Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Patunay ng Pagmamahal”

Disyembre 26, 2019. Kapistahan ni San Esteban, Unang Martir.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 6, 8-10; 7, 54-59
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan, anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga Pinalaya, na binubuo ng mga Judiong taga-Cirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia, at taga-Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu.

Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanedrin, sila’y nagngilit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos, at si Hesus na nasa kanyang kanan. “Bukas ang kalangitan,” sabi niya, “at nakikita ko ang Anak ng Tao na nasa kanan ng Diyos.” Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan; pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban, na nananalangin naman ng ganito: “Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 30, 3kd-4. 6 at 8ab. 16bk at 17
Tugon: Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko.

MABUTING BALITA
Mateo 10, 17-22
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoong Jesu Cristo.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman; at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga Hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito’y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo.

“Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay; gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang, at papapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin; ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Pasko po sa ating lahat! Hindi pa po natatapos ang Pasko. Kasisimula pa lamang po nito kahapon at magtatapos sa susunod pang taon sa pagbabautismo sa ating Panginoong Jesu Cristo.
Ngayon po ay kapistahan ni San Esteban, unang martir. Mahala ang pagiging isang martir sapagkat ang mga banal na ito ang nag-alay ng kanilang buhay – katawan at dugo, na katulad na katulad nang kay Cristo sa Krus. Sinasabing ang mga dugo nila ang mga buto na nakakapagpayabong sa Simbahan. Dahil sa kanilang pagpapatunay sa pananampalataya kahit hanggang kamatayan ay maraming naniwala. Ang kanilang pag-aalay hanggang huli ang nagiging pinakamainam na handog sa Diyos para na rin sa kapatawaran ng kasalanan ng mundo. Kaisa ito ng pag-aalay ni Jesus.

Kaya naman ngayong panahon ng Kapaskuhan at kapistahan ni San Esteban, alalahanin nating hindi natin maihihiwalay ang sabsaban sa Krus. Naparito si Jesus hindi upang magpasarap o kung ano pa man. Kung hindi, para iligtas tayong lahat sa pamamagitan ng Krus. At sa pagliligtas na ito, ay pinapatunayan Niya ang lubos na pag-ibig sa atin.

Tayo na mga nananampalataya gaya nga ng sinabi ni San Pablo sa Bagong Tipan, ay hindi pa nga naipagtatanggol ang pananampalataya natin hanggang umabot sa dadanak ang ating dugo. Hanggang saan tayo nag-aaral tungkol sa ating paniniwala? Kuntento na ba tayo sa ating nalalaman? Bilang mga Katoliko ay trabaho nating ipagtanggol ang ating Diyos at Simbahan. Kahit ano pa ang kapalit. At ang pangako ng Diyos sa atin ay walang hanggang korona sa langit – na isang pakikibahagi sa kanyang luwalhati magpakailanman.

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.