Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pasasalamat sa Diyos”

 

Oktubre 14, 2019. Lunes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Roma 1, 1-7
Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Hesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Mabuting Balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal:

Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo.

Ang Mabuting Balitang ito, na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan, ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya’y ipinanganak mula sa lipi ni David, at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang Anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa – ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4
Tugon: Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

MABUTING BALITA
Lucas 11, 29-32
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Hesus, “Napakasama ng lahing ito! Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayun din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang Anak ng Tao. Sa Araw ng Paghuhukom, titindig ang Reyna ng Timog laban sa lahing ito at sila’y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon; ngunit higit na di-hamak kay Solomon ang naririto! Sa Araw ng Paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas; ngunit higit na di-hamak kay Jonas ang naririto!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang lunes po sa ating lahat! Kung aalalahanin natin ang ating Ebanghelyo kahapon, ito ay tungkol sa pagbabalik at pagpapasalamat sa Diyos. Sa ating araw-araw na pamumuhay ay magandang pag-uugali ito. Titingnan natin muli ang mga nangyari at kung paano tayo iniligtas, ginabayan at binigyan ng biyaya ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ngayon, sinasabi ni Jesus na napakasama ng lahi na tinutukoy niya. Bakit? Dahil sa kabila ng napakarami niyang naggawa, balewala ang lahat sa kanila. Hindi pa rin sila naniniwala kahit napakaraming kababalaghang nangyayari sa kanila at mga himalang mula kay Jesus. Wala itong epekto at hindi pa rin sila nagbago.

Ang pagbibigay ng biyaya sa isang taong hindi marunong magpasalamat at bumalik sa Diyos ay tila paghuhulog ng biyaya sa butas na buslo. Walang pinatutunguhan. Hindi napapakinabangan. Parang pagdidilig ng halaman na kahit anong alaga ang gawin dito ng hardinero ay hindi ito lumalago.
Nakaranas ba kayo ng taong hindi marunong magpasalamat ni tumanaw ng utang na loob?

Natutuwa ba tayo sa kanila? Hindi ba’t napopoot tayo sa kanila, nadidismaya at nagagalit pa nga ang ilan. Ganoon din ang Panginoon sa atin kapag hindi tayo nagbabalik sa kanya at nagpapasalamat. Ang kaibahan lamang ay ang Diyos ay hindi tumitigil ng paggawa ng mabuti kahit pa hindi tayo marunong magpasalamat at bumalik. Ngunit ang parusa ng mga masasama ay malaki sa bandang huli.

Suriin natin ang ating sarili kung kabilang ba tayo sa masamang henerasyon na iyon. Ano ba ang naggagawa ng mga pagpapala sa atin ng Diyos? Mas nagiging mapagbigay ba tayo o mas madamot at maluho? Mas nagiging mapagmataas ba tayo o mapagkumbaba? Maging totoo nawa tayo sa Diyos at sarili habang may panahon pang magsisi at magbago.

Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.