Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Para sa Diyos”

 

 

 

 

 

Enero 20, 2021. Miyerkules ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon.

or mass of St. Fabian, Pope and Martyr (Red)
or mass of St. Sebastian, Martyr (Red)

UNANG PAGBASA
Hebreo 7, 1-3. 15-17
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, itong si Melquisedec ay hari ng Salem, at saserdote ng Kataastaasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melquisedec at sinabi sa kanya, “Pagpalain ka ng Panginoon.” Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapu ng lahat ng nasamsam sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melquisedec ay “Hari ng Katarungan.” At siya’y hari ng Salem, na sa ibang salita’y “Hari ng Kapayapaan.”

Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng Anak ng Diyos, siya’y saserdote magpakailanman.
Ito’y lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melquisedec. Naging sasderdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanma’y di matatapos, at hindi dahil sa lahi–ayon sa tuntunin ng Kautusan. Sapagkat ito ang sinasabi ng Kasulatan tungkol sa kanya, “Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 109, 1. 2. 3. 4
Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

MABUTING BALITA
Marcos 3, 1-6
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, muling pumasok si Hesus sa sinagoga, at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya’t binantayan si Hesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa Araw ng Pamamahinga, para may maiparating sila sa kanya. Tinawag ni Hesus ang lalaking patay ang kamay: “Halika rito sa unahan!” Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, “Alin ba ang ayon sa Kautusan: ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa Araw ng Pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?”

Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingan ni Hesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha, dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, “Iunat mo ang iyong kamay.” Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito’y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Hesus.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Dahil sa lubos na pagkainggit ay ibig ipapatay si Jesus ng mga Pariseo kahit puro mabuti ang Kanyang ginagawa. Sa ating buhay at lalo sa buhay pananampalataya, ganito rin tayo kapag nagtatanggol ng ating paniniwala at gumagawa ng mabuti. Kahit gaano tayo katuwid ay may taong ‘di aayon sa atin. Subalit ang Panginoon ay patuloy lamang sa paggawa ng mabuti. Ito rin ang ating dapat na gawin. Sapagkat ang awa at habag ang pinakamahalaga sa lahat. Ang batas ay ikalawa lamang. Ang araw ng pamamahinga ay itinalaga upang mas magkaroon ng panahon para sambahin ang Diyos. Kung ano man ang makakabalakid upang sambahin ang Panginoon, ito ang bawal. Hindi ang pagkakaroon lamang basta ng listahan ng bawal gawin. Dapat nating maintindihan kung bakit ginawa ang mga batas na ito na para sa ating kapakanan lalo sa ating buhay espiritwal.

Ang mahalaga ay ang kapakanan ng tao, at ang makatulong sa nangangailangan, sa mga may-sakit at mga dukha. Ang mga ito ang gawain nating mga Kristiyano. Huwag tayong matakot gumawa ng mabuti. Huwag tayong matakot na tumulong kahit maraming balakid. Diyos ang magbibigay ng ating kailangan. Diyos ang magbibigay ng ating mga makakasama at pati ng ating kalusugan para maganap ang ating misyon. Amen. +

Pagnilayan natin po natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.