Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Patuloy na Manalig”

 

 

Oktubre 10, 2019. Huwebes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Malakias 3, 13-20a
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias

“Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin,” sabi ng Panginoon. “Ngunit ang tanong ninyo, ‘Anu-ano ba ang sinabi namin?’ Sabi ninyo, ‘Walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipakikitang tayo’y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan gayong kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang iyon; ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan ngunit hindi sila napaparusahan.’”

Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may takot sa Panginoon. Narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. “Sila’y magiging akin,” sabi ng Panginoon. “Sa araw na ako’y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaawaan ko sila, tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod.

“Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila,” sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6
Tugon: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

MABUTING BALITA
Lucas 11, 5-13
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Ipalagay natin na ang isa sa inyo’y nagpunta sa isang kaibigan isang hatinggabi at nagsabi, ‘Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya!’ At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, ‘Huwag mo nga akong gambalain!

Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan.’ Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo: Humingi kayo, at kayo’y bibigyan; humanap kayo at kayo’y makasusumpong; kumatok kayo, at ang pinto’y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi; nakasusumpong ang bawat humahanap; at binubuksan ang pinto sa bawat humahanap; at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda?

Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya’y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit! Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Napakaganda ng ating Ebanghelyo ngayon. Kahapon ay pinapaalalahanan tayo na tinatawag nating Ama ang ating Diyos Ama sa langit. Sa Kanya tayo galing at sa Kanya tayo tatalima. Ngayon naman ay pinapalalim kung paano siya maging isang Ama sa atin.

Sinabi nga ni Jesus “Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit! Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya!”

Napakabuti ng ating Ama sa langit. Kaya niyang ibigay sa atin ang kahit ano. Kahit ang sa tingin natin ay imposible sapagkat siya ang may gawa ng lahat. Wala siyang hindi kayang gawin. Higit pa sa ating kayang alamin ang kanyang kadakilaan at kaluwalhatian at dapat nating paniwalaan ito. Ngunit depende pa rin sa pananampalataya ng tao ang kanyang natatanggap. Sapagkat gusto ng Diyos na makilala natin siya at bumuo ng relasyon sa Kanya. Kung malaki ang kanyang pananampalataya, malalim ang pagkakakilala sa Diyos, tiyak ay malawak din ang grasyang nakaabang sa kanya. Kung maliit naman ay gayon din. Subalit ang paghiling natin ay hindi dapat puro materyal na bagay. Kung ang mga anak ng mga magulang sa mundo ay hindi ibinibigay ang lahat ng gusto dahil nagiging “spoiled”. Ganoon din ang ating Ama. Disiplina muna at pagkakataong matuto para sa ating kapakanan at kaluluwa.

Subalit kung mabuti naman ang hangarin at mabuti para sa atin, walang makakahadlang upang ibigay ng Panginoon sa atin ang ating hinihiling ayon sa Kanyang kalooban. Ipagpapaubaya natin sa kanya ang mga hinihiling natin at patuloy na manalangin. Kahit tila walang nangyayari ay naririnig tayo ng Diyos. Mayroon siyang inihahanda at ipinaplano para sa atin kahit hindi natin alam. Sapagkat naguumapaw ang Kanyang awa at pag-ibig sa atin higit pa sa pagmamahal ng mabubuting magulang dito sa lupa. At kahit pagsamasamahin pa ang lahat ng pag-ibig ng taong tunay na nagmamalasakit sa atin ay hindi ito papantay sa pagmamahal ng Panginoon sa atin.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagnilayan natin ito.
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾FMMargarita🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.