Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Patawarin ang Kapwa”

Photo Credit: https://tlm-md.blogspot.com

 

Marso 26, 2019. Martes. Ika-3 Linggo ng Kwaresma.

Salmo 25: Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin.

Unang Pagbasa: Daniel 3:25, 34-43

Huminto si Azarias at nanalangin nang malakas doon sa loob ng nagniningas na pugon,

“Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon.; huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong ginagawang banal.

Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing-dagat.

Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinakaaba ngayon sa sanlibutan.

Wala kaming hari, mga propeta, o mga pinuno ngayon. Walang templong mapagdalhan sa mga handog na susunugin, mga hain at insenso; wala man lamang dakong mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo.

Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon na nagsisisi at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang nag-aalay ng mga barakong tupa at toro, at libu-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan.

Tanggapin mo ang aming pagsisisik bilang handog upang kami’y matutong sumunod sa iyo nang buong puso.

Walang tiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin. Sapagkat ikaw ay maamo at mapagkalinga, kahabagan o kami at saklolohan.

Muli mong iparanas sa amin ang iyong kahanga-hangang pagliligtas upang muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon.”

Ebanghelyo: Mateo 18:21-35

Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, “Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Pitong beses po ba?”

Sinagot siya ni Jesus, “Hindi ko sinasabing pitong beses, kundi pitumpung ulit na pito.

Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito: ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang.

Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na milyun-milyong piso. Dahil sa siya’y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian, upang siya’y makabayad.

Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa, ‘Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat.’

Naawa sa kanya ang hari kaya’t pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya.

“Ngunit pagkaalis roon ay nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa na may utang na ilang daang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg, sabay sigaw, ‘Magbayad ka ng utang mo!’

Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, ‘Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita.’

Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito’y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad.

“Labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari nang malaman iyon, kaya’t pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari.

Ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod. ‘Napakasama mo!’ sabi niya. ‘Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin.

Naawa ako sa iyo. Hindi ba’t dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo?’

At sa galit ng hari, siya’y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang.

Gayundin ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin nang buong puso ang inyong mga kapatid.”

Pagninilay:

Naalala ba natin ang ating bahagi ng panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon? “Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.” Ito ang ating laging dalangin sa Diyos. Lalo sa Banal na Misa ito ay lagi nating dinadasal sabay-sabay.

Alam nating pinapatawad tayo ng Diyos dahil ang kanyang awa ay walang hanggan. Ang parusa ng kasalanan ay kamatayan ngunit maging ito ay inako ng Diyos para sa atin. Kaya ang ating kamatayan ay hindi kamatayan ngunit isang bahagi ng tulay para makatawid sa kabilang buhay na walang hanggan.

Ngunit, paano kaya natin itinatrato ang ating mga kapatid? Sa Diyos ay paulit-ulit tayong nagkakasala. Lagi natin siyang iniiwan at tinatalikuran upang ipagpalit sa ibang bagay. Subalit kahit ganito, ay hindi siya napagod tumawag sa atin upang magbalik sa kanya. Siya pa ang gumagawa ng paraan upang tayo’y magbalik-loob.

Ngayong natanggap natin ang kanyang walang hanggang awa, gayundin tayo sinasabihan ng ating Panginoon na magpatawad sa ating kapwa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin.

Kung Diyos nga ay nagpapatawad, sino tayong mga hamak na tao lang na pawang makasalanan para hindi magpatawad? Ang pagpapatawad ay kailangan ng kababaang-loob.

At kung hindi natin kayanin agad-agad, maging bukas lamang ang ating puso at hayaan itong maghilom. Hayaang nating gabayan tayo ng Panginoon upang maialis ang lahat ng ating sama ng loob at maggawang ipagdasal ang atng mga kaaway na lubos na nangangailangan ng ating panalangin.

Sa Diyos sila unang nagkasala at nasa Diyos din ang hustisya. Habang nasa atin ang pagpapatawad at pagpapasensiya. Dahil ang mga ito’y may gantimpalang buhay na walang hanggan.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.