Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Patuloy na Manalangin”

Nobyembre 16, 2019. Sabado ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Karunungan 18, 14-16; 19, 6-9
Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Payapa at tahimik ang lahat, nangangalahati na ang gabi,
walang anu-ano’y ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba,
mula sa iyong maharlikang trono sa langit,
pumagitna sa lupaing iyon na itinalaga mong wasakin
Gaya ng mabalasik na mandirigma.
Taglay niya ang matalim na tabak ng iyong mga itos,
tumayo siya, ang ulo niya’y sagad sa langit,
at pinalaganap ang kamatayan sa buong lupain.
Ang sangnilikha ay dumanas ng pagbabago
upang masunod ang iyong kalooban,
at mailigtas ang iyong bayan.

Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento,
ang tubig ay nahawi at lumitaw ang tuyong lupa,
isang malinis na landas sa gitna ng Dagat na Pula,
at luntiang kapatagan mula sa naglalakihang mga alon.
Ang bayan mo ay nakatawid na lahat,
sa ilalim ng iyong pagkalinga,
matapos masdan ang kamanghang-manghang gawang iyon.

Tulad nila’y mga kabayo sa sariwang pastulan,
parang mga tupang nagluludagan sa tuwa sa pagpupuri sa iyo,
O Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 2-3. 36-37. 42-43
Tugon: Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng D’yos.

MABUTING BALITA
Lucas 18, 1-8
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, isinaysay ni Hesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalanging lagi at huwag manghinawa.

“Sa isang lunsod,” wika niya, “may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaing balo na punta nang punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili: ‘Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kaninuman, igagawad ko na katarungang hinihingi ng babaing ito sapagkat lagi niya akong ginagambala – baka pa ako mainis sa kapaparito niya,’” At sinabi ng Panginoon, “Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat!

Napakaganda ng ating Ebanghelyo ngayon upang ipaalala ang pagpupursigi. Sa panahon ngayon kung saan parang napakabilis ng lahat ng pangyayari. Sa pagbili ng pagkain kapag nagutom ay uso na ang “fast food”, sa pamimili ang “online shopping” at sa pakikipag-usap sa kaibigan ay hindi na kailangang lumayo pa. Message message na lamang sa Facebook ay ayos na. Tila madaling mapunan ang mga pangangailangan. Mula sa pagkain, damit, gadget at pakikipagrelasyon sa kapwa. Subalit ipinapaalala ni Jesus na hindi ganoon sa ating buhay pananampalataya. Kung naniniwala tayong Diyos ang nasusunod sa ating buhay sapagkat sa Kanya tayo humihingi ng ating kailangan, dapat nating tibayan ang ating loob at matutong maghintay.

Minsan tila hindi agad nangyayari ang ating hinahangad. Minsan nararamdaman pa natin na tila hindi naririnig ang ating mga dasal. Subalit hindi ito totoo. Ang Diyos ay isang Amang nag-uumapaw sa pagmamahal na walang ibang iniintindi kung hindi ang Kanyang mga anak – tayo ang mga anak na ito. Masama man o mabuti ay lubos pa ring Niyang minamahal. Bawat isa ay may gantimpala at parusang tatanggapin sa huli base sa gawa. Subalit ang mga nananampalataya at humihiling sa Kanya ay hindi Niya tatanggihan.

Kaya kung mayroon tayong ipinagdarasal na matagal na nating inaasam, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Si Jesus ang tanging pag-asa natin kahit hindi na natin maintindihan ang nangyayari sa ating paligid. Galing mismo sa labi Niya na huwag tayong magsawa o mapagod sa kadadasal. Kung hindi, ilagay ang buong buong puso at pagtitiwala natin sa Kanya kahit tila madilim at malabo ang paligid. Hinding hindi tayo iiwan ng Panginoon na ibinuwis ang buhay at ibinuhos ang sariling dugo at laman para sa pagmamahal sa bawat isa sa atin.

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : Francesca Maria Margarita D.J.
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.