Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pinagtabuyan si Jesus”

Photo Credit: giaophanthaibinh.org

 

Pebrero 6, 2019. Miyerkules. Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon. 

Salmo 103: Pag-ibig mo’y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. 

Unang Pagbasa: Hebreo 12:4-7, 11-15

Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob?

“Anak ko, huwag mong bale-walain ang pagtutuwid ng Panginoon,
at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya.

Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya,
at pinapalo ang itinuturing niyang anak.”

Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama, dahil ito’y nagpapakilalang kayo’y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama?

Habang tayo’y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay.

Dahil dito’y itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling.

Sikapin ninyong makasundo ang lahat, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito.

Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito’y napapasamâ ang iba.

Ebanghelyo: Marcos 6:1-6

Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad.

Pagdating ng Araw ng Pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamangha’y nagtatanungan sila, “Saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala?

Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria, at kapatid nina Santiago, Jose, Judas, at Simon? Tagarito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba?” Kaya’t sila’y nagduda sa kanya at siya’y hinamak nila.

Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, “Ang isang propeta’y iginagalang ng lahat, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at mga kasambahay.”

Hindi siya nakagawa ng himala roon, maliban sa ilang maysakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling.

Nagtaka siya dahil hindi sila naniwala sa kanya.

Pagninilay:

Ang ating ebanghelyo ngayon ay madalas na ginagamit ng ibang relihiyon, lalo ang mga hindi Kristiyano, upang sabihin na si Jesus ay may kapatid daw kay Jose at Maria. Subalit alam naman nating lahat ang katotohanan at ang tinatawag na kapatid dito sa wikang Hebreo, ay mga pinsan ni Jesus.

Ngayon naman, nanghusga ang mga taong bayan sa Nazaret na kilala raw ang buong pamilya ni Jesus. Naging balakid ito upang makita nila ang Diyos na gumagalaw sa pamamagitan ni Jesus. Ang Diyos na nagkatawang tao upang magdala ng pag-asa at kaginhawaan sa kanilang buhay. Alam nila dahil binabalita ng lahat ang mga ginagawang himala ni Jesus ngunit imbes na maging masaya sila at humingi ng parehong grasya ay hindi sila naniwala kay Jesus. Nakalulungkot na mas naniwala sila sa kanilang sarili.

Ito ang ehemplo ng minsan kung saan ang sarili mismo nating pag-iisip ang nagiging hadlang sa ating pananampalataya. Minsan ay sarili mismo natin ang ating kalaban sa pananalig sa Diyos at sa mga magagandang plano niya para sa atin.

Kapag inisip nating lagi tayong tama tulad ng mga tao noon sa Nazaret, ay mahirap na natin mamana ang pag-iisip ng Diyos na siyang higit na mas malawak at mas makapangyarihan kaysa sa atin na mga tao lamang.
May kasabihan nga na kailangan muna natin maniwala, at saka natin makikita na tama ang pinaniwalaan natin. Ang ating pananampalataya ang ating ginagamit na mata upang makita dahil ang Diyos ang ating sandigan.

Sa ating pananalig kahit walang kasiguraduhan ay siguradong mas magiging malalim ang ugnayan natin sa Panginoon. Mas makilala natin siya at lalago tayo sa pananampalataya. Nang sa gayon, tayo ay mas maging malakas para harapin ang mga pagsubok dahil Diyos mismo ang ating magiging lakas. Siya mismo ang lalaban para sa atin.

Pagnilayan natin at tanungin ang sarili, kailan naging balakid ang aking sariling pag-iisip para pagkatiwalaan ko ng lubos ang Panginoon?

Ano ang aking dapat gawin o dapat bitawan upang mas makilala ko ang Diyos at mas maging maganda at malalim ang aking relasyon sa kanya?

Pagnilayan natin ito at ipanalangin sa Diyos.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.