Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pinagmumulan ng Lakas Loob”

 

 

 

 

Hulyo 21, 2020. Martes ng Ika-16 Linggo ng Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Mikas 7, 14-15. 18-20
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Mikas

Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad.
Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Egipto ang iyong bayan.
Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin, lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa nang unang panahon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 84, 2-4. 5-6. 7-8
Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

MABUTING BALITA
Mateo 12, 46-50
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Hesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, “Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Sino ang aking ina, at sinu-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, “Ito ang aking ina at mga kapatid! Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang siya kong ina at mga kapatid.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes sa ating lahat! Ang pamilya ni Jesus ay mas malaki kaysa sa ating inaakala. Alam nating Siya ay ipinanganak ng Birheng Maria at kinupkop ni San Jose. Mayroon din Siyang mga pinsan na tinawag na “mga kapatid” sa Banal na Kasulatan at ilan pang mga kamag-anak. Gayunman, nang ituro ni Jesus ang mga taong nakikinig sa Kanya at sinabing sila ang Kanyang pamilya, hindi ba’t Siya rin ay tumuturo sa atin? Hindi ba’t tinanggap tayo ng Diyos sa Kanyang pamilya at ginawang Kanya noong nabinyagan tayo sa Simbahan? Ngunit hindi ito isang awtomatikong bagay na hindi na natin kailangang gawin pa. Dapat nating piliin na mapabilang sa pamilya ng Diyos na kusang-loob at dapat nating sundin ang katotohanan na ito sa pamamagitan ng gawa. Ang pagiging pamilya ay nangangahulugan na dapat tayong kumilos bilang mga “pamilya” ng Diyos. Kaya ngayon, paano natin maisasabuhay ito?

Sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon na ito ay sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos at pagsunod dito. Isang santo na nagngangalang St. Maximilian Kolbe ang nagsabi na ang sikreto ng kabanalan ay ito: malaking “W” + maliit na “w” = S (sanctity o kabanalan). Ang malaking “W” (will) ay kumakatawan sa kalooban ng Diyos at ang maliit na “w” (will) ay kumakatawan sa ating kalooban. Dapat magkaroon ng pag-iisa ng ating kalooban at kalooban ng Diyos. Magagawa ito sa pamamagitan ng ating tuluyang pagsuko natin sa Panginoon.
Ang Birheng Maria ang unang nakinig sa salita ng Diyos at sumunod dito. Handa niyang iwanan ang lahat upang sumunod sa Diyos. Nang ibigay niya ang “oo” sa Diyos sa panahon ng pagpapahayag ni Arkanghel Gabriel o “Annunciation of the Lord”, ay sumunod siya sa Diyos. Naguluhan siya noong una at inisip niya muna kung paano ito mangyayari – kung paanong siya ay magiging Ina ng Anak ng Kataastaasan. Naranasan din niya ang kaunting takot ngunit nanalig pa rin siya sa Diyos. Ang pananampalataya niya ay nagapi ang lahat.

Pinagtiwalaan niya ang kalooban ng Diyos at ang Kanyang plano para kay Maria. Sinabi ni Gabriel na “Sa Diyos, walang imposible”, naniniwala siya nang lubusan at ibinigay ang kanyang sarili bilang alipin ng Panginoon. Siya ay isang mababang-loob na babae lamang mula sa isang maliit na bayan ng Nazaret, paano siya maaaring napiling ina ng Diyos? Gayunpaman, hindi niya iniisip ito. Sumuko siya sa Diyos na pinili siya mula sa kawalang-hanggan upang maging Ina ng Mesiyas.

Minsan, napakahirap paniwalaan na pinili tayo ng Diyos sa kabila ng ating kahinaan. Nahihirapan tayong magtiwala sa mga salita ng Diyos. Gayunpaman, gusto ng Panginoon na maranasan natin ang mga biyaya at mga pagpapala na naghihintay sa atin kung pipiliin nating sundin Siya sa kabila ng ating takot, pag-aalinlangan, at pag-alala.

Nawa’y maging handa tayong sumunod sa Diyos at malampasan natin ang lahat ng mga hadlang nang may pagtitiwala, upang ang Diyos ay ang ating paglingkuran kahit anuman. Nawa ay maniwala tayo na mayroon tayong Ama sa langit, mayroon tayong kapatid na si Cristo at isang ina na si Maria. Ang mga santo sa langit ang ating pamilya. Tayo ay kabilang sa isang mas malaking pamilya ni Cristo na tinawag na “Simbahan” at sa gayon mula sa katotohanang ito, dapat nating mailabas ang ating lakas loob na sundin ang Diyos kahit na hindi ito madali, palaging magiging sulit ito sa wakas.

Ang tagumpay ay palaging magiging atin dahil ito ay sa Diyos, at ibabahagi rin ng Diyos ang Kanyang tagumpay at kaluwalhatian sa atin kung pipiliin din nating dumaan sa lahat ng mga paghihirap kasama Niya at sa Kanya at para sa ikabubuti ng iba. Amen. +
Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.