Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Papunta sa Mabuti”

 

 

 

 

 

Disyembre 15, 2020. Martes ng Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Sofonias 3, 1-2. 9-13
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Sofonias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
Kahabag-habag ang lungsod na itong suwail
at punong-puno ng karumihan at pang-aapi.
Wala siyang pakikinig sa Panginoon at hindi tumatanggap ng kanyang payo.
Hindi siya nagtitiwala sa Panginoon,
ni lumalapit man upang pasaklolo.

“Oo, sa panahong iyon ay babaguhin ko ang pananalita ng mga tao, at bibigyan ko sila ng dilang malinis, upang silang lahat ay tumawag sa pangalan ng Panginoon at buong pagkakaisang maglingkod sa kanya. Mula sa ibayo ng mga ilog ng Etiopia, ang aking nangalat na bayan, ay sasamba sa akin, magdadala ng kanilang handog. Sa araw na yaon ay hindi kayo mapapahiya sa ginawa ninyong paghihimagsik sa akin; sapagkat aalisin ko ang mapagmataas, at hindi na kayo maghihimagsik sa aking banal na bundok. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagkumbaba, na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi na gagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandaraya man. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 at 23
Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

MABUTING BALITA
Mateo 21, 28-32
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, tinanong ni Hesus ang mga punong saserdote at matatanda ng bayan: “Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, ‘Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.’ ‘Ayoko po.’ tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya’y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. ‘Opo’ tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama?” “Ang nakatatanda po,” sagot nila. Sinabi sa kanila ni Hesus,

“Sinasabi ko sa inyo: ang mga publikano at masasamang babae’y nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay, at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Hindi mahalaga sa Diyos kung ano ang ginawa mong masama o hindi maganda sa nakaraan. Ang mahalaga sa Kanya ay ang nagbago o magbago ka at tuluyang talikdan ito. Magiging bagong tao tayo ulit. Ang mahirap sa mga ibang tao ay mapanghusga. Ang mga nagkasala na pampubliko gaya ng mga publikanong nandaraya sa paniningil ng buwis o sa mga masasamang babae ay itinatatwa ng lipunan. Subalit ang Diyos ay niyayakap ang mga ito pabalik sa Kanya, sa tamang landas.

Gusto ng Diyos na ang lahat ng makasalanan ay magbago at ito ay mangyayari sa ating pagtanggap at awa. Ang tunay na pagtanggap at awa ay hindi ibig sabihin sumasang-ayon ka sa buhay nila. Gaya ni Jesus, hindi mo kailangang aprubahan ang kasalanan nila. Bagkus, alam mong ito ay mali, kaya mas ipagdarasal mo sila at magtatrabaho ka para sila ay matulungang maialis sa kasalanan. Iyan ang tunay na awa. Hindi ang pagpayag sa mali.

Kaya naman ngayong magpapasko, sikapin nating umiwas sa panghuhusga sa kapwa. Tanggapin nating tayong lahat ay makasalanan at gamitin natin ito upang kaawaan sila at dalhin sa landas tungo sa Panginoon. Maging matapang nawa tayong tahakin ang tamang landas, hindi ang pagpayag sa mali mula sa tunay na awa na nag-uugat sa katotohanan. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.