindi man dito sa lupa. 

Ang mga nagpapakasaya dito nang walang katuturan at sa piling ng kasalanan, kung hindi sila magbago at magtatrabaho sa ubasan ng Diyos kahit sa huling oras ay hindi makamamana ng kaharian. Lahat ay patas at pantay ayon sa Diyos kung iisipin natin kung paano din mag-isip ang Panginoon. 

Pagnilayan natin ito. 

Pagpalain nawa kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita.🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.