Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Papuri sa Diyos”

 

 

 

 

 

Disyembre 22, 2020. Panahon ng Pagdating ng Panginoon

UNANG PAGBASA
1 Samuel 1, 24-28
Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa Templo sa silo. Nagdala pa siya ng isang torong tatlong taon, tatlumpu’t anim na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, “Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaing tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako’y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay.” Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd
Diyos kong Tagapagligtas, pinupuri kitang wagas.

MABUTING BALITA
Lucas 1, 46-56
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito:
“Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon,
at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas.
Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin!
At mula ngayon, ako’y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi,
dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan
Banal ang kanyang pangalan!
Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, sa lahat ng sali’t saling lahi.

Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig,
pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono,
at itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom,
at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.

Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel,
bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang,
kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman!”
Nanatili si Maria kina Elisabet nang may tatlong buwan, at saka umuwi.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Ang mahal na birheng Maria ay nagpupuri sa Panginoon. Sapagkat ngayon na matutupad na ang pangakong pagliligtas ng Diyos, dapat lamang na papurihan at pasalamatan Siya. Hindi iniaangat ni Maria ang kanyang sarili. Bagkus, ang Panginoon ang gusto niyang itaas. Dahil Siya ang may gawa ng plano at lahat ng ito. Ngayon ay panahon din ng ating pagpupuri sa Diyos. Panahon na rin upang Siya ay mas pasalamatan. Sa buong taon na maraming nangyari, hindi pa rin tayo pinabayaan ng Diyos. Nakikita ba natin ito? Buo pa rin ba ang tiwala at pananampalataya natin sa Kanya? Sana gaya ni Maria ay papurihan natin ang Diyos sa lahat ng oras. Magpasalamat tayo sa Kanya bilang papuri. Bilangin natin ang mga biyayang ibinigay ng Diyos. Alalahanin ang magaganda dahil ang Kanyang liwanag ay lalo pang nagniningning sa gabi kapag tila napakadilim ng lahat. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.