Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Patungo sa Luwalhati ng Diyos”


Nobyembre 24, 2018. Sabado. Ika-33 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 144: Ang Poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.

Unang Pagbasa: Pahayag 11:4-12

Ang mga saksing ito ay ang dalawang punong olibo at dalawang ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, magbubuga sila ng apoy at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Sa ganoong paraa’y mamamatay ang mga magtatangkang manakit sa kanila.

May kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensaheng mula sa Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig, at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing naisin nila.

Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw, at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lunsod, na ang patalinhagang pangalan ay Sodoma o Egipto, kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon.

Sa loob ng tatlo’t kalahating araw, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba’t ibang lahi, lipi, wika, at bansa, at hindi papayag ang mga ito na mailibing ang mga bangkay.

Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang saksi. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot sa kanila ng labis na kahirapan.

Pagkalipas ng tatlo’t kalahating araw, pumasok sa kanila ang hangin ng Diyos na nagbibigay-buhay at sila’y tumayo, at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila.

Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit, “Umakyat kayo rito!” At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ulap.

Ebanghelyo: Lucas 20:27-40

Ilang Saduseo naman ang lumapit kay Jesus. Ang mga ito ay nagtuturong hindi na muling mabubuhay ang mga patay. Sabi nila, “Guro, isinulat ni Moises para sa atin ang ganitong batas, ‘Kung mamatay ang kuya ng isang lalaki at ang asawa nito’y maiwang walang anak, siya ay dapat pakasal sa biyuda upang magkaanak sila para sa namatay.’

Minsan, may pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa biyuda ang pangalawa, subalit ito’y namatay ding walang anak.

Ganoon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito; sila’y isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihan po’y namatay naman ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino po sa pito ang kikilalaning asawa ng babae, yamang silang lahat ay napangasawa niya?”

Sumagot si Jesus, “Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ngunit sa kabilang buhay, ang mga magiging karapat-dapat sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa.

Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila’y mga anak ng Diyos dahil sila’y nakabilang sa mga muling binuhay.

Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan tungkol sa nagliliyab na mababang puno, ang Panginoon ay tinawag niyang ‘Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob.’

Kaya’t ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buháy, sa kanya’y buháy ang lahat.”

Sinabi ng ilan sa mga tagapagturo ng Kautusan, “Guro, maganda ang sagot ninyo!” At mula noon ay wala nang naglakas-loob na magtanong sa kanya.

Pagninilay:

Ano ang ating paniniwala sa buhay na ito at susunod pa? Marahil ay magandang balikan kung ano ang tamang turong ating pananampalataya. Maraming kung anu-anong naulinigan mula sa ibang tao na dapat itama at ang katotohanan ay hindi lang din kung ano ang ating gustong pakinggan.

Maraming tao ngayon ang masyadong ginugugugol ang oras sa mga bagay na lumilipas sa mundo. Isang pinakaugat at sanhi ng maraming kasalanan at pagiging makasarili ang isiping ito na lang ang buhay tayo at kailangan nating magpakasaya dito. Dahil hindi ito ang katotohanan.

Bilang mga Kristiyano, naniniwala tayong mabubuhay tayong muli sa piling ng Panginoon matapos ang kamatayan dito sa lupa. Naniniwala tayong buhay ang mga namatay na, kung sila’y nanatiling tapat sa Panginoon. Kaya naman, ang buhay natin dito sa lupa ay hindi buhay ng pagpapakasaya lamang kung hindi, paghahanda para sa darating pa nating buhay.

Paano tayo makapaghahanda dito? Sa pamamagitan ng pagmamahal ng kapwa nang buong puso. Tayo’y huhusgahan base sa ating mabubuting gawa. Kaya marapat lamang na gamitin natin ang ating buong lakas, buong talento at buong puso upang mahalin at pagsilbihan ang lahat ng tao sa ating buhay. Mula sa pamilya hanggang sa mga tao sa lipunan na nangangailangan – mga kapatid natin kay Kristo. Ito ang ating misyon sa buhay para magkaroon tayo ng mamanahin sa langit – sa ating tunay na tahanan.

Kung tayo ay mamumuhay lamang para sa sarili at magiging balisa sa mga bagay na lumilipas dito sa lupa, paano pa natin matutulungan ang mga kapatid nating nangangailangan? Kung magpapakasaya tayo at ito lang ang ating pagkakaabalahan sa lupa, paano natin matutulungan ang mga kailangan? Ito ang utos ng Diyos sa atin ang tumulong sa kapwa ayon sa pagmamahal. At sa pagtulong natin sa kanila’y magkakaroon tayo ng kayamanan sa Diyos, at walang makakakuha nito sa atin.

Pagnilayan natin ito mga kapatid. Ikaw ba’y nakakalimot na sa misyon natin sa buhay at masyado nang abala sa mga makamundong pag-iisip? Ang katotohanan lamang ang susi sa ating kapayapaan. Ibalik natin sa puso natin ang katuruan ng Diyos at nang lahat ng ating desisyon sa buhay ay mas maging makabuluhan at tungo sa ikabubuti hindi lamang natin kung hindi ng ating kapwa.

Panalangin: Jesus, alam kong kulang ako sa pananampalataya sa iyo. Ilang beses kong nakalilimutan ang iyong mga bilin at turo sa akin. Ipaalala mo nawa sa akin ang aking misyon dito sa lupa upang makapagbigay-pugay sa iyong Ngalan at tanggapin mo kami sa buhay na walang hanggan kasama mo. Maria, aming ina, ipanalangin mo kami. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Photo Credits: BioLogos

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.