Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Papurihan ang Diyos”

Enero 11, 2020. Sabado Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

UNANG PAGBASA
1 Juan 5, 14-21
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya.

Kung makita ninuman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espirituwal, ipanalangin niya ang kapatid na iyon, at ito’y bibigyan ng bagong buhay. Ito’y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espirituwal, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espirituwal.

Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo, at hindi sila maaaring anhin ng diyablo. Alam nating tayo’y mga anak ng Diyos, at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diyablo.

At nalalaman nating naparito ang Anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pang-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos, at tayo’y nasa tunay na Diyos, sa kanyang Anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan.

Mga anak, lumayo kayo sa mga diyus-diyusan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b
Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

MABUTING BALITA
Juan 3, 22-30
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, si Hesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila, at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan.

Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Judio tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya’t pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, “Rabi, yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan, na inyong pinatotohanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kanya ang lahat!” Sumagot si Juan, “Walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo; sugo lamang akong mauuna sa kanya. Ang babaing ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayun din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangang siya ay maging dakila, at ako nama’y mababa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Napakaganda ng kababaang loob ni San Juan Bautista. Sinabi niyang “Kinakailangang Siya ang maging dakila upang ako ang mababa”. Sa wikang Ingles ay “He must increase; I must decrease.” Bakit kaya ito sinabi ni San Juan Bautista?

Unang una, napakasikat niyang tao. Bago dumating si Jesus ay napakarami niyang alagad. Sapagkat si Juan Bautista ang naghanda ng daraanan ng Panginoon. Parang isang abay sa kasal. Nahuhuli ang ikakasal dahil siya ang pinakaaabangan ng lahat. Kay Juan Bautista rin muna nagpunta ang mga tao upang magpabinyag. Namamahayag siya para sa pagbabalik-loob sa Diyos at pagsisisi sa mga kasalanan. Akala ng marami siya na si Cristo. Kaya’t tinanong nila siya. Sa puntong iyon, kung siya ay hindi totoong mababa ang loob, maari niyang sabihin na siya ang Mesiyas at paniniwalaan siya. Subalit nanatili siya sa katotohanan. Walang ibang mahalaga sa Kanya kung hindi ang karangalan ng Panginoon. Habang siya ay itinataas ng mga tao, lalo niyang ibinababa ang sarili. Sapagkat alam niyang ito ang dapat gawin. Ito ang totoo. Ang pagiging mababa ang loob o totoong “humble” ay ibig sabihin, namumuhay ang tao sa katotohanan. Ginawa niya ito upang hindi siya papurihan ng mga tao kung hindi si Jesus na siyang tunay na Mesiyas.

Sa gayong paraan, tayo ba ay paano tumatanggap ng papuri o pagkilala ng ibang tao sa atin? Maraming nagpapasalamat at ngumingiti. Natural namang reaksyon ito. Ngunit sa iyong puso, ano ang sinasabi mo sa sarili mo? Pinapupurihan mo rin ba ang sarili mo na magaling ka? O alam mo at naaalala mo sa sarili mong hindi sa iyo galing ang talento, galing at abilidad mo kung hindi sa Diyos? Suriin natin ang ating mga sarili. Kung maari rin ay sa ating pagpapasalamat sa mga taong nagpupuri sa atin ay banggitin natin ang Diyos. Sa Kanya galing ang lahat ng tayo, lahat ng mayroon tayo at ang lahat ng kaya nating gawin. Ito ang katotohanan na sana ay ipinamamahagi natin sa iba. Nawa ay maisagawa natin ito sa ating buhay na papurihan at iangat ang Ngalan ng Diyos sa lahat ng bahay na ating ginagawa sa ating sarili man o sa ibang tao. Banggitin natin ang Diyos at lagi siyang pasalamatan sa lahat ng bagay sa ating buhay. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.