Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Patawarin ang ating Kapwa”

Photo Credit: cronicadeunatraicion.wordpress.com

 

Nobyembre 12, 2018. Lunes. Ika-32 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 24: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Unang Pagbasa: Tito 1:1-9

Mula kay Pablo, isang lingkod ng Diyos at apostol ni Jesu-Cristo. Sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos, at upang palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makakapaglapit sa atin sa Diyos, at bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan.

Bago pa likhain ang sanlibutan, ang buhay na ito’y ipinangako na ng Diyos na kailanma’y hindi sinungaling. Ipinahayag niya ito sa kanyang salita sa takdang panahon, at ako ang napagkatiwalaang mangaral nito, ayon sa utos ng Diyos na ating Tagapagligtas.

Sumusulat ako kay Tito, na tunay kong anak sa pananampalataya. Sumaiyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos Ama at mula sa ating Tagapagligtas na si Cristo Jesus.
Iniwan kita sa Creta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pang ayusin at upang pumili ka ng mga matatandang mamamahala sa iglesya sa bawat bayan, ayon sa iniutos ko sa iyo.

Pumili ka ng mga taong walang kapintasan; isa lamang ang asawa, at ang mga anak ay mananampalataya at hindi maguguló o matitigas ang ulo. Bilang katiwala ng Diyos, kailangang walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesya.

Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, hindi mapusok o sakim, bukás ang tahanan sa mga panauhin, maibigin sa kabutihan, mahinahon, makatarungan, may kabanalan, at marunong magpigil sa sarili.

Kailangang matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutuhan niya, upang ito’y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito.

Ebanghelyo: Lucas 17:1-6

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Siguradong darating ang mga sanhi ng pagkakasala; ngunit kakila-kilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon!

Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa leeg ng isang gilingang-bato at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Kaya’t mag ingat kayo!

“Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo; at kung siya’y magsisi, patawarin mo. Kung pitong ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at pitong ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang, ‘Nagsisisi ako,’ kailangang patawarin mo siya.”

Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, “Dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya!” Tumugon ang Panginoon, “Kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, ‘Mabunot ka at matanim sa dagat!’ at susundin kayo nito.”

Pagninilay:

Sisihan. Alitan. Siraan. Batuhan ng masasakit na salita, mga paninirang puri at mga parinig sa kapwa. Pamilyar ba sa inyo? Talamak ba at nakikita sa ating mga paligid maging sa loob ng ating mga pamilya, kaibigan at maging kaanak?

Iilan ba sa atin ang bagamat mga tinuturing na Kristiyano ay nahuhulog paulit-ulit sa tukso ng galit, inis at pagkamuhi ng kapwa natin? Ngunit wala sa mga ito ang galing sa Diyos kung hindi sa kalaban na gustong sumira sa ating lahat. Kung hahayaan natin at hindi natin pakikinggan ang Salita ng Diyos.

Ano ng aba ang sabi sa atin ng Diyos sa Ebanghelyo ngayong araw? Ngayon ay ating natungyahan kung paano natin dapat hinaharap ang mga argumento, problema at mga pagkakasalungat na ating hinaharap. Galing na mismo sa mga Banal na Labi ni Jesus.

Bilang mga Anak ng Diyos, tayo’y mga instrumento ng kapayapaan at hindi ng hidwaan. Ang pagkakawasak-wasak at pagsisiraan lalo na ang galit ay hindi maaring manggaling sa Diyos. Kaya pag-ingatan natin ang ating mga nararamdaman at suriin ang ating damdamin. Sikapin nating huwag tayong magpadala sa bugso ng damdamin dahil madalas ay dito nabubuo ang mga maling desisyon.

Ugaliing huminga sandali, magpahangin at manalangin kapag pakiramdam natin ay napupuno na tayo sa mga bagay. Umpisa na naman ng linggo at naroon ang tusking makalimutan natin ang ating tinanggap na mga biyaya noong sabado at linggo at makalimutan ang Panginoon.
Kaya naman mahalaga ang maging mahinanon sa lahat ng bagay upang makapag-isip. Isama natin ang Diyos sa bawat nating gawain sa kasalukuyan at sa buong linggo hanggang sa susunod na makadalo ulit tayo sa Banal na Misa.
Kung mayroon tayong problema sa ating kasamahan, hindi ibig sabihin nito’y may karapatan na tayong mamintas, mangkutya at manghusga. Hindi ba natin alam ang kasabihan na ang dila ang pinakanakamamatay na sandatang nasa ating katawan, kung hahayaan lamang natin sabihin kung ano ang ating naisin? Hindi ba natin alam na ang mga walang kwentang salita natin na mula sa bibig ay ating pananagutan sa araw ng hukom, lalo na kung hindi tayo magsisisi at puro kasamaan ang dulot nito?

Maging mapagpasensya nawa tayo sa sinumang tingin nating may mali, nagkasala at nakasakit sa atin. Matapos ay maghanap ng tamang panahon upang makausap ng mahinahon ang taong iyon. Kung ikaw man din ay nagkamali at hindi mo alam na ikaw pala ay nakasakit, di mo rin gugustuhin sa likuran ka sinasabihan at kumakalat na pala. Magsimula tayo sa ating sarili.

Sa pakikipag-usap nang masinsinan, na puno ng tiyaga at pagpapakumbaba nang sa gayon ay matulungan natin ang mga taong baguhin ang sarili at lumago. Hindi ang palalain ang kanilang nararamdaman o pasakitin ang damdamin. Ito ang marka ng tunay na Kristiyano. At kung magkamali man tayo nang paulit-ulit tayo ay patatawarin din gaya ng pagpapatawad natin.

Ang bagong araw na sisikat ay bagong pag-asa upang kalimutan ang pagkakamali ng kahapon at magsimulang muli upang makaggawa ng mabuti sa kapwa.

Panalangin: Panginoon, patawarin mo kami sa mga naggawa namin, sa mga nasabi at naisip namin. Turuan mo kami ng iyong karunungan, nang mga mabubuti lamang sana ang pumuno sa aming katauhan. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.